ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Псалъэжь: Анэ-адэм бын зэхадзкъым.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Зи щхьэр матэ, зи кIэр топ. (Аслъэн)

Уи дыхьэшх макъыр

1
Уи дыхьэшх макъыр вагъуэбэу
Уэгум ипхъащи мэпщIыпщI.
Уи дыхьэшхыным сыщыщIэм,
МафIаем си псэр елыпщI.

Ежьу:
УщыдыхьэшхкIэ, уэ уи нитIым
Дыгъэм и нурыр ягуэш.
Уи Iэ дахитIыр сэ къызэти,
Ди насып гъуэгур зэхэдгъэш.

2
КъыдэкIыфIэкIми ныжэбэр,
Уэ удыхьэшхмэ, ещI нэху.
Мазэр къыкъуэкIми къухьэжми,
ХуэмыIуэтэжыр уи щэхущ.

Ежьу

3
Губгъуэм ит удзыр щIэгъагъэр
Уи дыхьэшх макъыу къысфIощI.
Уэ узмылъагъумэ зы махуэ,
Узэхэзмыхмэ, сэ си гур хощI.

Ежьу

4
Ди псыIэрышэм седаIуэм,
Сэ зэхызохыр уи макъ:
СемыгуэкIуащэрэт, жысIэу,
УщыдыхьэшхкIэ сэ сыпхуосакъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 27

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: