Псалъэжь: Фыз хьэдэ лIыгъапцIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Зи щхьэр матэ, зи кIэр топ. (Аслъэн)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и гимн

Хэку(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Джэдгъэф Борис)

Ди лъахэ дахэ, ди Хэку дыгъэ,
Псэм пэтщIу Къэбэрдей-Балъкъэр!
Къуитащ уэ Тхьэшхуэм лъа­пIэ­ны­гъэ,
Уоб­жьыфIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!

Ежьу:

ЕфIакIуэ, гъагъэ, ди щIыгу махуэ,
Адэжь щIыналъэ, ди дуней!
Насып дамыгъэщ Iуащхьэ­ма­хуэ,
Ди Хэкужь  уардэ, щIыхькIэ бей!

Лъэпкъ зэныбжьэгъухэм инщ я гуа­щIэр,
Адэжь уэсятхэр догъэпэж.
Зэкъуэтыныгъэм еузэщI гъа­щI­э­­­р,
Дэхъунщ псэукIэр нэхъ дахэж.

Ежьу.

Уэ уегъэлъэщыр мамырыгъэм,
ДоIыгъ къуэшыгъэр Урысейм.
И гъуазэ нуркъэ ар уи лIы­гъэ­м,
КъэкIуэну дахэ уи пщэдейм!


Уи цIэр

E-mail:

*Уэрэдыр жызыIэр

Уэрэдыр зытхар

Уэрэдым и цIэр

Псалъэхэр

*Уэрэдыр...

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 42

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: