Псалъэжь: Япэ къапшэр уи фызщ, етIуанэу къапшэр уи къанщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Зил IэфIу, зил шыпс. (Джэд)

Къэплъыхъуэр

Iуащхьэмахуэ

Исправить
Следующий

Iуащхьэмахуэ зи лъэгагъым, уей,
ЩIэгъэкъуэн щIэмытырэ.
Си Iэр си щхьэм щIызогъакъуэри
Мы ди Iуэху мыгъум согупсыс.

Усымаджэщ жаIэ мыгъуэри,
Сымаджэщым сашэрэ.
Сымаджэщым сэ сывмышэурэ
Нэкъулэн къысхуэфшэжи.

Си дарий шхыIэн мыгъуэри, уей,
Мамэ къысщIеупщIэрэ.
Хьэблэр щIэупщIакIуэурэ, уей,
ПIэм сыкъыхэвна мыгъуи.

Си пщыкъуэр къыщIохьэ мыгъуэри, —
УнэхъыфI? — къызжеIэрэ.
Си пщыпхъур къыщIохьэ мыгъуэри
Хъун лъэпкъ къызжимыIэжи.

Си гуащэр къыщIохьэ мыгъуэри, —
Ухъужынщ, — къызжеIэри.
Езыр къыщIохьэж мыгъуэри, уей,
Тэджи кIуэж, — къызжеIэри.

Iуащхьэмахуэ зи лъэгагъым, уей,
ЩIэгъэкъуэн щIэмытырэ.
Си Iэр си щхьэм щIызогъакъуэри
Мы ди Iуэху мыгъум согупсыс.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Аслъэн Iэсият

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 113

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: