Псалъэжь: Нысэ Iейм унафэр унэм ирех.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Хьэлъэ темылъу бом щIэмыхьэ. (Бжэмышх)

Къэплъыхъуэр

Iуащхьэмахуэ

МамытIэ
Къафэжь

Iуащхьэмахуэ зи лъэгагъым, уей,
ЩIэгъэкъуэн щIэмытырэ.
Си Iэр си щхьэм щIызогъакъуэри
Мы ди Iуэху мыгъум согупсыс.

Усымаджэщ жаIэ мыгъуэри,
Сымаджэщым сашэрэ.
Сымаджэщым сэ сывмышэурэ
Нэкъулэн къысхуэфшэжи.

Си дарий шхыIэн мыгъуэри, уей,
Мамэ къысщIеупщIэрэ.
Хьэблэр щIэупщIакIуэурэ, уей,
ПIэм сыкъыхэвна мыгъуи.

Си пщыкъуэр къыщIохьэ мыгъуэри, —
УнэхъыфI? — къызжеIэрэ.
Си пщыпхъур къыщIохьэ мыгъуэри
Хъун лъэпкъ къызжимыIэжи.

Си гуащэр къыщIохьэ мыгъуэри, —
Ухъужынщ, — къызжеIэри.
Езыр къыщIохьэж мыгъуэри, уей,
Тэджи кIуэж, — къызжеIэри.

Iуащхьэмахуэ зи лъэгагъым, уей,
ЩIэгъэкъуэн щIэмытырэ.
Си Iэр си щхьэм щIызогъакъуэри
Мы ди Iуэху мыгъум согупсыс.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Аслъэн Iэсият

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 124

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: