ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Псалъэжь: Чэнджащэ Iуэщхъукъым, упщIэ щIэщхъукъым.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

Гур щыусэм жеIэ псэм уэрэд

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Къэжэр Пётр)

ЩыIэщ махуэ мазэ зи уасэн,
Ар зыхуэзгъэтIыгъуэр сэ уэращ.
Зы гъатхэпэу абы дыхуэуэзэнщ,
Гур щыусэм жиIэм псэм уэрэд.

Гур мэусэр, жеIэр псэм уэрэд.
Гугъэ нэпцIкъым ар зыгъэушар.
Вагъуэ ижхэм щащIкIэ уи сурэт,
Жэщ даущкIэ сфIощI укъэуша.

УзиплъапIэщ, лъагъуныгъэ нэсщ,
Уэрщ зыхуэнэхъапэр си мурад,
Ауэ лIыгъэм щилъэпагъым нэпс,
Гум еусри жеIэр псэм уэрэд.

СощIэр зэхыхьэнущ зэ ди гъуэгу.
Дэ дытесу щытми зы уэрам.
Ар къизмыджыкIами сэ уи нэгу,
Гум еусри жеIэр псэм уэрэд.


Уи цIэр

E-mail:

*Уэрэдыр жызыIэр

Уэрэдыр зытхар

Уэрэдым и цIэр

Псалъэхэр

*Уэрэдыр...

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 37

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: