Псалъэжь: ЦIыхум и ныбэр и бийщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Ди къуэкГий уэс досэ. (Щхьэл)

Къэплъыхъуэр

Гур щыусэм жеIэ псэм уэрэд

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Къэжэр Пётр)

ЩыIэщ махуэ мазэ зи уасэн,
Ар зыхуэзгъэтIыгъуэр сэ уэращ.
Зы гъатхэпэу абы дыхуэуэзэнщ,
Гур щыусэм жиIэм псэм уэрэд.

Гур мэусэр, жеIэр псэм уэрэд.
Гугъэ нэпцIкъым ар зыгъэушар.
Вагъуэ ижхэм щащIкIэ уи сурэт,
Жэщ даущкIэ сфIощI укъэуша.

УзиплъапIэщ, лъагъуныгъэ нэсщ,
Уэрщ зыхуэнэхъапэр си мурад,
Ауэ лIыгъэм щилъэпагъым нэпс,
Гум еусри жеIэр псэм уэрэд.

СощIэр зэхыхьэнущ зэ ди гъуэгу.
Дэ дытесу щытми зы уэрам.
Ар къизмыджыкIами сэ уи нэгу,
Гум еусри жеIэр псэм уэрэд.


Уи цIэр

E-mail:

*Уэрэдыр жызыIэр

Уэрэдыр зытхар

Уэрэдым и цIэр

Псалъэхэр

*Уэрэдыр...

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 40

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: