ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Емыджа егъэджакIуэ хъуркъым.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Шууищэм зы шу къахоуэ. (Гухъу)

Балладэ

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн, усэр Бицу Анатолэ)

Зэгуэр къыщихьэм ди щIым бий жагъуэр
Ихъумэу лъахэр ем ар пэуват.
Хэтт щхьэмыгъазэу ику дыдэ лыгъэм,
Дунейр сэлэтым къыщытеункIыфIам…

КъекIухьыр нэфым мес Iэбэрабэу,
ФIэкIуэда нитIыр къилъыхъуэж нэхъей.

Бийр хисхьэжакIэщ езым и мафIэм.
ЩIэрыщIэу ди щIым дыгъэр къипсэжащ.
Ауэ ихьынущ и махуэр кIыфIу —
Нэфу а зауэм сэлэт къикIыжам.

Уоу, сыту гуфIэу Iуплъэнт ар нобэ
Зэгуэр мафIэсым щихъума дунейм! —
КъекIухьыр нэфым мес Iэбэрабэу,
ФIэкIуэда нитIыр къилъыхъуэж нэхъей.


Уи цIэр

E-mail:

*Уэрэдыр жызыIэр

Уэрэдыр зытхар

Уэрэдым и цIэр

Псалъэхэр

*Уэрэдыр...

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 32

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: