ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: ЗэкъуэшитI я зекIуэкIэ зэхуэдэщ.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Ди вы хужь цIыкIу шыгъу бэшхщ. (ДжэдыкIэ)

Си нэхум сыкъыдофэ

Уэрэд

Т. У.

Си дахэу пщащэ гуакIуэр
Си нэхуу, си псэ закъуэр, –
Къэсшащи фIыуэ слъагъур,
ТхуаIэтыр хьэгъуэлIыгъуэр.
Уей, фыджэгу, уитI, жи, Iэгу!
Нэхъыжьхэр щефэкIэ,
НэхъыщIэр къофэхэр, уей.
Ныбжьэгъухэр Iэгум феуэт,
ДиIэжкъым дэ гукъеуэ.
Къыздэфэт уэ, си гуащэ, –
Иджыри уэ упщащэщ.
Уей, доджэгу, уитI, жи, Iэгу!
Гухэлъыр гуащIэмэ,
Утыкур мащIэкъэ, уей.
Си нэхум сыкъыдофэ,
НысащIэу къызогъафэ.
Ныжэбэ яужь дыдэу
Къэфэж, си дахэ, быдэу.
Уей, дуней, сэрщ узейр.
Уи нитI дахащэмкIэ
КъызэIущащэт, уей.
Гухэлъыр мафIэу маблэр,
Ныбжьэгъухэм фи нэр вгъаплъи,
ЗевгъэщIыт джэгум кIащхъэ, –
КъытхуещI лэгъунэм нащхьэ.
Уей, дуней, уей, дуней,
Псэм хэлъыр гуащIэмэ,
Жэщ кIыхьри мащIэкъэ, уей.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!

Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 38

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: