ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Хабзэ зиIэр хабзэ IуощIэ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Къэрабэу плъыфэ, уафэм едзэкIа. (Лэгъупыкъу)

Адыгэ уэрэдыжь

«Дэ зэман бзаджэм дыхалъхуэт», –
КъоIур ДЫГЪУАСЭМ и макъ.
Къригъэжьат зыусам ар
КIэ зимыIэж псалъэмакъ.
«Дэ зэман бзаджэм дыхалъхуэт», –
НОБИ къыщоIу мы дунейм:
Дапщэ ирикIуэр мы щIылъэм
ФIыкIэ щыгугъыу ПЩЭДЕЙМ?
Ди КЪЭКIУЭН жыжьэм къыщежьэу
Зэхэсх сфIощI зы псалъэмакъ:
«Дэ зэман бзаджэм дыхалъхуэт», –
КЪАМЫЛЪХУАМ къоIур и макъ.
Дэ ди гур, ди щхьэр зэтелъу,
Лъыр лъынтхуэм щищIу нэхъ уэр,
«Дэ ЗЭМАНЫФIЫМ дыхалъхуэт!» –
ЩIым къыщыIуну зэгуэр?!
ФIэинщ кърата пэшыр,
ФIэцIыкIущ зытет дунейр.
Зэпыту игу мэзэшыр,
Къохъу щимыщIэж зыхуейр.
Щыхэтым гуп – и закъуэщ,
Щизакъуэм – гуп яхэтщ.
Щылажьэм – и щхьэ закъуэщ,
Iуэхуншэм – лажьэм хэтщ.
Щилъагъу къохъу кIыфIыр нэхуу,
«КIыфIщ нэхур!»– тхьэ щеIуэж.
Зэрихуэр и мыIуэхуу
Зыгуэрхэм тхьэ щаIуэж,
Зэпыту гур мэзэшыр,
Къохъу щимыщIэж зыхуейр.
…ФIэинщ кърата пэшыр,
ФIэцIыкIущ зытет дунейр!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бзэм теухуа усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 51

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: