Псалъэжь: Лэгъупыр нэкIэ къегъавэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Хьэщхьэжьей кIэлъэфщ. (Iуданэ зыфIэлъ мастэ)

Къэплъыхъуэр

Адыгэ уэрэдыжь

«Дэ зэман бзаджэм дыхалъхуэт», –
КъоIур ДЫГЪУАСЭМ и макъ.
Къригъэжьат зыусам ар
КIэ зимыIэж псалъэмакъ.
«Дэ зэман бзаджэм дыхалъхуэт», –
НОБИ къыщоIу мы дунейм:
Дапщэ ирикIуэр мы щIылъэм
ФIыкIэ щыгугъыу ПЩЭДЕЙМ?
Ди КЪЭКIУЭН жыжьэм къыщежьэу
Зэхэсх сфIощI зы псалъэмакъ:
«Дэ зэман бзаджэм дыхалъхуэт», –
КЪАМЫЛЪХУАМ къоIур и макъ.
Дэ ди гур, ди щхьэр зэтелъу,
Лъыр лъынтхуэм щищIу нэхъ уэр,
«Дэ ЗЭМАНЫФIЫМ дыхалъхуэт!» –
ЩIым къыщыIуну зэгуэр?!
ФIэинщ кърата пэшыр,
ФIэцIыкIущ зытет дунейр.
Зэпыту игу мэзэшыр,
Къохъу щимыщIэж зыхуейр.
Щыхэтым гуп – и закъуэщ,
Щизакъуэм – гуп яхэтщ.
Щылажьэм – и щхьэ закъуэщ,
Iуэхуншэм – лажьэм хэтщ.
Щилъагъу къохъу кIыфIыр нэхуу,
«КIыфIщ нэхур!»– тхьэ щеIуэж.
Зэрихуэр и мыIуэхуу
Зыгуэрхэм тхьэ щаIуэж,
Зэпыту гур мэзэшыр,
Къохъу щимыщIэж зыхуейр.
…ФIэинщ кърата пэшыр,
ФIэцIыкIущ зытет дунейр!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бзэм теухуа усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 59

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: