Псалъэжь: Уи щхьэр зэрыкI нэхърэ уи кIэр зэрылъ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ нэ хъурей. (МыIэрысэ)

Къэплъыхъуэр

Адыгэ пшынэ

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Тхьэгъэзит Зубер)

Насып къызетыр сэ уи уэрэдым,
Си лъэпкъ гурыщIэм и бзэр уэращ.
Зы зэман гуэрым уэ усфIэкIуэдым,
Ди къыр пагэжьхэр бзагуэу къэнащ.

Адыгэ пшынэ, лъэпкъыр кIуэдыну
Адыгэ пшынэ, сфIощIри сошынэ,
Си псэм ухуэдэщ зэхэзмыхыжуэ
Си гур пхуосакъ щытмэ уи макъ.

Уэ хьэгъуэлIыгъуэм ущыбзэрабзэм,
Ди Iуащхьэмахуи и бзэр къеутIыпщ
Уэращ и плъапIэр гурыщЬ къабзэм,
Еуэ удж пыхум хъухукIэ нэхущ.

Уэ уи макъамэр нэIусмэ уафэм,
Вагъуэ нэгъунэ ящI ислъэмей.
Ди дыгъэр блэхукIэ еуэ уи къафэм,
Уэрыншэу гьащIэ сэ сыхуэмей.


Уи цIэр

E-mail:

*Уэрэдыр жызыIэр

Уэрэдыр зытхар

Уэрэдым и цIэр

Псалъэхэр

*Уэрэдыр...

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 72

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: