ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Псалъэжь: ИлъэскIэ щысар пIастэпсым пэплъэжакъым.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

Адыгэ пшынэ

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Тхьэгъэзит Зубер)

Насып къызетыр сэ уи уэрэдым,
Си лъэпкъ гурыщIэм и бзэр уэращ.
Зы зэман гуэрым уэ усфIэкIуэдым,
Ди къыр пагэжьхэр бзагуэу къэнащ.

Адыгэ пшынэ, лъэпкъыр кIуэдыну
Адыгэ пшынэ, сфIощIри сошынэ,
Си псэм ухуэдэщ зэхэзмыхыжуэ
Си гур пхуосакъ щытмэ уи макъ.

Уэ хьэгъуэлIыгъуэм ущыбзэрабзэм,
Ди Iуащхьэмахуи и бзэр къеутIыпщ
Уэращ и плъапIэр гурыщЬ къабзэм,
Еуэ удж пыхум хъухукIэ нэхущ.

Уэ уи макъамэр нэIусмэ уафэм,
Вагъуэ нэгъунэ ящI ислъэмей.
Ди дыгъэр блэхукIэ еуэ уи къафэм,
Уэрыншэу гьащIэ сэ сыхуэмей.


Уи цIэр

E-mail:

*Уэрэдыр жызыIэр

Уэрэдыр зытхар

Уэрэдым и цIэр

Псалъэхэр

*Уэрэдыр...

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 60

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: