ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Псалъэжь: Щхьэ къуийм и лажьэ щхьэ псэум ищIэркъым.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Быныр зыгъашхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

УздэщыIэр

Сурэт къевгъэхьахэр

Ди ныбжьэгъу лъапIэ!!!

Мы напэр сурэт сщIар е тесхар къыщызгъэнэнт жызыIэ дэтхэнэ зыми хуэдгъэхьэзыращ. Абы къыхэкIыу, адыгэбзэм теухуами, адыгэ фащэхэр ящыгъыу Нарт лIыхъужьхэрами, ди дуней, ди Хэку дахэр къызэрыщхэр, псэущхьэхэрами, гушыIэ зыхэлъ сурэтми сайтым, къезэгъынущ жыхуэпIэ дэтхэнэри къытеддзэнущ, зыщIар/тезыхар и гъусэу.


Сурэтхэр къыщебгъэхьыныр:

Уи цIэр:

E-mail:

*Сурэтыр зыщIар (нэгъуэщIым ищIа къебгъэхьым):

*Сурэтым и цIэр:

Сурэтым теухуауэ зыгуэр иджыри къэптхыным:

Сурэтыр:


Къевгъэхьахэр: сурэту щIахуэ, техауэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Сурэтхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Мыбы ещхьхэр:

 • ЩIыхь тхылъхэр

 • Зыгуэр къэптхыным:

  Иужьрейхэр

  Къытхыхьэ

  Сайтым къихьар

  Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
  ЦIыхуу еплъар: 84

  Сообщить об опечатке

  Текст, который будет отправлен нашим редакторам: