Псалъэжь: Уи псалъэ гъэмащIэ, уи фIыщIагъэ гъэкуэд.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Пыф-сыф лъэгубгъуэ, зразутI-лэтIинэ. (Iэжьэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Хьэл-щэн, цIыху хэтыкIэ, зэхущытыкIэ

Акъыл зиIэм жагъуэгъу и куэдщ.

Акъыл кIэщIыр бзэгу кIыхьщ.

Анэдэлъху дзыр хъужыркъым.

Бзаджэм и бзаджагъэр япэ кърегъэщ.

Бзаджэм ишх фIым хуеIуатэ.

Губгъэн фIэмылIыкIыр жылэм я пэхъыкIэщ.

Гупыр зыгъэгупыр гуп и уасэщ.

Гурымыкъ гурымыкъ и щIасэщ.

ГушыIэкIэ зымыIщIэр IэштIыIмкIэ мауэ.

Делэ гуэшэгъу нэхърэ губзыгъэ дэуэгъу.

Делэ дыхьэшхырилэщ.

Делэ и гъуэмылэр пэшхщ.

Делэр псоми я Iыхьэгъущ.

Делэр хьэлывэм щыгугъыурэ хъудырыпсми хэныжащ.

Ди гъунэгъум сыкъыщышхи, ди унэ мышхэу сынэсыж.

Дыгъужьым мэл зыфIихьыфынур и пыIэ щыгукIэ  къещIэ.

Джэгугъуэм лIыхъужьщ, зэуэгъуэм жьындущ.

Дзы зибэ убэрейщ.

Дзыбэ дзыусщ.

Ерэхъурэ хъунрэ щыIэу уи ней къыпщыхуэ.

Ерыщыр щыту малIэ.

Жылэм емыщхьым бабыщыщхьэ къыфIокIэ.

Жьым щхьэ ядэшх, щIэм лъакъуэ ядэшх.

Зи бзэ ныкъуэм гуныкъуэгъуэ ущигъащIэркъым.

Зи гуплIэ уисым и уэрэд жыIэ.

Зи унафэр зымыщIыжыфыр унафэщI макIуэ.

Зи щхьэ Iуэху зымыщIэжыфыр хамэ IуэхукIэ ерыщщ.

Зи Iыхьэ зыхуэмышхыжыр хамэ Iыхьэ щогугъ.

ЗымыщIэф унафэ щIынкIэ ерыщщ.

ЗыхамыщIэ псэжь мэтэджри мэпсчэуIу.

Къэрабгъэр къуэшкIэ лIыхъужьщ.

ЛIыжьым и лIыгъэр къэрабгъэм и псэлъафэщ.

НысащIэ мышынэ-мыукIытэ мэлыщхьэ   фIэбзам   щошынэ.

Убзэ зи хабзэм псалъэ и куэдщи, щхьэхынэм щхьэусыгъуэ и куэдщ.

Удым и удыгъэр япэ ирегъэщ.

Унэм я мыгъуэр я гъуощ.

Фыз зэкIэлъымыкIуэ бэзэр кIуэрейщ.

Хьэлэл и гъуэмылэ пэшхщ.

Хьэр мэкъум телъщи, езыми ишхыркъым, зышхынуми иригъэшхыркъым.

ЩIалэм къижыхьмэ, лIыжьым и лъэдий мэуз.

ЩIэр зозауэ, жьыр зочэнджэщ.

Iэжьэгъур куэдмэ, къэрабгъэр зэуакIуэ мэхъу.

IитIкIэ Iэ зубыдым щIыбагъ псалъэ и куэдщ.

Iущ и акъыл и гъуэмылэщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Псалъэжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 375

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: