Псалъэжь: Хьэр зыщыгуфIыкIыр и ныбэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Джэд хужь цIыкIу щIокIацIэ. (Бжьыныху)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Унагъуэ, благъагъэ, ныбжьэгъугъэ

Адэр дэм хуэдэщи, анэр нэм хуэдэщ.

Анэр нащи, адэр лъэпкъщ.

Анэ шыпхъу анэ палъэщи, адэ къуэш адэ палъэщ.

БэлагъыкIыр зыIыгъым къарибгъу щогугъ.

Благъэ жыжьэ нэхърэ гъунэгъуфI.

Благъэжьрэ дыжьыныжьрэ.

Гуащэм и хабзэр нысэм и бзыпхъэщ.

Гъунэгъур гъуджэм хуэдэщ.

ГъунэгъуфI къуэшыфI палъэщ.

Еблагъэ зи бэм и бын мэжалIэкъым.

Жагъуэгъуншэ   умыхъукIэ,    жагъуэгъум    зэрыжаIи умыкъукIэ.

ЗэкъуэшитIрэ дзитI зыIутрэ.

Зэш псори зы анэм къилъхуркъым.

Зегъэуби, уи бын пIыж.

Зи дзэлыфэ къыпхуэзытI псори ныбжьэгъукъым.

Зы хьэщIэр зы хьэщIэм я жагъуэщи, хьэщIитIыр бысымым я жагъуэщ.

И анэ еплъи, ипхъу къашэ.

КъэдаIуэ, си хъыджэбз, зэхэщIыкI, си нысэ.

КъэкIуэныр хьэщIэм и Iуэхущ, кIуэжыныр бысымым и Iуэхущ.

Къомыщэжынур уи анэрэ уи нитIрэщ.

Къуажэ дэз Iыхьлы нэхърэ жылэ и зырыз благъэ.

Къуэ бзаджэм адэм хъуэн къыхуехь.

Къуэ пцIыупс зиIэ я анэ гуфIэ щыщIэркъым.

Къуэш егъу нэхърэ ныбжьэгъуфI.

Махуаем бгъуэтыжыр ныбжьэгъущ.

Нэхъыжь зэрымыс унагъуэм гъы макъ щыкуэдщ.

Ныбжьэгъур уи нэгу къыщIоплъэ, жагъуэгъур уи лъа­къуэ йоплъых.

Псэм фIэIэфIыр нэм фIэдахэщ.

Пхъурылъхур къихьэмэ, псатхьэ магъ.

Уи благъэ и унащхьэ плъагъуу ублэмыкI.

Уи благъэ уемыпэгэкI — уи бийм благъэ хуэхъунщ.

Уи благъэжь къыбдищIэ щэхукIэ уи благъэщIэ дзыхь хуумыщI.

Уи гъунэгъу умыуб, уи благъэщIэ ущымытхъу.

Уи нысэ уигу ебгъамэ, уипхъу ешхыдэ.

УнагъащIэ къэщIэхуэфIщ.

Хэгъэрей хуэмыхум хьэ къуегъэдзакъэ.

Хэгъэрей бзаджэ дэкIуатэ кIыхьщ.

ХьэщIэ жагъуэ псы кIэщIакIэ.

ХьэщIэ хьэщIэтепсыхэ и жагъуэщ.

ХьэщIэр шхамэ, бжэм йоплъ.

Я выр уэдрэ я хьэр пшэрмэ, унагъуэщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Псалъэжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 596

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: