Псалъэжь: Назэми, нэф нэхърэ нэхъыфIщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Зи щхьэр матэ, зи кIэр топ. (Аслъэн)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Тхыдэ, хэку, лъапсэ, зауэ

АжалитI щыщымыIэкIэ а зэ лIэгъуэм лIыгъэ хэлъхьэ.

Бланэ щалъху йокIуэж.

Гъэрыр япэ зэрыхьэр и унэщ.

Дауэм икIэр зауэ хъумэ, зи мыIуэхури хокIуадэ.

Дунейр къэкIухьи, уи унэ ихьэж.

Дыгъужьыр бгъашхэ пэтми, мэзымкIэ маплъэ.

Джатэ и щIагъ «нанэ» щыIэкъым.

Джатэ къихакIэ къыпхуэжэм ущымыщти, къуэгъэнапIэм къуэтым хуэсакъ.

Дзэгъащтэ дзэ псэу и уасэщ.

Дзэм хамэ хэткъым.

Дзыгъуэ пэтрэ и гъуэ щылIыхъужьщ.

Ем щыгъуэ бжьэдыгъур зэшщ.

Зауэ джэгурэ дауэ джэгурэ щыIэкъым.

Зауэ езыгъажьэ и щхьэ лажьэ хохуэж.

Зауэм и кIэр хьэдагъэщ.

Зауэм хэту джатэ хьэху ятыркъым.

ЗауэфIрэ дауэфIрэ щыIэкъым.

Зи мыщI ис щауэр убзалэщи, бланэм шэр техуэмэ псыхъуажэщ.

Зы къэрабгъэм дзэ псэур егъэкIуэд.

И мыгъуэу уи джатэ къыумых, къипхамэ, лIыгъэ зумыхьауэ йомылъхьэж.

Къэрабгъэр япэ мауэ.

ЛIыгъэ зиIэм Iэщэр ейщ.

ЛIыгъэщIапIэ лIы икIуадэркъым.

ЛIыгъэм и шэ хьилэр итщ.

ЛIыгъэм Iэщэр хуэжыIэщIэщ.

ЛIыхъужь и джатэ бзэщхъуркъым.

МыгъуэIус нэхърэ псы къудей.

УэфIым и ужьыр уэлбанэщ, зауэм и ужьыр хьэдагъэщ.

Уи адэ и щIапIэ гъэдахэ, уи анэ дахэу епсалъэ.

Уи жагъуэгъум уи псэр итми, уи щэхур йомыт.

Уи лъэпкъым хэплъи, уи джатэ гъэдалъэ.

Уи нэм къеIэм и псэм еIэж.

Уи хэкур лэщмэ, уогушхуэ.

Укъыщалъхуари зы махуэщ, ущылIэжынури зы махуэщ.

Унажэ бжэгъу и Iыхьэщ.

Хамэ къуит асу хъуркъым.

Хамэ лыIу щIэнэцIым и нэцIакIэ щIогъуэ.

Хамэ хэку сыщытхъэ нэхъ си хэкужь сыщылIэ.

Хамэ ущие тхьэмахуэщ, хабзэ хьэху махуищщ.

Хамэ шхын бжэщхьэIу щхьэдэхыркъым.

Хамэр гъэшэраши, унэр гъэшэрыуэ.

Хамэхьэр къохьэри унэхьэ иреху.

Хэку зимыIэм псори щIыIэ къыщохъу.

Хэкум емыкIу къылъысмэ, къыщыж.

Хэкум игъэгушхуэр хахуэ мэхъу.

Хьэрэ пэт и къуажэжь ибгынэркъым.

ХьэщIаIпIэр фIыми, уи унэжь нэхъыфIыжщ.

Шэм зэхэгъэж ищIыркъым.

Щхьэж и унэ унафэ ещIыж.

Япэ умыуэ, къоуэм ущымысхь.

Iэщэ зыгъэдалъэм илъ япэ мажэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Псалъэжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 1 220

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: