Псалъэжь: ИбгъэкIыжа фыз умыуб.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Къан хъыджэбзитI зэлъэпагъщ. (Набдзэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ПсэукIэ, гъащIэ, насып

Ахъшэ зи куэдыр дыгъум щошынэ.

Ахъшэр лъэмыжщ.

Бацэжь и щIагъ лIыхъужь къыщIокI.

Бацэхэплъ нэплъэжыгъуэ егъуэт.

Бгъэр бгъэкIэ ягъасэ, былымыр былымкIэ къагъуэт.

Бейм и хьэ удз ехъу.

Бейм я гугъу ящIурэ, тхьэмыщкIэм я уэздыгъэр мэс.

Бжьэрэ пэт я бжьапцIэр яукIыж.

Бжьыхьэпэ уэфIрэ пщы IупэфIэгъурэ.

БзэкIэ ищIэ щхьэкIэ, ябзыр иIэкъым.

Блэгъу зылъысми ешх, блыпкъ зылъысми ешх.

Былымаблэм былым хуэщщ.

Гъуэгу мыгъуэ уежьэнумэ, танэжь закъуэри мэлIэж.

Делэр бейм я гуэшэгъущ.

Джатэрыпщ нэхърэ пщы Iу щабэ.

Джэдыгу гъурыдзэрэ пщыдзэ етарэ.

ЗэфIэкI зиIэм унафэри IэщIэлъщ.

ЗэхуэдитI зэдзейщ.

Зейм и хьэтыркIэ хьэм нэмыс хуащI.

Зеиншэ шэгъуафIэщ.

Зи вакъэ зэврэ зи гъавэ мащIэрэ.

Зи вакъэ зэвым и дунейри мащIэщ.

Зи гуэн изым и дзыгъуэ лъынэ къокI.

Зи мэкъу Iуврэ зи мэш бэврэ гузавэркъым.

Зи ныбэ изым гуныкъуэгъуэ ищIэркъым.

Зи тепIэн кIэщIым и жей мащIэщ.

Зи щIыхуэ птелъым уриунэIутщ.

Зи Iэгу нэщIым и нэгу щIыIэщ.

Зи Iуэ былым ит иэхърэ зи щхьэ акъыл ит.

ЗимыIэм бдзы кIыхьри бдзы кIэщIри хуохъу.

3имыIэм къратыр и Iыхьэщ.

Зы выр шхэмэ, зы выр мэгурым.

Зы лIыр джэдыгуибгъурэ лIибгъур джэдыгуншэу.

Зы хьэнэф зы хьэнэф и пщыжщ.

ЗылъэкI и джатэ кIыхьщ.

Зым и махуэ зым и мыгъуэщ.

Зыхуэхъур мэдалъэ, зылъэмыкIыр мэлъаIуэ.

Зышэчым тралъхьэ, зыхьым тракъуэ.

Изрэ ныкъуэрэ зэрыщIэркъым.

Куэншыбыжь удзыр мэбатэ.

КъыптекIуэ лъэщщ.

КъыптекIуэр гугъущ.

Къуалэр лы щигъуэтым щохуарзэ, уэркъыжьыр былым щигъуэтым щопсых.

Лъэрымыхь и Iыхьэ хокIуадэ.

ЛъхукъуэлIыр бгъэкIэсмэ, уанэгур уфIещтэ.

Мыгъуэм и кIапсэр бейм егъэлажьэ.

Насып зимыIэм и дзэр хъудырым IуещIыкI.

Насып зимыIэм и хьэджафитIыр мэжакъуэ.

Насып зиIэм шыIи иIэщ.

Насыпыншэр махъшэм тесми, хьэ къодзакъэ.

Пщы зыфIэпщым пщылI къыпфIеод.

Пщы зи щыпэлъагъу тхьэ фIощI.

Пщы Iумахуэ нэхърэ жылэ Iумахуэ.

Пщым и щIыб джатэ щагъэдалъэ.

Пщым ухуэлажьэмэ, бзу ищIэн хуэщIи, вы ишхын фIэшх.

ТхьэмыщкIэ тегушхуэгъуафIэщ.

ТхьэмыщкIэм и псалъэр тIэужыIэщ.

ТхьэмыщкIэм и фэр Iувщ.

Уэркъ хабзэр дэгъэзеигъуэ кIыхьщ.

Удафэ фэм йокI.

Уделэмэ, пщы унэр кIуапIэ щIы.

Узыщыгугъыр уафэ гъунэ щыIзщи, уи тхьэмыщкIагъэр уи жьэгу дэлъщ.

Уи псалъэр гуапэми, уи къэпыр нэщIмэ, мыхьэнэншэщ.

Уипщ къуитым и дзэм уемыплъ.

Уипщ хьэхуэгъу-щIыхуэгъу умыщI.

Факъырэ жьакIуэм нэхъыбэ къыхех.

Хамэ ищIэнтIэпс хъер хъуркъым.

Щхьэ къуийм и лажьэр щхьэ псэум ищIэркъым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Псалъэжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 563

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: