Псалъэжь: Фочыр уамэ, хьэтыр щыIэжкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Бгырыпхыбгъуэ, лIыбгъуэ кIэщI. (Чей)

Къэплъыхъуэр

Псалъэжьхэр (псори)

Псалъэжь къэплъыхъуэр къызэрыщIидзэ хьэрфыр къыхэх

А ↘

Абрэмывэ зыкъутэм татуугъуэ егъуэт.
А сигу, зыIэжьэ, а си жьэ, зубыд.
Абдж щыкъуейм лъапцIэу ухэмыувэ.
Абрэмывэ вагъэгъэкIуэдщ.
Абрэмывэрэ пэт зы, пIэм илъкъьм.
Абы бгым зыщидзыжмэ, уэ вийкIэ увэну?
Абы жиIам и дзэ удэмыплъэж.
Абы и Iуэхур щхьэкъутащ.
Абы и гъащIэр Iэхъуэхэмыхьэу ехь.
Абы нэхъ лажьэ акъужьым къимыхькIэ.
Абы нэхърэ хьэм нэхъ укIытэ иIэщ.
Абы ущыгугъмэ, уи гурыгъыр ижынщ.
АдакъащIэрэ хущIэ пастIэрэ.
Адакъэр мыIуэкIи нэху щын къанэркъым.
Адакъэрэ пэт джэджьейр егъашхэ.
АдакъэщIэрэ хущIэ пIастэрэ.
АдрыщIым ущIэдэумэ, мыдрыщIыр къыплъысынщ.
Адыгэ и хьэщIэ быдапIэ исщ.
Адыгэ мыгъуэ шыгъурэ пIастэрэ.
Адыгэ намыс, урыс насып.
Адыгэ хабзэр адэ щIэиныжьщ.
Адыгэм и ныбэ егъэныкъуэри и шым и ныбэ ирегъэкъу.
Адыгэм и хьэщIэ быдапIэ исщ.
Адыгэм хьэщIэ и щIасэщ.
Адыгэм я нэхъ тхьэмыщкIэри бысымщ.
Адыгэр вакъэ лъэныкъуэу шхэркъым, шхэурэ уэрэд жиIэркъым.
Адыгэр зэхъуэзэщэщ, нэгъуейр зэщэзэблэкIщ.
Адыгэр зэшмэ, мэупсэ, урысыр зэшмэ, матхэ.
Адыгэр нэмысщ, урысыр насыпщ.
Адыгэр уэщщ, урысыр пхъэпсщ.
Адыгэшрэ лIы бэшэчрэ.
Адэ зэращI къуэ иращIыкI.
Адэ лIэужьыншэрэ лыншэ къупщхьэрэ зэлъытащ.
Адэ лIэужьыншэрэ лыншэ къупщхьэрэ.
Адэ мыгъасэм и къуэри мэсэхъу.
Адэ мылъку бынгъэкIуэдщ.
Адэ мылъку бынгъэкIуэдщ.
Адэ уиIэ щIыкIэ, уи лъэпкъыр зэгъэцIыху.
Адэ ухъухункIэ адэр зыхуэдэр пщIэкъым.
Адэ щIэинкIэ псэуа щыIэкъым.
Адэ щIэиныншэрэ къупщхьэншэ лырэ.
Адэжь и лъагъуэрэ адэжь и благъэрэ умыбгынэ.
Адэм и IэщIагъэр къуэм и уагъэщ.
Адэм и Iэщэр къуэм и щэнщ.
Адэм и гъуазэр быным и шабзэщ.
Адэм и щыуагъэр быным и мыгъуагъэщ.
Адэм имылъэгъуа къуэм елъагъу.
Адэм къыхуэна сабийр ибафэщ.
Адэм хуэмыгъасэр анэм хуэумыскъым.
Адэр дэм хуэдэщи, анэр нэм хуэдэщ.
Адэр псэухукIэ къуэр щIалэщ.
Адэр шхэкIэ къуэм зигъэнщIкъым.
Ажал зимыIэ щыIэкъым.
Ажал мыхъумэ Iэзэгъуэ зимыIэ щыIэкъым.
АжалитI щыщымыIэкIэ а зэ лIэгъуэм лIыгъэ хэлъхьэ.
Ажалым «сынокIуэ» жиIэркъым.
Ажалым пхъуантэ кIуэцIми укъыщигъуэтынщ.
Ажалым умылъыхъуэ, езым укъигъуэтынщ.
Ажалыр бжэщхьэIум нэхърэ нэхь благъэщ.
Ажалыр гуфIакIэм дэлъщ.
Ажалыр зыщ, ар тIущ.
Ажалыр зэмыпIэщIэкIым къэмысын фIощI.
Ажалыр ныбжьэгъукъым, къыпхуеймэ, къоупщIыркъым.
Ажэ цIыкIу бжьакъуэшхуэ.
Ажэбжьэ зэрына зэригъэкIыфыркъым.
Ажэми жьакIэ тетщ.
Ажэр мэлым я пашэщ.
Акъыл былымщ.
Акъыл зиIэм жагъуэгъу и куэдщ.
Акъыл зиIэм и Iуэхур махуищщ, акъылыншэм и махуэ махуищщ.
Акъыл зиIэм имыIэ щыIэкъым.
Акъыл зиIэм шыIэ иIэщ.
Акъыл зиIэр си щIыб ису къезухьэкI.
Акъыл зиIэр акъылыншэми йочэнджэщ.
Акъыл зиIэр еджэнкIэ ирикъуркъым.
Акъыл зимыIэм насып иIэкъым.
Акъыл зимыIэм уэуейр ептын?!
Акъыл зимыIэр тхьэмыIщкIэщ..
Акъыл зимьIэм насып иIэкъым.
Акъыл кIэщIыр бзэгу кIыхьщ.
Акъыл эиIэр акъылыншэми йочэнджэщ.
Акъылкъым, былымкъым.
Акъылым и лъапсэр чэнджэщщ.
Акъылым уасэ иIэкъым, гъэсэныгъэм гъунэ иIэкъым.
Акъылым я анэр гупсысэщ.
Акъылыр Iуэхум и лъапсэщ.
Акъылыр жьакIэм ежьэркъым.
Акъылыр жьыгъэ-щIагъэкъым.
Акъылыр къалэнкъым, хабзэр убзэнкъым.
Акъылыр лэндыщэщ, гъэсэныгъэр дыщэ жыгщ.
Акъылыр нэмысщ, былымыр насылщ.
Акъылыр щагуэшым шыпсыранэм хэсащ.
Акъылыр ящэркъым, къащэхуркъым — зыхалъхьэ.
АкъылыфIэм делэми бзэ къыхуегъуэт.
Алащэм уеуэмэ, мэлъэхъу, мылъэхъуххэр шыдщ.
Алмэстым «сыцIыху и гугъэу хьэр къызобэн» жеIэри мэгуфIэ.
Алъпым дыгъужь хуэлъэщ.
Алъпыр къалъ-гъулъкIэ ягъашхэ.
Алыхьым къыптрилъхьэмэ, фошыгъу шей уефэнщ.
Алыхьым ущыгугъми, умыбэлэрыгъ.
Алыхьым ущыгугъыу уи гугъэ умыгъэтIылъ.
Алыхьыр ещIэ, ящIIамэ ешх.
Андызыр къетIри шыгъу кIанэ ирегъэтIысхьэж.
Анэ бгъафэр сабийм и жэнэтщ.
Анэ бгъафэрэ хъурыфэ джэдыгурэ.
Анэ быдзышэм щIакхъуэри кхъуейри хэлъщ.
Анэ гущIэр лъащIэншэщ.
Анэ гыбзэр быдз зэхуакум дэкIкъым.
Анэ дэкIуэрэ лIы дэкIуасэрэ.
Анэ здэщыIэм сабии щыIэщ.
Анэ зиIэ нэхърэ Iэ зыпыт.
Анэ зиIэм дунейр иIэщ.
Анэ зиIэм и Iэр быдэщ.
Анэ зимыIэ сабийр, адэ иIэми, ибафэщ.
Анэ зимыIэм гуIэр и махуэщ.
Анэ зимыIэ сабийр, адэ иIэми, ибафэщ.
Анэ зыщытхъур и бынщи, быныр зыгъэдахэр къабзагъэщ.
Анэ и гыбзэ быдз зэхуаку дэкIкъым.
Анэ иIэмэ, сабийр ибэкъым.
Анэ къалэным нэхъ гугъу щыIэкъым.
Анэ шыпхъу анэ палъэщи, адэ къуэш адэ палъэш.
Анэ щабэр бынгъэкIуэдщ.
АнэIэкIэ къыгуэхи, анэгукIэ къызэт.
Анэ-адэм бын зэхадзкъым.
Анэ-адэм уэ ебгъэлъагъур бынхэм уэ уагъэлъагъужынщ.
Анэ-адэм шэч яхуумыщIыж.
Анэ-адэм я хьэкъ къызытенэм быным ирегъэпшыныж.
Анэ-адэм, Iыхьлы-благъэм
Анэ-адэфI быныфI яхуэщщ.
АнэгукIэ къеIэри, анэIэкIэ къитри къызитам къысхуищIащ.
Анэгур гуауэ пхъуантэщ.
Анэгур мыгъуэщи, бын мыгъуэр IэфIщ.
АнэдэкIуэрэ лIы дэкIуасэрэ емыкIу хэлъкъым.
Анэдэлъху дзыр хъужыркъым.
Анэм «сипхъу закъуэ и псэ» щыжиIэм, пхъуми «си псэ» жиIэу хуежьащ.
Анэм быныр и зэхуэдэщ.
Анэм и Iэр ину иIэтми, хуэму тохуэ, анэнэпIэсым хуэму иIэтми, ину тохуэ.
Анэм и Iэр ину иIэтми, цIыкIуу тохуэ.
Анэм и бгъафэр фом нэхърэ нэхъ IэфIщ.
Анэм и бгъафэр хъурыфэ джэдыгущ.
Анэм и бын гуауэр зэи жьы хъуркъым.
Анэм и быным хуищIэр фIэмащIэщ.
Анэм и гуапэр дыгъэм нэхърэ нэхъ хуабэщ.
Анэм и губжьыр жьым хуэдэщ – ину къепщэми, щIэх тоуж.
Анэм и губжьыр уэсым хуэдэщ – куэду къес¬ми, щIэхыу мэткIуж.
Анэм и гур быным хуосри, дыгызэм и кIэдахъуэр мэс.
Анэм и гуэныхьыр пхуэпшыныжкъым, уи Iэгу джэдыкIэ хуибгъэжьыхьми.
Анэм и гъуапэр пхъум и джанэщ.
Анэм и гъуапэр пхъум и щыдэжынщ.
Анэм и дэлъхур адэ пэлъытэщ.
Анэм и куэщIыр сабийм и гущэщ.
Анэм и псэм дэкIыр и фэм къеIуатэ.
Анэм и удыныр узкъым.
Анэм и хабзэр лхъум и бзыщхъэщ.
Анэм и щIыхуэр зыми хуэпшынакъым.
Анэм игу пцIанэр бын псоми я зэхуэдэщ.
Анэм игукIэ сеужьи, фызым игукIэ сы¬къэу¬кIуэж.
Анэм къыуипэсыр гунэсщ.
Анэм къыуитыр IэфIщ.
Анэм лIыуэ къилъхуащ.
Анэм лъэгу щIэтын зыхуэщI.
Анэм псибл Iутщ.
Анэм сыт щыгъуи быныр сабий къыщохъу.
Анэмэтым хъейнэт ухуэмыхъу.
Анэншэ гъащIэр гу щIыIэгъуэщ.
Анэншэм мыгъуэр и махуэщ.
Анэншэр зеиншэщ.
АнэнэпIэсрэ гупкIэ тIысыпIэрэ.
АнэнэпIэсым хуэпщIэр фIэмащIэщ, къып¬хуищIэр фIэкуэдщ.
АнэнэпIэсыр уэсым нэхърэ нэхъ щIыIэщ, зэзым нэхърэ нэхъ дыджщ.
АнэнэпIэсрэ гупкIэ тIысыпIэрэ.
АнэнэпIэсым хуэпщIэр фIэмащIэщ, къыпхуищIэр фIэкуэдщ.
Анэпсэр фоупсым хуэдэщ.
Анэр бын гъэкIуэдщ.
Анэр зыгъэзеиншэр лIэмэ хьэдагъэншэщ.
Анэр зыфIэIейми ар ихъуэжыфкъым.
Анэр зыщытхъур и бынщи, быныр зыгъэдахэр гъэсэныгъэщ.
Анэр нащи, адэр лъэпкъщ.
Анэр хабзэ ублапIэщ.
Анэшыпхъу анэ пэлъытщ.
Апрелым и бгъум гуахъуэр пкIэм драдзеиж.
Апрелъ мэлыжьыхьщ.
Апхуэди мэхъу, шкIэхъужьи малIэ.
Апхуэдэуи мэхъу, нэхъыфIи мэхъуж.
АпэсищкIэ къызощэху, сом ныкъуэкIэ сощэж— фейдэр здэкIуэр къэщIэж!
Ар зыхыхьа псы жэбзэнкъым.
Ар си набдзэкIитIщ, ар си нитIым язщ.
Аргъуей мыдзакъэ щыIэкъым.
Аргъуейм и лым хуэдэщ и лэпсри.
Аргъуейр пхъэIэщэм щIэщIа вы бжьакъуэм тести «довэ» жиIащ.
Аргъынэ кIыхьыр и жагъуэщ, шынакъ кIы гъуанэр и щIасэщ.
Арму и унэ лъэбышэщ.
Армум хиса жыгыр мэгъу.
Армур мэз кIуэмэ, арэфым жьитI гуэту къешэ.
Арыкъ сабынкIэ тхьэщIи къабзэ пхуэщIыжынкъым.
Аслъэныр жьы хъумэ хьэIуцыдзыр щодыхьэшх.
Аслъэныр жьы хъумэ, хьэIуцыдзыр мэятэ.
Аслъэныр мэзым ехъумэ, езыми мэзыр ехъумэ.
Атэкъынэр зи вакъэпс, къэсыр зытеухь.
Ауан ящI ауаныщI кIуащ.
Афищэ зытар хьэ матищкIэ ящэжащ.
Ахъмэт и фо изщ, улъэмыIэсмэ сыт и сэбэп.
Ахъшэ зи куэдыр дыгъум щошынэ.
Ахъшэ мыбж зэIахыркъым.
Ахъшэ уиIэмэ, бохъшэ бгъуэтынщ.
Ахъшэ умыIыгъыу бэзэрым укIуэри, джыдэ умыIыгъыу мэзым укIуэри зэхуэдэщ.
Ахъшэр бзум хуэдэщ, къыбжьэхолъатэ, IолъэтыкIыж.
Ахъшэр зэрыпIэщIэкIыным пылъщ.
Ахъшэр къыздикIам мэкIуэж.
Ахъшэр лъэмыжщ.
Ахъшэр псым хуэдэщ.
Ахъшэр пшахъуэщи, гъащIэр пцIащхъуэщ.
Ахъшэр убыдыгъуейщ.
Ахъшэр уи анэ къуитми, лъытэ.
Ахъшэр уи жып илъу IэфIу уигъэжейркъым.
Ахъшэр щэ бжыгъуэщ.

Б ↘

БаIуэ нэхърэ бащIэ.
Бабыщ псым итхьэлэкъым, мэлыхъуэ хьэм ишхкъым.
Бавэ нэхърэ бэв.
Бадзэ и дзапэ узылъэщ.
Бадзэ къытелъэмэ, и шхулъэ йопкI.
Бадзэ тIыса игъэтэджыркъым.
Бажэм дыгъужьибгъу къегъапцIэ.
Бажэм и кIэр пIыгъыу тепыхьэ.
Бажэм и фэр и бийщ.
Бажэм и хьилагъэр япэ итщ.
Бажэм сишх нэхърэ дыгъужьым срешх.
Бажэм я бажагъэр япэ итщ.
Бажэм я нэхъ Iущыр и гъуэм щаубыд.
Бажэр зытраукIэр и фэщ.
Бажэр ныбажэ хъумэ, дыгъэмыхъуэ мэлъыхъуэ.
Бажэр ущу ежьэмэ, мэщакIуэ.
Бакъэжьылъэ шынэкъым.
Балий хадэ уиIэмэ, бжэндэхъур зищIысыр пщIэнщ.
Банэ хуэдэ зэхэплъхьэр данэ хуэдэу зэхэпхыжынщи, данэ хуэдэ зэхэплъхьэр банэ хуэдэ зэхэпхыжынщ.
Банэ хуэдэу къэщтэж, данэ хуэдэу гъэтIылъыж.
Банэм и щIыб ухъу.
Банэхэсрэ Ерусалимрэ зэхегъэгъуащэ.
Бацэ япхъ, цы япхъэх.
Бацэжь и щIагъ лIыхъужь къыщIокI.
Бацэр и бэщ, бзур и бынщ.
Бацэхэплъ нэплъэжыгъуэ егъуэт.
Баш ягъэувами, уедэIуэн хуейщ.
БгитIыр зэIущIэркъым, цIыхуитIыр зэIуощIэ.
Бгъащхъуэ гушхуар жьындум жьэхэхуэри ишхащ.
Бгъеям куэдрэ укIэлъымыгъыж.
Бгъур иукIыу елщIанэр кIэсу къихьа хуэдэщ.
Бгъурыкъузэ нэхърэ екъузэх.
Бгъуэ егъапщи зэ пыупщI.
Бгъэ быдз нэхърэ Iy быдз.
Бгъэплъыщэмэ, мывэри зэгуоуд.
Бгъэр бгъэкIэ ягъасэ, былымыр былымкIэ къагъуэт.
Бгъэр куэдрэ уэмэ, и дамэр мэкъутэ.
Бгъэтхъуэнумэ — тхъуэ лъэпкъ, бгъэжэнумэ — гъуэ лъэпкъ.
Бгым джэдыкIэкIэ еуэ.
Бгым джэдыкIэкIэ еуэ.
Бгым натIэкIэ еуэ.
Бгым ущыхунумэ, шхийми уегъэлъэпэрапэ.
Бгыр IэмалкIэ якъутэ.
Бгыр щIым и Iунэщ.
Бдзантхьэ гъэва хэува хуэдэщ.
Бдзэжьейр псы къудейкIэ ирикъутэмэ, бдзэкъунтх фIэхуэнтэкъым.
Бей жей езэгъыркъым.
Бейм и хьэ удз ехъу.
Бейм я гугъу ящIурэ, тхьэмыщкIэм я уэздыгъэр мэс.
БжызоIэ, сипхъу, зэхэщIыкI, си нысэ.
БжьакъуитI щхьэкIэ хъун бэгъуам хокIыж.
Бжьахъуэм и фор зэбграхырти, езыми зы фо IэмыщIэ къыхихыжащ.
Бжьо хуэдэщ.
Бжьын щIэгъуэм Iэпэ шынщ, бжьын шхыгъуэм жумэрэнщ.
Бжьыныхур хущхъуэщ, бжьыныщхьэр щхъухьщ.
Бжьыхьэ бадзэ дзакъэрейщ.
Бжьыхьэ бейщ.
Бжьыхьэ жэщ щэрэ минщ.
Бжьыхьэ жэщым вырэ шырэ йокIуадэ.
Бжьыхьэ мафIэр гуапэщ.
Бжьыхьэпэ уэфIрэ пщы IупэфIэгъурэ.
Бжьэ зезыхуэр хум елэжьыми Iыхьэгъущ.
Бжьэ зыдэсым фо дещIэ.
Бжьэ зэмыдзэкъам фом иуасэр ищIэркъым.
Бжьэ матэ зи куэдым и жьантIэ дегъэувэ.
Бжьэ уиIэмэ, щунэфыр зищIысыр пщIэнщ.
Бжьэм фо здэщыIэр ещIэ.
Бжьэр уэмэ, мэлIэж.
Бжьэрэ пэт я бжьапцIэр яукIыж.
Бжьэхуцым мафIэ пхухэгъэпщкIуэнкъым.
Бжьэцым къуацэкIэ хэуащ.
Бжэгъу закъуэ хэси, фызыфIым уигъэунэнщ.
Бжэмышх нэщI жьэм хуахьыркъым.
Бжэн и дзэ Iухурэ?
Бжэн къуий бжьакъуэ лъыхъуэ ежьэри и тхьэкIумэ хилъхьащ.
Бжэн къуийр псым хэплъэмэ, «сыщIалэщ» жеIэ.
Бжэн лъакъуэ къурыкъу и телъхьэщ.
Бжэн мылIэн бэрэжьей хуэщщ.
Бжэн щIакъуэ тегушхуэгъуафIэщ.
Бжэн щынэ къилъхуркъым.
Бжэнми жьакIэ тетщ.
Бжэныжь зи лIэжыгъуэм прамыжыщхьэ здехьыж.
Бжэным и кIапэр и кIуэцIым илъщ.
Бжэныр ефэри дыгъужьым езэуэну кIуащ.
Бжэр Iупха нэужь ущIеуIун щыIэжкъым.
БжэщхьэIум нэмыс хьэдрыхэ нoIyc.
Бзаджэ гъусэм мысэ уещI.
Бзаджэ къэзылъху м тут лъапэ щIетIэж.
Бзаджэ пщIауэ фIы ущымыгугъ.
Бзаджэ пщIэныр лIыгъэкъым, лIыгъэр фIы пщIэнырщ.
Бзаджэ уи пашэмэ, бзаджэ ухуешэ.
Бзаджэм и бзаджагъэр япэ кърегъэщ.
Бзаджэм и нэм хьэкъурт хущIэудэ.
Бзаджэм ишх фIым хуеIуатэ.
Бзаджэм ищIэр фIым трелъхьэ.
Бзаджэм лъакъуэ куэдщIэтщ.
Бзаджэм уи кIэ иубыдмэ, пыупщIи блэкI.
Бзаджэм фIыр доунэхъу.
Бзаджэр уи пэшэгъумэ, уи анэ мыгъуэ хъунщ.
Бзаджэр унэхъущ, бзаджэм IущIэри унэхъущ.
Бзаджэр чэнджэщэгъу умыщI.
Бзаджэри дахэм егъэIумпIафIэ.
Бзу кхъуей фIэкIа ямыIэ щыIэкъым.
Бзу лъакъуэ къупщхьэ хахкъым.
Бзум и лым хуэдэщ и лэпсри.
Бзум худрапхъей и унэ щIэлъкъым.
Бзум я мыфэгъум си мэш ешх.
Бзур IукIэ къеубыд.
Бзур зышхынум Iуоджагуэ.
Бзурэ пэт абгъуэ ещI.
Бзуушхуэм бзу цIыкIур пэкIэцIыну щыхуежьэм — зэIытхъащ.
Бзуушхуэм бзу цIыкIур пэкIэцIыну зэIытхъащ.
Бзылъхугъэ зыдимыс хъулъхугъэрэ зи анэ зи мыгъусэ сабийрэ зэхуэдэщ.
Бзылъхугъэ пшэрыхь хущанэ.
Бзэгум цIыхур зэрегъэукI.
Бзэгум цIыхур зэрегъэукI.
Бзэгур гу и тэрмэшщ.
Бзэгур шэм нэхърэ нэхъ жэрщ.
БзэкIэ ищIэ щхьэкIэ, ябзыр иIэкъым.
Бзэр джатэм яэхърэ нэхъ жанщ.
Бзэр зэзым нэхърэ нэхъ дыджщ, фом нэхърэ нэхъ IэфIщ, джатэм нэхърэ нэхъ жанщ.
Биижь благъэ хъуркъым, благъэжь бий хъуркъым.
Биижь умыгъэблагъи, уи адэ и благъэжь умыбгынэ.
Биижь умыгъэблагъэ, благъэжь умыгъэбий.
Бийм и пIалъэр ущыIущIэщ.
Бийм ущысхьмэ, уIэгъэ ухъунщ.
Бийр къыпщытхъумэ, умыбэлэрыгъ.
Бийр къыпщытхъурей хъумэ, умыбэлэрыгъ.
Благъуэр гъуэм къреху.
Благъэ Iыгъынрэ шы Iыгъынрэ зэхуэдэщ.
Благъэ жыжьэ нэхърэ гъунэгъуфI.
Благъэ хъумэнрэ ху жылэ хъумэнрэ зэхуэдэщ.
Благъэжь бий умыщIи, псы жапIэжь унэ тумыщIыхь.
Благъэжь хыфIумыдзэ, гъуэгужь умыбгынэ.
Благъэжьрэ дыжьыныжьрэ.
Благъэжьрэ дыжьыныжьрэ.
Благъэри къурэ щхьэкIэм къыпащIыкIкъым.
Благъэ жыжьэ нэхърэ гъунэгъуфI.
Благъэжьрэ дыжьыныжьрэ.
Бланэ лу игу къэкIамэ, къуэладжэ щыщакIуэ.
Бланэ щалъху йокIуэж.
Бланэм и лъагъуи и убыди зы хъукъым.
Бланэр жэр щхьэкIэ зэраукIыр шыщ.
Блэ зэраукIа башщ.
Блэ зэуар аркъэным щощтэ.
Блэ япщэжа дыжьыныжьщ.
БлэбгъэкIым ухущIогъуэж.
БлэбгъэкIым, улъэщIыхьэжыркъым.
Блэгъу зылъысми ешх, блыпкъ зылъысми ешх.
БлэкIа хабзэжьым укъемыкъуж.
БлэкIам укIэлъымыджэ.
БлэкIам укIэлъымыджэ.
Блэр «пIыщIащ» жыпIэу уи гуфIакIэм думыгъэтIысхьэ.
Блэр «пIыщIащ» жыпIэу и кIэм утемыувэ.
Блэр бэгмэ, и гъуэм ихуэжыркъым.
Блэр зыгъэхуэбэжым йодзэкъэж.
Блэр зытраукIэр и шэрэзщ.
Блэр и щхъухь ихьыжкъым.
Блэр мэжей жыпIэу и кIэм утемыувэ.
Блэр уеуэху мэбэг.
Ботэщейм Дол унафэ ирагъэщIри езым я гу eIy ящIэж.
Брулым шибл я кIэн хэлъщ.
Быгъуэжьыр къуэрашэщ, гур зезышэр гурыгъщ, ныбэр зымыгъагъыр хьэлущ.
Быдзышэ хъунщ жызори сошх жызыIам нэхъей.
Быдзышэ хъунщ, жызоIэри сошх, жызыIам нэхъей.
Быдзышэр хьэкхъуафэм иракIэкъым.
Быдэ и анэ гъыркъым.
Былым къыпщIын нэхърэ быныфI къыпщIын.
Былым къыпэкIу нэхърэ насып къыпэкIу.
Былымаблэм былым хуэщщ.
Былымым зейр и ажалщ.
Былымым и нэр шхыным ирещI.
Былымым я нэхъ Iэсэри сакъмэ, хьэм ишхкъым.
Былымыр жьы зэрыхъур и фэщ.
Былымыр зейм емыщхьмэ, хьэрэмщ.
Былымыр зейм ещхьыжщ.
Былымыр икIи хъугъуейщ, икIи хъумэгъуейщ.
Былымыр уэсэпсщ, цIыхупсэр маещ.
Былымыр уэсэпсым хуэдэщ.
Бым и бжьакъуэ и хьэлъэкъым.
Бым лъэмыIэсыр гуфэм йоуэ.
Бым худэмышыр и вейщ.
Бын зимыIэр щIолIэ, зиIэр йолIалIэ.
Бын зимыIэ адэрэ лы зытемылъ къупщхьэрэ.
Бын зимыIэр зы гуныкъуэгъуэщи, бын куэд зиIэр гуныкъуэгъуищэщ.
Бын зыщIэмыхъуэр и щхьэ щIотIахъуэ.
Бын зэхэдзэрэ удын зэхэдзэрэ.
Бын тIуащIэ лIы гу хэщIщ, бын щащIэ лIы фэ техщ.
Быным къыщхьэщыж хабзэкъым.
Быным я мыгъуэр я гъуощ.
Быныр гъэсамэ, зыпIар епIыж.
Быныр дыгъуэмэ, анэр мыгъуэ мэхъу.
Быныр насыпщ.
Быныр нэм и хъуахуэщ.
Быр гъуахъуэри хъуным хидзащ.
Бырулым шибл я кIэн хэлъщ.
Бысым гуащэщIэ хьэщIэ и щIасэд.
Бысымыр гъуазэщ, хьэщIэр гъуэзэджэщ.
Бысымыр хьэщIэм и IуэхутхьэбзащIэщ.
Бэдж пэтрэ Iэужь трах.
Бэджэндибгъу кIуэнщ.
БэлагъыкIыр зыIыгъым къарибгъу щогугъ.
БэлагъыкIыр зыIыгъым хьэ къарибгъу щогугъ.
Бэлэрыгъ и Iыхьэр хьэм фIешх.
Бэлэрыгъым гъатхэр къыхуэлъэщ.
Бэлэрыгъым гъатхэр хуэлъэщ.
Бэлэрыгъыр бэлэрыгъауэ хуозэ.
Бэлэрыгъыр гъэр мэхъу.
Бэлэрыгъи Iыхьэр хьэм фIешх.
БэмпIэгъуэ лъхуэри зэгуэудыгъуэ къилъхуащ.
Бэр зэкъуэтмэ — текIуэныгъэщ.
Бэр зэнэцI нэхърэ бэр зэхъуэхъу.
Бэр зэщIэхъаемэ, щIыр къагъэхъей.
Бэрэ хашэ иш фIокIуэд.
Бэрэжьей гущэ ирапIыкIа?

В ↘

ВакIуэлIыр хуэмыхумэ, пашэ выр мэхъуакIуэ.
Вакъэжьылъэ шынэркъым.
Вы зимыIэм шкIэ щIещIэ.
Вы къэжу къозымытынум вы щэгъу ухегъэн.
Вы мыхъунур жэмыбжьэщ, лIы мыхъунур жьэгъу жьакIэщ.
Вы ныш нэхърэ нэщхъыфIэ.
Вы пIалъэмыщIэр бжьыкъутэщ.
Вы хъунур шкIэ щIыкIэ уощIэ.
Вы хьэху къуозымытынум вы щэгъу ухегъэн.
Вы щхьэIу зэптым вы хьэху къыуитыжыркъым.
Выгъашхэри зобзеиж.
Выгъашхэрэ пэт пхъэ къешэ.
Выгъуэжьыр къурашэщ, гур зезышэр гурыгъщ, ныбэр зымыгъагъыр хьэлущ.
Выжь и махуапщIэ выщIэ и уасэщ.
Вым еубзэ, шым езауэ.
Вым и бжьакъуэ и хьэлъэкъым.
Вым лъэмыIэсыр гуфэм йоуэ.
Вым худэмышыр и вейщ.
Вындым и шыр ишхыжынумэ, сабэм хекухь.
Вындыпэ иIыгъщ.
Выр гъуахъуэри хъуным хидзащ.
Выр жьы хъумэ, шкIэм хаутIыпщхьэж.
Выри лъэщ дыдэщ — къаубыдри щIащIэ.
Вырэ цIэрэ зэпокъу.
Вэнвей уэшх хэшхащ.

Г ↘

ГyeмыIy хъыбарыр щIэх зэлъащIыс.
Гу зимыIэ лIибгъу я ней къысщыхуэ.
Гу кIуэм гудзэ къыхеуд.
Гу къабзэ щхьэ цIапIэ.
Гу нэхъ жэр щыIэкъым.
ГуIэ и Iапэ йодзэкъэж.
Гуауэ зымылъэгъуам гуапэ зэхищIыкIыркъым.
Гуащэ гурымыкъ нысэ хуэлъэщ.
Гуащэ мыхъу жьантIакIуэщ,
Гуащэжьри зэгуэр нысащIэу щытащ.
Гуащэм и хабзэр нысэм и бзыпхъэщ.
Гуащэр гъуммэ, шхэрейщи, нысэр кIэнтIмэ, шхын щIэлIэщ.
Гуащэр гъэрмэ, мэжабзэ, хъыджэбзыр дэсмэ, мэутхъуэ.
Гуащэр зыгъэгуащэр щыгъынщ.
Гуащэрэ пэт данэ кIапэ щощIэ.
Гуащэрэ пэт, къаз деху.
Гуащэтешэрэ пэт унэ епхъэнкI.
Губгъуэ пщIащэрэ унэ пщIащэрэ зэтохуэ.
Губгъуэм ущымыкъэрабгъэ, унэм ущымылIыхъужь.
Губгъэн фIэмылIыкIыр жылэм я пэхъыкIэщ.
Губзыгъэм и гуIэгъуэр делэм и гуфIэгъуэщ.
Гугъу уехьынумэ, хьэгулывэми дзэр IуещIыкI..
Гугъуехь зымылъэгъуам гъуэгуанэ хуэшэчкъым.
Гугъуехь зымылъэгъуам тыншыгъуэ ищIэркъым.
Гугъуехь зымышэчар лIым хабжэркъым.
Гугъуехьыр шэчыгъуафIэщ.
Гугъэ нэпцIыр щхьэгъэпцIэжщ.
Гугъэр адэ щIэиныфIщ.
Гудзэр теувэгъуэ-теувэгъуэщ.
ГуемыIу хъыбарыр щIэх зэлъащIыс.
Гужь зиIэр вакъэжькIэ мауэ.
Гужь зиIэр вакъэжькIэ мауэ.
ГужьеигъуафIэ — унэхъугъуафIэщ.
ГужьеигъуафIэ унэхъугъуафIэщ.
Гузэвэхыр щIэх жьы мэхъу.
Гукъеуэ зиIэр псэлъалэщи, бэгу зиIэр тIэхъуалэщ.
Гукъеуэ зимыIэм пщIыхьэпIэфI елъагъу.
Гукъеуэншэ пшэрыгъуафIэщ.
Гум дэбгъахуэр фэм къеIуатэ.
Гум емыкIур нэми екIукъым.
Гум илъыр жьэм жеIэ.
Гум илъыр нэгум къыуегъащIэ.
Гум илъыр фэм къеIуатэ.
Гум имылъ жьэм къиIуатэркъым.
Гум къэмыкI лажьэ къыпщыщIкъым.
Гум фIэIэфIыр нэм фIэдахэщ.
Гум хэщIмэ, пащIэм хоз.
Гунэс ямыщI саугъэт умыщI.
Гупсыси псалъэ, зыплъыхьи тIыс.
Гупыр зыгъэгупыр гуп и уасэщ.
Гупыр зыгъэукхъуэр кхъуэм хуэдэщ.
Гур жьы хъуркъым.
Гур здэкIуэм кIуэфыр лIыфIщ.
Гур здэщыIэм нэр мэIэбэ.
Гур зезышэр гурыгъщ.
Гур зыхуеIэм Iэр лъоIэс.
Гур зыщыплъэм, нэр мэплъакъуэ.
Гур зэрыгъум дыгъур ирокIуэ.
Гур зэрыкIуэдыкIыр и шэрхъщ.
Гур зэщыплъмэ, нэр мэплъакъуэ.
Гур кIуэдмэ, лъэр щIэкIыркъым.
Гур кIуэдмэ, шыр жэкъым.
Гур кIуэдмэ, шыр жэркъым.
Гур кIуэдмэ, лъэр щIэкIкъым.
Гур мыгъмэ, нэр гъыркъым.
Гур уфэрэнкIмэ, щIалэм и ягъэщ.
Гур щыкъутэм щащIыж.
Гурымыкъ гурымыкъ и щIасэщ.
Гурыщхъуэ нэрыщхъуэ ухуешэ.
Гурыщхъуэ шрыщхъуэ ухуешэ.
Гурэ гурэ лъагъуэ зэхуаIэщ.
ГуфIэгъуэрэ гуIэгъуэрэ зэпылъщ.
Гухэхъуэ щIэщ, гухэщI жьыщ.
Гушхуэ Тхьэшхуэ и жагъуэщ.
ГушыIэкIэ зымыщIэр IэштIымкIэ мауэ.
ГушыIэр тхьэм и щIасэщ.
Гущэ зыхуащIым бэни хуащIыж.
Гуэн нэщI нэхърэ хадэ нэщI.
Гуэн нэщI щыIэщи, хадэ нэщI щыIэкъым.
Гуэн щхьэкIэ, нэщIщ, жьыщIа щхьэкIэ, фIейщ.
Гуэным имылъмэ, Iэнэми телъкъым.
Гуэныхь гулъэ зезышэм гуэныхь фэнжей худрадзей.
Гуэрэфыр гухэлъэфщи, фэрэкIыр гуимыкIыжщ.
Гуэрэфыр узыгъуибл поув.
ГуэшакIуэ Iыхьэншэщ.
ГуэшакIуэ Iыхьэншэщ.
Гъаблэм благъэр пщегъэгъупщэ.
Гъавэм и ныкъуэ, мэкъум и щанэ.
ГъавэщIэ къыпIэщIэмыхьэу гъавэжьым уемылъэстауэ.
Гъатхэ бацэри бжьыхьэ цыжьри тегъуауэ пхуэщ ухъу.
Гъатхэ дыгъэ си нысэ типси, бжьыхьэ дыгъэ сипхъу типсэ.
Гъатхэ дыгъэм кIагъуэпскIэ уегъэпскIри, бжьыхьэ дыгъэм тхъупс къыптрекIэ.
Гъатхэ уафэ гъуанэщ.
Гъатхэ унэ гъуанэщ.
Гъатхэм жеяр бжьыхьэм мэгъыж.
Гъатхэпэ уэгъурэ бадзэуэгъуэ уэлбанэрэ.
ГъащIэ зиIэм уахъты иIэщ.
ГъащIэ зиIэм уахътыи иIэщ.
ГъащIэр гъуэрыгъуэ шэнтщ.
Гъей нэхърэ пщей.
Гъуабжэ псори мыщэкъым, лыд псори дыщэкъым.
Гъуагъуэми гъущэу.
Гъуамэ цIыкIу нэхърэ гъуамэшхуэ.
Гъуапэкъым, пщампIэкъым.
Гъунэгъу бий ящIыркъым.
Гъунэгъу зыгъэпудым пудыныгъэ къылъос.
Гъунэгъур гъуджэм хуэдэщ.
Гъунэгъур унэгъущ, къигъунэгъужыр гъунэгъущ.
Гъунэгъурэ гъуэншэджрэ.
ГъунэгъуфI — къуэшыфI палъэщ.
ГъунэгъуфI къуэшыфI палъэщ.
Гъурым цIынэри дос.
Гъусэ бзаджэ пщIыгъумэ, мыщэ уемыбэн.
Гъусэ дей нэхърэ Iэщэ дэгъуэ.
Гъусэ мыхъумыщIэ нэхърэ гъущIыпэ.
Гъусэ мыхъурэ Iэщэ мыхъурэ.
Гъусэ мыхъурэ Iэщэ мыхъурэ.
Гъусэ пэплъэмрэ пIалъэ тесымрэ шэчыгъуейщ.
Гъусэ пэплъэрэ пIалъэтесымрэ шэчыгъуейщ.
Гъусэ ямыщIынум блэкIрэ пэт йоджэ.
ГъущI куэбжэ зиIэ гъущI мастэ щощIэ.
ГъущI чо зиIэ гъущI мастэ щощIэ.
ГъущIыпэ пэтрэ мэхъуапсэ.
Гъуэгy напщIэ сабэм мэкъу щеуэкъым, ер зэуа жыгым пщIащэ къыпыкIэкъым.
Гъуэгу благъэ жыжьэ нэхърэ, гъуэгу жыжьэ благъэ.
Гъуэгу мыгъуэ уежьэнумэ, танэжь закъуэри мэлIэж.
Гъуэгу техьэ гъуэгу тенэркъым.
Гъуэгуанэ тетым и ади и ныбжьэгъущ.
Гъуэгужьрэ фызыжьрэ умыбгынэ.
Гъуэгум и кIыхьагъым хуэдизи и бгъуагъщ.
Гъуэгум лъыхъуэркъым — щIоупщIэ.
Гъуэгум пкIэлъей ебдзмэ, кIэщI мэхъу.
ГъуэгунапщIэ сабэм мэкъу щеуэркъым, ер зэуа жыгым пщIащэ къыпыкIэркъым.
Гъуэгур бэкъуэным хегъэщIри, щIыхуэр тыжыным гъуэмылэпэм еIэзэ, гъуэмылэкIэм езауэ.
Гъуэмылэпэм еIэзэ, гъуэмылэкIэм езауэ.
Гъуэмылэпэрэ шыпэтесрэ уахуэмыбэлэрыгъ.
Гъуэмылэр гъуэгум щыхьэлъэкъым.
Гъыным гъын къешэ, нэпсым нэпс къелъху.
Гъэ мэкъумэш пэтрэ яух.
Гъэм и зы махуэм щIымахуэм уегъашхэ.
Гъэмахуэ тхьэмахуэр щIымахуэ гъуэмылэщ.
Гъэмахуэм Iэжьэ щIыи, щIымахуэм гу щIы.
Гъэмахуэм гупкIэ жьауэри унэщ.
Гъэмахуэм умыгъэтIылъа щIымахуэм къэпщтэжыркъым.
Гъэми щIыми зи павэжь.
Гъэпсалъи епхыж.
Гъэрихым щауэр мэшэс.
Гъэрыр япэ зэрыхьэр и унэщ.
Гъэузи гъэхъуж.
ГъэфIым умыгъуэта гъейм бгъуэтыжыркъым.
Гъэшыр зыщыбэм цIыхур щыбейщ.

Д ↘

ДаIуэ шхиипэ тоувэ.
ДаIуэкIейм дэгу уещIри, плъэкIейм нэф уещI.
Дадэм щIыгъур нанэщи, нанэм щIыгъур дадэщ.
Дакъэжьми хьэщIэ къыкъуонэ.
Данэ хуэдэу зепхьэмэ, данэ хуэдэу зэIыпхыжынщ.
Данэр лъапэкIэ зэрехуэ.
ДаущыфIыр щылъу даущ бзаджэр мэIу.
Дауэ делэгу щыIэщи, зауэ делэгу щыIэкъым.
Дауэ сщIыми дауэ хъун, дауэ хъуми дауэ сщIын?
Дахагъэм гyp егъэгушхуэ.
Дахагъэм дагъуищэ егъэпщкIу.
Дахэ жызымыIэм укъигъапцIэркъым.
Дахэ зыхэмызагъэ щыIэкъым.
Дахэ и щIагъ фо щIэлъщ.
Дахэ псори дахэкъым.
ДахэжыIэ нэхърэ дахащIэ.
ДахэжыIэ фIы мыщIэ.
Дахэм блэр гъуэм къреш.
Дахэм дахэ къелъхури, Iейм Iей къелъху.
Дахэм еплъыр нэщхъыфIэщ, шыфIым тесыр тхуэбгъакъэщ.
Дахэм и напэ пIастэ ирагъэпщIыркъым.
Дахэм и щIагъ дыщэ щIэлъщ.
Дахэм къимыхь Iейм къихькъым.
Дахэр зыгъэдахэр и набдзитIщ.
Дахэр зыгъэдахэр и щэнщ.
Дахэр зэмызэгъым IейкIэ бгъэдохьэ.
Дахэр пагэмэ, пуд мэхъу.
Дахэу ябз дахэу ядыжыркъым.
ДелитI зэгуэгъущ, тIуанитI зэегъущ.
Делэ бзаджэ нэхърэ делэ дыдэ.
Делэ благъэ нэхърэ гу6зыгъэ 6ий.
Делэ гуэшэгъу нэхърэ губзыгъэ дауэгъу.
Делэ дыхьэшхырилэщ.
Делэ и гъуэмылэр пэшхщ.
Делэ къуэлэн и щIасэщ.
Делэ лIыкIуэ умыщI.
Делэ хьэлывэ щIэнэцIщ.
Делэм куэд ищIэ къыфIощIыж.
Делэм сэ сыфIокI, губзыгъэр езыр къысфIокI.
Делэм уи пыIэ ети, блэкI.
Делэм ущытхъумэ, пагэ мэхъу.
Делэр 6лагъэ гъэкIуэдщ.
Делэр бейм я гуэшэгъущ.
Делэр гугъэурэ жьы мэхъу.
Делэр жылэу ясэркъым.
Делэр жылэу ясэркъым.
Делэр псоми я Iыхьэгъущ.
Делэр хьэлывэм щыгугъыурэ хъудырыпсми хэныжащ.
Джалэрей и натIэ быдэ мэхъу.
Джалэри къотэджыж.
Джалэу и Iупэ зэгуэудами ярейщ.
Джанэ мылажьэрэ лажьэ мыкIуэтэжрэ щыIэкъым.
Джанэ нэхърэ гъуэншэдж нэхъ благъэщ.
Джатэ и щIагъ «нанэ» щыIэкъым.
Джатэ ихам хуэдэщ.
Джатэ къихакIэ къыпхуэжэм ущымыщти, къуэгъэнапIэм къуэтым хуэсакъ.
Джатэм и щIагъи пэжыр жыIэ.
Джатэм пиупщIыр мэкIыжри, жьэм пиупщIыр кIыжкъым.
Джатэр ижмэ, щабэщ.
Джатэрыпщ нэхърэ пщы Iущабэ.
Джыдащхьэр кIуэдмэ, джыдэкIыр ягъэсыж.
Джыдэр кIуэдмэ, и кIыp дыщэщ.
Джэгу пэтрэ нэ иращI.
Джэгугъуэм лIыхъужьщ, зэуэгъуэм жьындущ.
Джэгум пагуэ къокI.
Джэгум хэту «Си гъуэншэджыр къызэтыж» жызыIам нэхъей.
Джэгум хэту зэшам нэхъей.
Джэгур уджкIэ яух.
Джэгурэ пэт яэ иращI.
Джэд жыпIэми, зы джэдыкIэщ.
Джэд жыпIэмэ, сыджэдыкIэщ.
Джэд лъакъуэрэ хьэ лъакъуэрэ зубыда щыIэкъым.
Джэд мыкIэцI пшэрщ.
Джэд нэхърэ джэдыкIэ нэхъ Iущщ.
Джэд пасэрэ бын пасэрэ.
Джэд пшэр къэбубыдынумэ, адакъэм бгъурысым епхъуэ.
Джэд пэтрэ мэулъэпхъащэ.
Джэд хуэдэ, быныфIэщ.
Джэд щыкъун и пщIыхьщ.
Джэд щыкъун и пщIыхьэгъущ.
Джэдгын зи жагъуэм и пащIэ щIыIу къытокIэ.
Джэдгын зи жагъуам и лащIэ къытокIэ.
Джэджьей зеуалэ псывэ хоупIэ.
Джэджьейм джэдыр егъэсэж.
Джэдрэ пэт щыфIагъэжкIэ мэлъэпIастхъэ.
Джэду гъунэгъурыпщщ.
Джэду здэщымыIэм дзыгъуэ щоятэ.
Джэду и къуэ дзыгъуащэщ.
Джэду хьэжы зыкъещI.
Джэду щысу шыпсэ жумыIэ.
Джэду щысу шыпсэ умыIуатэ.
Джэдум и шырыр ишхыжын хъумэ, «дзыгъуэм ещхьщ» жеIэ.
Джэдум и щхьэр зэрыкIым ипкъри йокI.
Джэдум хуэмыгъэпщкIур и вейщ.
Джэдумрэ фызымрэ унэгуащэщи, хьэмрэ лIымрэ ныбгъуащэщ.
Джэдур дзажэм лъэмыIэсмэ, «барэзджщ» жеIэ.
Джэдур дзыгъуэкIэ лIыхъужьщ.
Джэдур лым лъэмыIэсмэ «мэ щоу» жеIэр.
Джэдыгу гъурыдзэрэ пщыдзэ етарэ.
ДжэдыкIэ къэзыдыгъум джэди къидыгъунщ.
ДжэдыкIэ пэтрэ фэ тIуащIэ иIэщ.
ДжэдыкIэм цы къыхех.
ДжэдылIэм зыдахьа бабыщ.
Джэдым зэрыфIагъэжыну сэр къеулъэпхъэщ.
Джэдым фэнд кIэрыщIащ.
Джэдыр псы щефэкIэ уафэм доплъей.
Джэдыр щыкъакъэм щокIэцI.
Джэлар къэгъэтэджыж, лIар щIэлъхьэ.
Дзасэм тхъу пызагъэрэ?
Дзасэри мылыцIу, лыри мыцIынэу.
Дзей хуэщIэ фIыщIэ хэлъкъым.
Дзейуэ зэгухьэмэ, хьэмыр ягъэнщI.
ДзитI зыIут зы Iэщэрэ зы анэм къилъхуа зэшитIрэ.
Дзы зиIэм дзы хуаIуатэркъым.
Дзы зибэ убэрейщ.
Дзы зыфIэпщым дзы къыпфIещьж.
Дзыбэ дзыусщ.
Дзыгъуибгъу зэдеIэмэ, кIадащхьэ трач.
Дзыгъуэ нэпсейр шэм етхьэлэ.
Дзыгъуэ пэтрэ и гъуэ щылIыхъужьщ.
Дзыгъуэ пэтрэ щIымахуэм хуогъэтIылъэ.
Дзыгъуэ цIыкIурэ пэт Iэтэшхуэм ипIытIыркъым.
Дзыгъуэм и цыр кIыp хъумэ, щIыIэлIэх мэхъу.
Дзыгъуэнэфрэ пэт къуалэбзум хабжэ.
Дзыгъуэр и гъуэм ямыхужмэ, фэлъыркъэб зыкIарещIэ.
Дзыхь зыхуумыщI щыкъур мэкъутэ.
ДзыхьмыщI дзыхьщIэгъу умыщI.
ДзыхьмыщIыр дзыхьщIыгъуэджэщ.
Дзэгъащтэ дзэ псэу и уасэщ.
ДзэкIэ мащIэу, хьэщIэкIэ куэду.
Дзэм иуфэкъа лъахэрэ мацIэр зыпхыкIа хадэрэ.
Дзэм хамэ хэткъым.
Дзэр Iуришхэн къудейкъым, дахагъэми щыщщ.
Дзэр куэдрэ узмэ — Iуач.
Дзэр къэсащ, псыр къиуащ.
Дзэр узыншэху, шхалъэм зегъэпсэху.
Дзэр уришхэн къудейкъым, дахагъэми щыщщ.
Ди адэхэр зэмышми, ди анэхэр зэшы¬пхъущ.
Ди гъунэгъум сыкъыщышхи, ди унэ мышхэу сынэсыж.
Ди гъунэгъум я джэдыр къаз хуэдэщ.
Ди зы мэл хэтщ, дэри зэ дывгъэфий.
Ди пхъэдзакIэр зырызми, ди ерыскъы зыщ.
Ди унэжь пхъэжь мафIэ.
Дол и къуэрдэ йодыгъуэж.
Драхьеймэ, мэгъущIэ, кърахьэхмэ, мэщIытэ.
ДунейгъэбжьыфIэщ.
Дунейгъэдахэщ.
ДунейкIэ зызыгъэнщIа хьэдрыхэ кIуакъым.
Дунейкъым, ахърэткъым.
Дунейр Iэрыхьэ-IэрыкIщ.
Дунейр бгъэкIэ пхуэхьынкъым.
Дунейр бжьакъуэпэкIэ зэредзэ.
Дунейр гъуэрыгъуэ шэнтщ.
Дунейр зыгъэнэхур зы дигъэщ.
Дунейр зыми здихьакъым.
Дунейр и жэнэтщ.
Дунейр и тхъэгъуами, губзыгъэр гуныкъуэящIэ хъуркъым.
Дунейр и хьэдрыхэщ.
Дунейр къэкIухьи, уи унэ ихьэж.
Дунейр нэкIэ игъэл фIощIыж.
Дунейр чэзущ.
Дунейр шэрхъщи мэкIэрахъуэ.
ДыIуохьэри даукI, дыIуокIри дауб.
ДывгъэтIыси ди нысэ дывгъэубыж.
Дыгъу цIыкIукIэ къемыжьэ дыгъушхуэ хъуркъым.
Дыгъужь мэлыхъуэ ящIрэ?
ДыгъужьитI зы гъуэ изагъэркъым.
ДыгъужьитI я щIыб зэхуагъазэркъым.
Дыгъужьрэ пэт и гъунэгъу едыгъуэжкъым.
Дыгъужьыгу кIуэцIылъщ.
Дыгъужьыгъуэм гъэлъхуэщ тращIыхьрэ?
Дыгъужьыдзэ Iутщ, бажэкIэ пытщ.
Дыгъужьыжь кIапэ шхын щигъэтыжа уфIэщIрэ?
Дыгъужьым деж хьэщIапIэ укIуэмэ, хьэ зыщомыгъэгъупщэ.
Дыгъужьым зэ пхъуэгъуэкIэ зигъэнщIрэ?
Дыгъужьым и деж хьэщIапIэ укIуэмэ, хьэ зыщумыгъэгъупщэ.
Дыгъужьым и дзэр шымэ, псафэ макIуэ.
Дыгъужьым и нэр жейми, и гур жейкъым.
Дыгъужьым ишхари имышхари тохуэ.
Дыгъужьым ишхыр и фэкIэ епшыныж.
Дыгъужьым лы игъуэтмэ, псы игъуэтыркъым.
Дыгъужьым мэл зыфIихьынур и пыIэ щыгукIэ къещIэ.
Дыгъужьым мэл щихькIэ зыфIихьым хуеплъэкIыжкъым.
Дыгъужьым мэл щихькIэ, и нэпкъыжьэ еплъкъым.
Дыгъужьым мэл щишхкIэ и напкъыжьэ еплъыркъмм.
Дыгъужьыр бгъашхэ пэтми, мэзымкIэ маплъэ.
Дыгъужьыр жьы хъумэ, хьэм и джэгуалъэщ.
Дыгъужьыр зыщызеуалэм мэлым зыщагъэпсэхуркъым.
Дыгъужьыр зэдзакъэр и Iыхьэщ.
Дыгъужьыр къепхуэкIыурэ мэл кIапэр пеуд.
Дыгъум пабжьэр и дэIэпыкъуэгъущ.
Дыгъум щIыгъур и дыгъуэгъущ.
Дыгъури дыгъущ, дыгъур щIэзыуфэри дыгъущ.
Дыгъурыгъуур мэжэщIалIэмэ, и шырыр ешхыж.
Дыгъушхуэри дыгъущ, дыгъy цIыкIури дыгъущ.
Дыгъуэм икIэр мыгъуэ мэхъу.
Дыгъуэр мыгъуэ мэхъу.
Дыгъуэри дыгъужьри къаущэкIу.
Дыгъэ лъакъуэ къыпхуэубыдын?
Дыгъэ нэпс нэхърэ – анэ бгъафэ.
Дыгъэ нэпс нэхърэ анэ бгъафэ.
Дыгъэм и хуабагъэмрэ анэм и гуапагъэмрэ зэхуэдэщ.
Дыгъэр зытемыпсэр щыIэжкъым.
Дыгъэр къепс щхьэкIэ, лъыпсыр къыпож.
Дыгъэр хуабагъэщ, анэр гуапагъэщ.
Дыгъужьыp зэдзакъэр и Iыхьэщ.
Дыгъуэм и кIэр мыгъуэ мэхъу.
Дыджым уемыдзэкъамэ, IэфIыр пщIэнукъым.
Дыжьыныжь пщэжам хуэдэщ.
Дыжэф пцIанэ хъуркъым.
Дымыгъуэкъым, дыгущэкъым, ди унэ щхьэ кIапэ дагъэкIэ дымыирэ?
Дырахьеймэ — мэгъущIэ, кърахьэхмэ — мэщIытэ.
Дыхьэшхынми мардэ иIэщ.
Дыщ мэжаджэ IэфIщ.
Дыщ пIастэ IэфIщ.
Дыщэ къэзыгъуэт кIэншыгъулъэ иредзэ.
Дыщэ лъэнкIэпс, уэсэпс хэмыхьэ.
Дыщэ уанэ зыгъэжыр гухъум тет псэжьым еупщIыжащ.
Дыщэм хэс нэхърэ лIыжь зыбгъэдэс.
Дыщэр дыщэпс хуэныкъуэкъым.
Дыщэр и Iэм къыпощ.
Дыщэр куэншыбым хэлъкIи улъийкъым.
Дыщэр къэзыгъуэт кIэншыгъулъэ иредзэ.
Дыщэр уэсу къесмэ, уасэ иIэнтэкъым.
ДэIуакIуэ укIуэмэ, шхиикIэ мыгъуэ.
ДэIэбеи ет, еIэбыхи къашэ.
Дэгум жиIэн егъуэт, нэфым игъуэтыр екъуз.
Дэгум псори дэгу фIощI.
Дэгум щхьэкIэ гъуор лейуэ джэркъым.
ДэкIакIэ,- мыхъумэ — дефIэ.
Дэлъхум и Iыхьэр шыпхъум ехь.
Дэрбзэрым ущытхъумэ, бзыхьэхуэм джанэ къыпхухех.
Дэтхэнэ зы Iуэхутхьэбзэми бзыпхъэ иIэщ.

Е ↘

Е вындыжь хэшэнщ, е жьуджалэ хэшэнщ.
Е зыхэлъыр хьэгъуэлIыгъуэм мэятэ.
Е лъыхъуэр ем ехьыж.
Е махъшэ лIэнщ, е махъшахъуэ лIэнщ.
Е мыхъу фIы хъужыркъым.
Е пщIамэ, фIым ущымыгугъ.
Е пщIауэ фIы ущымыгугъ, фIы пщIами ущIэмыфыгъуж.
Е улIын, е улIэн.
Ебгъэжьэжыным нэхърэ ебгъэблэгъэныр нэхъ тыншщ.
Ебгъэлеймэ — къреху.
Ебгъэлеймэ, лей къыпщощI.
Еблагъэ зи бэм и бын мэжалIэкъым.
Егъур гъуэтыгъуафIэщ, благъэр гъуэтыгъуейщ.
ЕгъэджакIуэр бзагуэщ, еджакIуэр дэгущ.
Егъэлей делагъэщ.
Егъэлеяуэ пшхымэ, фори ткIыбжьщ.
Еджа щхьэкIэ, епщэжакъым.
Еджэным кIасэ иIэкъым.
Ежьэ мыхъу ежьэ хъуа упэмыплъэ.
Езым имыщIэми зыщIэм едэIур делэкъым.
Езым фIимыгъэжар хьэрэмщ.
Езым хуэдэлI зыубым лIыгъэ хэлъкъым.
Езэшыр пшынэ йоуэ.
Ем «сынокIуэ» жиIэркъым.
Ем улъыхъуэу зыпумышэ, зыкъыпщишэмэ, умыдзыхэ.
Ем щыгъуэ бжьэдыгъур зэшщ.
ЕмыIусэ цыснэIу.
Емыджа егъэджакIуэ хъуркъым.
Емыджар нэфщ.
Емызэш и уанэ къехьыж.
Емызэш мэшыбэ ещIэ.
ЕмыкIур IупщIэ-IупщIэу зэхэлъщи къэлътмакъкIэ зыпщIэхэлъым зищIэжыркъым.
ЕмыкIур екIу мэхъури екIур емыкIу мэхъу.
Емыкъум еплъи дэзышым еуэ.
Емынэм къелар хъумбылейм ехьыж.
Емынэр зигу, жьэгум дэмыкI.
Емынэрэ пэт зэрыхьэм зыгуэр къренэ.
Емыса лэгъупэжь хъуркъым.
Емыш мэшыбэ ещIэ.
ЕплъагъулIэр ебгъуэтылIэжыркъым.
Ептар иумыхъуэныж.
Ер вы бжьакъуэм къокI.
Ерыщыр щыту малIэ.
Ерэхъурэ хъунрэ щыIэу уи ней къыпщыхуэ.
ЕсыкIэ умыщIэмэ, IупщIа псыми уитхьэлэжынщ.
ЕсыкIэ умыщIэмэ, хым ухэмыхьэ.
Есэ сэгъейщ.
EмыкIyxь кIуэри Iыхьэ дауэ зыщIри зэхуэдэщ.
EмыкIyp IупщIэ-IупщIэу зэхэлъщи, алътмакъкIэ зыпщIэхэлъым зищIэжкъым.
EмыкIyp зылэжьым дежкIи емыкIущ, еплъым укIытэгъуэщ.
ЕтIуанэлIрэ IулIэ Iуданэрэ.
Еущий зы махуэщ, хабзэ хьэху махуищщ.
Ехмэ, Iэпэ залэщ, къелыжмэ, ныбжьрей хъуэнщ.
Ешхэ-ефэ нэхърэ джэгу.

Ж ↘

ЖаIар жыпIэжмэ, бзэгузехьэ уохъу.
ЖаIэр къос, ясэр къокI.
Жагъуэгъу миным къыуащIэм нэхърэ зы ныбжьэгъум къыуищIэр нэхъ гуауэщ.
Жагъуэгъуншэ умыхъукIэ, жагъуэгъум зэрыжаIи умыхъукIэ.
Жагъуэгъурэ щIасэгъурэ зимыIэ щыIэкъым.
ЖагъуэлIрэ лIэныгъэрэ.
Жагъын зиIэм баш и хущхъуэщ.
ЖамыIа щыIэкъым, ямыщIа мыхъумэ.
ЖамыIэ щыIэщи, ямыIуэтэж щыIэкъым.
ЖамыIа щыIэкъым, ямыщIа мыхъумэ.
Жанхъуэтхьэблэ къафэу къытрегъэзэж.
ЖармыкIэм къыщыхъуар жармыкIэм щызэхэкIыжынщ.
Жейм и щIыхуэ къыптринэркъым.
Жеймрэ гугъэмрэ адэ щIэиныфIщ.
Жейрэ лIарэ зэхуэдэщ.
ЖыIэрыпцI щыIэкъым.
Жыг зытеуэри мзгурым, пщIащэ зытехуэри мэгурым.
Жыг ку гъуанэри унэ мэхъу.
Жыгыжьыр итурэ жыгыщIэр йобэт.
Жыгым и пщIащэр и фащэщ.
Жыгым пщIащэ пымытмэ, зы къурэщ.
Жыгыр здещIэмкIэ мауэ.
Жыжьэ плъэм и адэ илъ ищIэжкъым.
Жыжьэм тIэу сыщылIи, благъэм зэ сыщымылIэкIэ.
Жыжьэу бгъэтIылъыр благъэу къощтэж.
Жылэ лажьэ лажьэ хъуркъым.
Жылэм дэлъмэ, уиIэщ.
Жылэм емыщхьым бабыщыщхьэ къыфIокIэ.
Жылэм я мыгъуэ я гъуощ.
Жылэм ямыщхьым бабыщыщхьэ къыфIокIэ.
Жылэм ямыщхьым шыдыщхьэ фIэтщ.
Жылэр егъасэ, бадзэр есэкI.
Жылэр зыгъашхэр шхын щхьэкIэ малIэ.
ЖысIэр щIэ, сщIэм уемыплъ.
ЖыхапхъэщIэр фIыуэ мэпхъанкIэ.
Жыхафэр щхьэцыкIэкIэ епхъэнкI.
ЖыхэпхъэщIэр фIыуэ мэпхъанкIэ.
Жьабэ нэхърэ шабэ нэхъ шэрыуэщ, шабэ нэхърэ жьабэ нэхъ губзыгъэщ.
ЖьантIэм ущIэмыкъу — пхуэфащэмэ, къыплъысынщ.
ЖьантIакIуэу ущымыт, узэрыщыт укъалъагъунщ.
Жьы зыхэмыт щIыIэр щIыIэкъым, псчэ зыхэмыт узыр узкъым.
Жьы зэрымысым нэмыс илъкъым, щIэ зэрымысым насып илъкъым.
Жьы къемыпщэу къурэ сыскъым.
Жьы къыщIэпщэркъым, псы къыщIэуэркъым.
Жьы нэхъ папцIэрэ гу нэхъ жэррэ щыIэкъым.
Жьы уимыIэмэ, щIэи уиIэкъым.
Жьы хъуар шхыдэ бэIущ, уемыдэIумэ, зегъэгусэ.
Жьым еубзи, щIэр гъэгушхуэ.
Жьым и мыгъуэщ, щIэм и гъуэджэщ.
Жьым къихьыр псым ехьыж.
Жьым тесу псым йопыдж.
Жьым щхьэ ядэшх, щIэм лъакъуэ ядэшх.
Жьым щытхъуи щIэр къащтэ.
Жьындури гугъат тхьэрыкъуэ къришыну.
Жьыр и гупэу мэпсэу.
Жьырытэдж шатэшхщ.
Жьыуэ гъуэлъи, жьыуэ тэдж.
Жьыуэ къэтэджамрэ щIалэу къэзышамрэ щIегъуэжакъым.
Жьыуэ тэджым шыщIэхъу хуалъху.
ЖьыфI здэщымыIэм щIэфIи щыIэкъым.
Жьэ лIыкIуэ нэхърэ щхьэ лIыкIуэ.
ЖьэкIэ маисэщ, IэкIэ сэмэгущ.
Жьэм жиIэращ хьукум зытращIыхьыр.
Жьэм къыжьэдэкIа псалъэри фочым къикIа шэри зэхуэдэщ.
Жьэмыгъэпсэху псэмыгъэтыншщ.
Жьэр зэщIэкIмэ, ныбэр мэкIий.
Жьэр щхьэм и лIыкIуэщ.
ЖьэрыIэзэ Iэпэзадэ.
Жьэшхуэ Тхьэшхуэ и жагъуэщ.
Жэм гъэшыджэ буурейщ.
Жэм гъэшыфIэр нанэфI хуэдэщ.
Жэм лъакъуэ шкIэ иукIрэ?
Жэм пыджэрей къуагуэ мэхъу.
Жэмрэ вырэ зэхуотэдж.
Жэмым и гъэшыр и бзэгум телъщ.
Жэмым ишх и гъэшщ.
Жэмыр гъэшыфIэми ирикIутыжмэ, сыт и пщIэ?
Жэнэтыр анэм и лъэгу щIэтщ.
Жэщ дэлIэ, махуэ дэхъуж.
Жэщ къыптехъуэу уемыжьэу нэху къыптещэу ежьэ.
Жэщу плъэгъуа хъыджэбзым пщэдджыжьым зэ еплъыж.
Жэщырыдэ махуэрыдыхьэшх.

З ↘

Закъуэныгъэ нэхърэ Iэл къыбдис.
Закъуэныгъэр мыгъуагъэщ.
Зауэ джэгу щыIэщи, дауэ джэгу щыIэкъым.
Зауэ джэгурэ дауэ джэгурэ щыIэкъым.
Зауэ езыгъажьэ и щхьэ лажьэ хохуэж.
Зауэм и кIэр хьэдагъэщ.
Зауэм уIухьэмэ, уи Iыхьэ IущIыхь.
Зауэм хэту джатэ хьэху ятыркъым.
ЗауэфIрэ дауэфIрэ щыIэкъым.
Захуэ жыIэныр нэ ищIыным хуэдэщ.
Захуэм хабзэр и телъхьэщ.
Зегъэуби уи бын пIыж.
Зей кIуэдым и анэ и дыгъущ.
Зейм и хьэтыркIэ хьэм нэмыс хуащI.
Зеиншэ шэгъуафIэщ.
ЗекIуэ и вакъэ лажьэркъым.
ЗекIуэ и вакъэ лажьэркъым.
ЗекIуэкIейм лъашэ уещIри дыхьэшхыкIейм Iушэ уещI.
Зи Iyэxy мыхъунум фэндибгъу кIэрыщIащ.
Зи Iуэ былым ит иэхърэ зи щхьэ акъыл ит.
Зи Iуэ ит нэхърэ зи щхьэ ит.
Зи Iуэху мыхъунум фэндибгъу кIэрыщIащ.
Зи Iыхьэ зыфIэмащIэм хьэм фIешх.
Зи Iыхьэ зыхуэмышхыжыр хамэ Iыхьэ щогугъ.
Зи Iэгу нэщIым и нэгу щIыIэщ.
Зи Iыхьэ зыфIэмащIэм хьэм фIешх.
Зи Iэпэ уубыдым и Iэдакъэ нэгъэс.
Зи адэ зымыгъэфIам фIыкIэ ущымыгугъ.
Зи адэ лIар ибэ ныкъуэщи, зи анэ лIар ибэ хъурейщ.
Зи анэ зыхъуэжым имыхъуэжын щыIэ¬къым.
Зи анэ хуэмыщыпкъэм и хэкумкIи щыпкъагъэ хэлъкъым.
Зи бзэ IэфI щынэр мэлитI ящIоф.
Зи бзэ IэфIым блэр гъуэмбым къреш.
Зи бзэ быдэм насып иIэщ.
Зи бзэ ныкъуэм гуныкъуэгъуэ ущигъащIэркъым.
Зи бзэ текIуэда куэд кхъэм щIэлъщ.
Зи бзэ хуимытыжыр и бзэ токIуэдэж.
Зи былым кIуэдам гуэныхьищэ къехь.
Зи бысым зыхъуэжым чыцIыхъу xyaукI.
Зи бэ пщIэм уриIэзэщ.
Зи вакъэ зэврэ зи гъавэ мащIэрэ.
Зи вакъэ зэвым и дунейри мащIэщ.
Зи гупкIэ пысым и псысэ еIуатэ.
Зи гуплIэ уисым и уэрэд жыIэ.
Зи гур мыфIым и щхьэр фIейщ.
Зи гуэн изым и дзыгъуэ лъынэ къокI.
Зи деур мащIэм и духьэр кIэщIщ.
Зи дзэ зэмыузарэ зи быдз зэмызэуарэ уз ягъэунэхуакъым.
Зи дзэлыфэ къыпхуэзытI псори ныбжьэгъукъым.
Зи жьэ зэIумыщIэм я гухэлъ зэрыщIэркъым.
Зи жьэ куэд жиIэм и Iэ куэд ищIэркъым.
Зи жьэ псынщIэм пащIэ ныкъуэ къихьыжыркъым.
Зи игъуэр дахэщ.
Зи куэбжэ укъыдэзымыгъэкIыжым и унэ умыкIуэ.
Зи кхъуэ кIуэдам «си кхъуэ кIуэдащ» жеIэ.
Зи къуэш мащэ хуэзытIым зэраукIыну сэр къеулъэпхъэщ.
Зи къуэш мащэ хуэзытIыр йохуэж.
Зи лIэгъуэ къэсам и мыхьэл къещтэ.
Зи мыIуэху зезыхуэм и щхьэм баш тохуэ.
Зи мылъку зыфIэкIуэдам хуэгуIи, зи акъыл зыфIэкIуэдар гъеиж.
Зи мырамысэ зыхуэмыщIыжыр гъунэгъум жэмыкуащIэ макIуэ.
Зи мыщI ис щауэр убзалэщи, бланэм шэр техуэмэ псыхъуажэщ.
Зи мэкъу Iуврэ зи мэш бэврэ гузавэркъым.
Зи ныбэ изым гуныкъуэгъуэ ищIэркъым.
Зи нэ имысым хьэсэ еутэ.
Зи нэгу къабзэм и гури къабзэщ.
Зи нэхъыжь едаIуэ и Iуэху мэкIуатэ.
Зи пIалъэ умыщIэ шыкIэ утыку уимыхьэ.
Зи псалъэ кIэщIым и бзэр IэфIщ.
Зи псалъэ нахуэм и напэр хужьщ.
Зи тепIэн кIэщIым и жей мащIэщ.
Зи унафэр зымыщIыжыфыр унафэщI макIуэ.
Зи унэ и хьэдэ зы унэ итIысэркъым.
Зи уэ ит нэхърэ зи щхьэ ит.
Зи фIыщIэ зи мыгъуа, зи гъунэгъу зи бий.
Зи хущхьэ хъум и бзущ.
Зегъэуби, уи бын пIыж.
Зей кIуэдым и анэ и дыгъущ.
Зи Iуэху зыфIэмыбэрэ зи бын зыфIэмыдахэрэ щыIэкъым.
Зи адэ лIар ибэ ныкъуэщ, зи анэ лIар ибэ хъурейщ.
Зи бзэ текIуэда куэд кхъэм щIэлъщ.
Зи бзэ хуимытыжыр и бзэ токIуэдэж.
Зи былым кIуэдам псэкIуэдищэ къехь.
Зи бын гуэIущIэу зыгъасэм и нэпскIэ епшыныж.
Зи бэ щIам и мащIэ щIэжкъым.
Зи гур фIым и нэгури фIыщ.
Зи гъунэгъу зи Iэпэгъум и насыпщ.
Зи дзэлыфэ къыпхуэзытI псори ныбжьэгъукъым.
Зи имыгъуэ хьэщIэр гуихщ.
Зи лур мыфIым и щхьэр фIейщ.
Зи нысэгъу зыубрэ зи бын щытхъурэ.
Зи щхьэ акъыл имылъым и гъуэлъэгъу еуб.
Зи щхьэ уи унэ исым и псэ уи унэ илъщ.
ЗилI Iэмбатэм и фыз куэтэрамэщ.
Зы бын зиIэми бынищэ зиIэми зэхуэдэу ялъагъу.
Зы унэ и хьэдэ зы унэ итIысэкъым.
Зы хьэщIэм зы хьэщIэ и жагъуэщи, хьэщIитIыр бысымым и жагъуэщ.
Зымылъэгъуа хашэ хъуркъым.
Зыпс ираш зэшыпхъущ.
ЗыщIэн зымыщIэжым и унэ иречри иресэж.
ЗыщIэр мажэ, зымыщIэр мэжей.
ЗэдауитI яз нэхъ захуэщ.
ЗэкIуэцIыпхауэ щылъ дыгъужьыр тхьэкIумэкIыхьым йощэ.
ЗэкIуэлIитIыр зэщIасэщ.
Зэкъуэш псори зы анэм къилъхукъым.
ЗэкъуэшитI зэкъуэщтыжкъым.
ЗэкъуэшитI я зекIуэкIэ зэхуэдэщ.
ЗэкъуэшитIрэ дзитI зыIутрэ.
ЗэлIзэфыз я псэ зы чысэ илъщ.
Зэрызыхь IыхьэфIэщ.
ЗэхуэдитIыр къызэдафэри зэфэгъуитIыр зэдокIуэ.
Зэхуэмыдэ зэдэкIуэкъым, зэмыфэгъу зэрышэкъым.
Зэхуэфащэ зэщауэгъущ.
ЗэхуэщIэкIэ ныбжьэгъу зэдэфIкъым.
Зэхэзылъхьэм зэхихыжынщ.
ЗэхэкIыр губжьым къыхокI.
Зэщыкъу-зэмалъхъэ мыщэ губжьа хуумыгъазэ.
Зи цIэ ираIуэ бжэщхьэIу тесщ.
Зи шыкIэр къурыкъуу зи къэрар мащIэ.
Зи шэгын еблэм бланэр фIокIуэж.
Зи щIыхуэ птелъым уриунэIутщ.
Зи щхьэ Iуэху зымыщIэжыфыр хамэ IуэхукIэ ерыщщ.
Зи щхьэ зыфIэмыдэхэж щыIэкъым.
Зи щхьэ зыхуэмыIыгъыжым щхьэ Iыгъын къещтэ.
Зи щхьэ зыхуэмылъэфым пхъэлъэф зыкIэрещIэ.
Зи щхьэ илъым и щхьэ урилъытынщ.
Зи щхьэ мыжьу зи жьэ джатэ.
Зи щхьэ мыузым уи щхьэ уэ хуумыIуатэ.
Зи щхьэ пщIэ хуэзымыщIыжым пщIэ иIэкъым.
Зи щхьэ уи унэ исым и псэ уи унэ илъщ.
Зи щхьэ щымыIэм и шыд хьэм ешх.
Зи щхьэр къабзэ, зи гур бзаджэ.
Зибзеихьу и Iэшхылъэ итIысхьэжа?
Зигу мызагъэм Iэмбатэ гъунэр къехь.
Зигу мыныкъуэ гуныкъуэгъуэ хуумыIуатэ.
Зигу фIы имылъым и щхьэ фIы къехъулIэркъым.
Зил къыпщIэмыузым уи уз хуумыIуатэ.
Зил мыузым игу узкъым.
Зил мыузым игу узыркъым.
ЗилI Iэмбатэм и фыз куэтэрамэщ.
ЗимыIэм бдзы кIыхьри бдзы кIэщIри хуохъу.
ЗимыIэм къратыр и Iыхьэщ.
ЗимыIэххэ къызэщэри зил къыщIэщ къызэтэщ.
Зинэхъыжь зымылъытэм и щхьэ илъытэжкъым.
Зипхъу къэт анэр и кIэ тетIысхьэжкъым.
Зипщ пэмылъэщ и фыз и табыщэгъущ.
Зиш зэхуэмыфIыр IуэхуфI хунэскъым.
Зумыпэсым кIэс къехьри къыдохьэж.
Зумыхьэри уимыIэри зыщ.
ЗумыщIэжмэ, псэлъыхъу кIуэ.
Зы IэкIэ хъарбызитI пхуэубыдыркъым.
Зы Iэм кIапситI зэпищIэркъым.
Зы акъыл нэхърэ акъылищэ.
Зы бын зиIэми бынищэ зиIэми зэхуэдэу ялъагъу.
Зы выр шхэмэ, зы выр мэгурым.
Зы гъэм къэкI удзыр зы вым ихъуркъым, къэхъуну-къэщIэнур зы лIым ищIэркъым.
Зы гъэм шкIэщ, етIуанэм жэмщ.
Зы гъэр тIэу къакIуэркъым.
Зы дэкIэ уигу сыкъэкIи, а зыри кунэфу къыщIыкI.
Зы жьагъэ тIэу ятрэ?
Зы жьэм жьэдыхьэр жьищэм жьэдахьэ.
Зы къэлэрри къэлэрищэри зэхуэдэщ.
Зы къэрабгъэм дзэ псэур егъэкIуэд.
Зы лIым щэ уигъапцIэмэ, уделэщ, зы мащэм щэ уихуэ, унэфщ.
Зы лIыр джэдыгуибгъурэ лIибгъур джэдыгуншэу.
Зы мафIэ хъуаскIэ жылэ псор къресэкI.
Зы махуавэр зы махуэшхкъым.
Зы махуаем зумыгъэлI, зы махуэлIым зумыгъашэ, зы дзэшхуэм зумыгъэхь.
Зы махуэм бэзэрщ, зы махуэм къэзэрщ.
Зы мэлыфэ тIэу трахыркъым.
Зы нэрэ зы щхьэрэ зэхурокъу.
Зы псалъэм зы псалъэ къелъху.
Зы пцIым пэжищэ егъэулъий.
Зы сабий нэхърэ шу гуп нэхъ гъэхьэщIэгъуафIэщ.
Зы тхьэрыкъуэф Iэнэ зэдытешхыкIащ.
Зы хьэ зэбэным хьищэ йобэн.
Зы хьэнэф зы хьэнэф и пщыжщ.
Зы хьэщIэм зы хьэщIэ и жагъуэщи хьэщIитIыр бысымым и жагъуэщ.
Зы цIыхум жылэм фэ трегъэуэф.
Зы щIыпIэ щокъакъэ, зы щIыпIэ щокIэцI.
ЗыIурыдзэ нэхърэ зыдэдзых.
ЗыIэщIэкIым хощIри, зыIэщIыхьэм хохъуэ.
ЗыIэщIэкIым хощIри, зыIэщIыхьэм хохъуэ.
Зыбзым пабжьэм хедзэри зыдым къыхехыж.
Зыгуэр щыжаIэм зыгуэр щыщыIэщ.
ЗыгъалIи къакIуэ жаIакъым.
Зыгъуэтыр мэгуфIэри, зыфIэкIуэдыр магъ.
Зыдигъазэр и къэблэщ.
ЗыжраIэ нэхърэ зраIуэкI.
Зызогъэхьри яшэм сыхон, зызогъашэри яхьым сыхон.
Зызыгъэгусэ Iыхьэншэщ.
Зызыгъэгусэ и Iыхьэ ныбэ уз хуэхъущхъуэщ.
Зызыгъэгусэ Iыхьэншэщ.
Зызыгъэгусэ и Iыхьэ ныбэуз и Iыхьэщ.
ЗызымыщIэжу дыхьэшхыр магъыж.
Зылъэгъуа щыIэмэ, зэхэзыха умылъыхъуэ.
ЗылъэкI и джатэ кIыхьщ.
ЗылъэмыкI IэфракIэ и Iыхьэщ.
Зым ейкIэ зыр щIэскъым.
Зым и гуращэр щэм я гуращэщ.
Зым и зэран щэм йокI.
Зым и иыуасэ хьэм ишхыркъым.
Зым и махуэ зым и мыгъуэщ.
Зым и мыгъуэ, зым и махуэщ.
Зым и мыуасэ хьэм ишхыркъым.
Зым и хущхъуэ зым и щхъухьщ.
Зым и хьэдагъэщ, зым и нысашэщ.
Зым ищIэр щэхущи, тIум ящIэр нахуэщ.
Зым тIур и дзэщ.
Зым хуэмыфI хьэдрыхэ ягъакIуэркъым.
Зымылъэгъуа хашэ хъуркъым.
Зымышхыжын и мэкъумэш щIэкIэщ.
ЗымыщIэм щIакIэ и Iусщ.
ЗымыщIэф унафэ щIынкIэ ерыщщ.
Зыпс ираш зэшыпхъущ.
ЗыптхьэщIмэ, нэху мэщ, уущмэ, гъуэгум хощI.
Зыр зым фIэмыкIтэмэ, лIы укIыным кIэ иIэнтэкъым.
Зыр лIа щхьэкIэ, зым зилIэжрэ?
Зыри зымыщIэр зэи щыуэркъым.
Зыт нэхърэ Iызых нэхъ лIыхъужьщ.
Зыухым и дей йокIри зыукIым и деж йохьэ.
ЗыхамыIуэ мэтэджри мэпсчэIу.
ЗыхамыщIэ псэжь мэтэджри мэпсчэуIу.
ЗыхуащIэ нэхърэ зыщIэф.
Зыхуэхъур быхъуу мэтIыс.
Зыхуэхъур мэдалъэ, зылъэмыкIыр мэлъаIуэ.
Зыхьри мэгугъэ, яхьри мэгугъэ.
Зыш и хьэтыркIэ шищэ псы йофэ.
Зышэчым тралъхьэ, зыхьым тракъуэ.
ЗыщI нэхърэ еплъ нэхъ Iэзэщ.
ЗыщIэм жиIэркъым, жызыIэм ищIэркъым.
ЗыщIэн зымыщIэжым и унэ иречри иресэж.
ЗыщIэпхьым къыпщIехьыж.
ЗыщIэр мажэ, зымыщIэр мэжей.
ЗыщIэпхьым къыпщIехьыж.
Зыщагъэувым щамыгъуэтыжымрэ жиIам трамыгъуэтэжымрэ лIам палъытащ.
Зыщытхъур къэгъани яубыр къашэ.
Зыщэм и напэр къэзыщэхум и уасэщ.
Зэ елъэпэщIэуIуар щэ йолъэпэщIэуIу.
Зэ еуэр мэуэхъури тIэу еуэр мэуапэ.
Зэ жыпIэнум тIэу егупсыс.
Зэ лъэпэрапэр щэ мэлъэпэрапэ.
Зэ ухэтIапIэмэ, щэ ухотIапIэ.
ЗэIусэм псэ хелъхьэ.
ЗэIэм Iэмэ щоу.
ЗэбгъащIэр IэщIагъэщи, умыщIэр IэщIыбщ.
Зэбий нэхърэ зэбэу.
Зэбэгуэгъу зэхъуэгъущ.
ЗэгуакIуэ дахэщ.
ЗэгурыIуэ я Iуэху псынщIэщ.
ЗэгурыIуэр щынафэм щIегъанэри, зэrурымыIуэр выфэми щIигъанэркъым.
ЗэгурыIуэ гущэщ.
ЗэгурыIуэ я Iуэху псынщIэщ.
ЗэгурымыIуэ бынунэм я мыгъуагъэщ.
ЗэгурымыIуэ гуIэгъуэ къешэ.
Зэгуэс нэхърэ зэгуэт.
ЗэгъунэгъуитI я жэм шыкIэ зэхуэдэкъым.
ЗэгъунэгъуитI я мэл бжыкIэ зыкъым.
ЗэдауитI яз нэхъ захуэщ.
ЗэдеIэмэ бгыри ягъэкуэш.
Зэдэгъуэт нэхърэ зэблэгъуэтыкI.
ЗэдэмыпсэуитI зэнтIэIуркъым.
ЗэдэпщIэ щIэхщи, зэдэшхэ IэфIщ.
Зэдэшхэ IэфIщи зэдэфI унэщ.
Зэз зи бзэгу телъым IэфI щымыIэж къыфIощI.
Зэзри зи хущхъуэ щыIэщ.
Зэзэуэрей адакъитI пшэр хъуркъым.
ЗэкIуэлIитIыр зэщIасэщ.
ЗэкIуэцIыпхауэ щылъ дыгъужьыр тхьэкIумэкIыхьым йощэ.
Зэкъуэш псори зы анэм къилъхуркъым.
ЗэкъуэшитI зэдеIэмэ, абрэмывэ ирач.
ЗэкъуэшитI зэкъуэщтыжыркъым.
ЗэкъуэшитIрэ дзитI зыIутрэ.
ЗэлIзэфыз я псэ зы чысэ илъщ.
Зэлхэр зэпэIэщIэмэ, я щIэщыгъуэу зэлъохьэ.
Зэманым декIур лIыфIщ.
ЗэмыщхьитI зэрихьэлIэркъым.
ЗэпхъуэкIмэ, нэхъ Iейр нэхъыфIкIэ хъуэж.
Зэрабзыр иIэ щхьэкIэ кърабзэ иIэкъым.
Зэрыгъэпщыркъым, зэрыгъатхъэркъым.
Зэрызыхь IыхьэфIэщ.
Зэрымылъ пэ лъагэ, зибг имылъ къудан. Зым и IупщIэ зым и щIыбщ.
Зэрымылъагъумэ, зэщIолIэ, зэрылъагъумэ, йолIыкI.
Зэрымытым Iэтищэ ирегъэувэ. Зэрытым йоплъэ, зэрылъым йотэбэ.
ЗэрыпщIу мыхъумэ, зэрыхъуу щIы.
Зэрыхъун хъури и нэр хъурей хъужащ.
ЗэфIэкI зиIэм унафэри IэщIэлъщ.
ЗэхуэгъафIэ зэфIэкIуэд къыхокI.
ЗэхуэдитI зэдзейщ.
ЗэхуэдитIыр къызэдофэри
ЗэхуэзыщIэ зэщIэнэкIэжкъым.
ЗэхуэмыфI зэфIэIуа.
Зэхуэфащэ зэщауэгъущ.
Зэхьэзэхуэ мэунэри зэижитI мэунэхъу.
Зэхэзылъхьэм зэхихыжынщ.
ЗэхэкIыр губжьым къыхокI.
Зэхэпх псор уи фIэщ умыщI.
Зэхэшэ шэбэщ.
Зэш псори зы анэм къилъхуркъым.
Зэшыбэ бэхьщ.
ЗэщыIугъэху мыужьгъэ пIастэ яшх.
Зэщыгугъ мэунэхъу.

И ↘

И Iуэху зыхэмылъым и бэлагъ хеIу.
И адэ еплъи и къуэ дэкIуэ.
И адэ еплъи, и къуэр къуэдзэ щIы.
И адэ къыщIыкIыжи и ней къысщыхуэ.
И адэр къалъхури и къуэм зигъэпсэхужащ.
И анэ гупсэщ, и адэ псэущ.
И анэ еплъи ипхъу къашэ.
И анэ ещхь илъагъумэ, кIэлъыжэнущ.
И анэр гупсэщ, и адэ псэущ.
И бамэ и пэ ирихьэжыркъым.
И бын гуIущIэу зыгъэсам и нэпскIэ епшыныж.
И бэкъу гурыщхъуэ дещIыкIыж.
И гуащIэ хьэпIацIэм яхуехъумэ.
И гум зимыгъэнщIурэ и ныбэм зигъэнщIащ.
И гур пхъэ щхьэкIэ, и лъэр пхъэм дэнащ.
И деж укIуэмэ, пащIэ лалэщ, уи деж къакIуэмэ, пащIэ задэщ.
И дзыгъуэ лъынэ къокI.
И дунейр дэгъэзеигъуэу ехь.
И кIэтIий и вакъэпсу мэпсэу.
И къуэ фIэмылIу, илI фIэмыдахэу фыз щыIэкъым.
И мыгъуэу уи джатэ къыумых, къипхамэ, лIыгъэ зумыхьауэ йомылъхьэж.
И мэлыхъуэ баш пкIэм дридзеижащ.
И напIэ щIэлъмэ щIихынукъым.
И напэм уемыплъу игу пхуилъыр зэгъащIэ.
И насып бжыхьым ирапхакъым.
И насыпыр къитIэтIащ, и пIастэпсыр хэтIэтIащ.
И ныбэ и хьэщIэ, и щIалэ и къан.
И нэм и джабэхъщ, и псэм къыпатхъащ.
И нэм и нэхущ, и псэм и хъуахуэщ.
И нэр ису и псэр хэгъуащ.
И псалъэ фоупсщ, и фадэ псы защIэщ.
И уанэ трилъхьэмэ, игу ирилъхьэжащ.
И фэр бэгущ, и гур бзаджэщ.
И фэр фIыцIэ щхьэкIэ, и кIуэцIыр дагъэш.
И хъер мащIэщ, и гумэщI бэщ.
И хьэм ижынур ещIэж.
И хьэрэ и кхъуэрэ зэрошх.
И цIэ выщ, ив матэщ.
И цищ мэтхъу.
И шу дыжьынщ, и жьэгу хьэ гъыпIэщ.
И шы пхэщI ирибзэри еIэзэу увыжащ.
И шэ гъуанэ дадзыжынукъым.
И щхьэ закъуэ и лъакъуитIщ.
И щхьэр матэщ, и жьэр джатэщ.
И щхьэр мыжьрэ и жьэр бзаджэу.
И щхьэр пкъуэлъу и лъэр пкъуокI.
И щэ и ныбэ ихуэжыркъым.
И щэ къовэ.
Ибгъу изыфынум из ифыкIэ ищIэркъым.
ИбгъэкIыжа фыз умыуб.
Ибэ бэшэчщ.
Ив лIэри и дзей хэкIыжащ.
Ив лIэри и дзей хэкIыжащ.
Игу къобгъэну анэкъилъху нэхъ бзаджэщ.
Игъэузу уеуэнумэ, уи IэштIымыр къуз.
Из зышхынум ныкъуэ шхыкIэ ищIэркъым.
Изрэ ныкъуэрэ зэрыщIэркъым.
ИкIи уимыкI, икIи уимыс, уисуи сыкъыумыгъэсыж.
ИкIута из хъужыркъым.
ИкIэм упытми зы гуп яхэт.
Илъагъуну и нэр къокI, илъэгъуамэ, и фэр покI.
Илъэс Iуэху къэщтэжыгъуейщ.
Илъэс плIыщIыр — дыгъужь плIыщIщ, илъэс хыщIыр — хьисэп хыщIщ, илъэс пщIейр — пэщащэ пщIейщ, илъэсищэр — джэдыкIищэщ.
ИлъэскIэ щысар пIастэпсым пэплъэжакъым.
ИмыIэфI щыгугъым и выфIитI фIокIуэд.
Имылъ къолъэт.
Имылъагъумэ, щIолIэ, илъагъумэ, йолIыкI.
Имылъу мэлъатэ.
Имысрэ сымаджэрэ Iыхьэншэщ.
Ин дыдэхэми надэ къахокI.
Ин жыIэ цIыкIу Iуатэщ.
ИнагъкIэ фыхуеймэ, махъшэм феупщI, жьакIэкIэ фыхуеймэ, ажэм феупщI.
Ирауд бэнэнкIэ зигъэнщIыркъым.
Иримыкъу мэкъуауэ макIуэ.
Иримыкъур иризыгъэкъур лэпсщ.
Ириуэнуи ирищтэнуи гу кIуэцIылъкъым.
Истам6ыл губгъуафэ изоплъ жызыIам нэхъей.
Истамбыл къикIам дызэригъэтIэхъужыркъым.
Истамбылыжьым имыкIыр щIолIэ, икIар йолIыхь.
Иужь акъыл нэхърэ ипэ акъыл.
Иужьрей Iуэху бзу кIагуэщ.
Ишхыр кIуэцIокъупщхьэри и пхэ къупщхьэр къыхощ.
Ишхыр фIэмащIэщ, ищIэр фIэкуэдщ.

К ↘

КIапсэр кIыхьмэ, фIыщи, псалъэр кIэщIмэ, нэхъыфIыжщ.
КIапсэшхуэм ихьар арэфыпсым къехьыж.
КIуэдар дэгъуэ мэхъу.
КIуэм и баш лIэм и шэнт.
КIуэм и гъуэгу хощI.
КIуэм ущIохьэри шхэм ущIыхьэркъым.
КIыгуугу и цIэ иреIуэж.
КIытэр кIымэ, фадэр хахуэщ.
КIыфIми укъыщалъагъу, губгъуэми ущызэхах.
КIыщ пщы унэщ.
КIыщ уэщыншэщ.
КIыщыбжэрэ псыунэбжэрэ зэIухащ.
КIэкъинэ IэфIщ.
КIэпIейкIэм щIэгупсысурэ сомыр хилъхьащ.
КIэпIейкIэр зымылъытэр кIэпIейкIэ и уасэкъым.
КIэпхъми содэ, дзыгъуэ къиубыдмэ.
КIэф хъуа нэужь зи адэшхуэр зыгъеижам нэхъей.
Куэд жызыIэ нэхърэ куэд зыгурыIуэ.
Куэд жызыIэ нэхърэ куэд зылэжь.
Куэд зыгъащIэ нэхърэ куэд зылъагъу.
Куэд зэгъащIэ, умыщIэ умыIуатэ.
Куэд къыубжмэ, уи тхьэмадэжь и цIэри куэдрэ гъым и нэ йогъукI.
Куэд къыубжмэ, уи тхьэмадэжь и цIэри къыхэхуэнщ.
Куэдрэ даIуэ, мащIэ Iуатэ.
Куэдрэ шэм ухэплъэмэ, лъы холъагъуэ.
Куэдщ жыпIэу ущымышынэ, мащIэщ жыпIэу гушхуэ.
Куэдым ущыгугъыу мащIэм зыхыумыгъэн.
Куэдыр пхурикъуркъым, мащIэр къыбдохуэж.
Куэншыбыжь удзыр мэбатэ.
Куэпкъ зылъысми ешх, шхужь зылъысми ешх.
Куэсэ хьэсэгъу IумыщI.
Кхъахэ хъуари кхъэм ехъуапсэркъым.
КхъуафэкIитIыр зэдэзыIыгъыр псым ехь.
Кхъуей иригъэлъагъури мывэ иригъэшхащ.
Кхъуейм и хьэтыркIэ пIастэри яшх.
Кхъузанэ гуплIэ-гупхэ ищIрэ?
Кхъуэ нэфми мышхумпIэ къыIуохуэ.
Кхъуэм и кIэр пиупщIри мэзым щIиутIыпщхьэжащ.
Кхъуэм илъ хьэм къытенэркъым.
Кхъуэм хуэмышх хьэм иригъэшхыркъым.
Кхъуэм щыгъэ пщIэхалъхьэрэ?
Кхъуэныжь гъуэгыурэ кхъуэбанэр ешх.
Кхъуэныжь уэлбанэ хэлъхуэщ.
Кхъуэр зыщышынэн щымыIэмэ, Iуащхьэм докIуей.
Кхъэм зыщызыгъэпщкIури кхъэм йокIуэлIэж.
Кхъэм яхь къахьыжкъым.
Кхъэм яхь къахьыжыркъым.
Къазым упэмыкIэцI, джэд цIыкIу!
КъакIуэ и Iыхьэ Iыхьэ хэмыIуэщ.
КъакIуэ псори благъэщ.
КъакIуэхэ я унэщ.
Къалъхур ирегъашэ, къашэр егъэнысэ.
Къалэн зыщыпщIыжыр къалэн пхуохъу.
Къан тешэ нэхърэ къан шэж.
Къан хуэщIэ фIыщIэ иIэкъым.
Къандзэгурэ пэт гу егъэуфэрэнкI.
Къанжэр и бзэ токIуадэ.
Къанзэгурэ пэт гу егъэуфэрэнкI.
Къантешэ нэхърэ къаншэж.
Къаным и нэ уезыгъэбор былымщ.
Къапхъэнми имыгъапцIэ иубыдыркъым.
Къапшэ хъунущ, хуэпшиин уиIэмэ.
Къапшэр Iуэхукъым, хуэпшиин уиIэмэ.
КъашыргъитI зэрошхри бзу ишхын къыдокI.
Къебыбажьэ нэхърэ къежьэуашхэ.
КъежьэкIей кIуэдыжыкIейщ.
Къемэтмахуэр зэхуэдипIалъэщ.
Къигъэ нэхърэ игъыкI.
къилъхьэ» жеIэ.
Къиптхъыж нэхърэ умытхъэххэм нэхъыфIщ.
Къоджэ нэхъыжьщ.
Къоджэм кIуэ, уиукIынуми.
Къоджэм уигъэжейркъым.
Къоджэр нэхъыжьщ.
Къоджэр нэхъыщIэми, къэгъазэ.
КъозыIуэкIым къыбжеIэ, къыбжезыIэр къыптогъэ.
Къомыхъуэжынур, къомыщэжынур уи анэрэ уи нитIрэщ.
Къомыщэжынур уи анэмрэ уи нитIымрэщ.
Къомыщэжынур уи анэрэ уи нитIрэщ.
Къотэм етэж, къоуэм еуэж.
Къоузым удэгызмэ, узыр мэятэ.
Къоуэм уемыуэжмэ, Iэ пфIэту укъищIэркъым.
КъохьэлъэкIми, кIэкъинэ зумыщI.
Къочэнджэщыр щIэнакIалъэ умыщI.
Къратыр и Iусщ, есыхыр и мафIэщ.
Кърум мывэ жьэдэлъу нэху егъэщ.
Кърум шыр имыIэмэ, зы бзущ.
Къуажэ дэз Iыхьлы нэхърэ жылэ и зырыз благъэ.
Къуажэ зиIэ нэф нэхърэ гухъу зыщIыф Iэшэ.
Къуажэ ив нэхърэ къуажэ и благъэ.
Къуажэм дэлъмэ, зыгуэр уогъуэт.
КъуалитI вейкIэ зэрогъафIэ.
Къуалэр лы щигъуэтым щохуарзэ, уэркъыжьыр былым щигъуэтым щопсых.
Къуаншэу ущысми, захуэу псалъэ.
КъуанщIэм нэ хуащIати «набдзэ» жиIащ.
КъуанщIэм узыхуишэр псэхэлIэлщ.
Къуаргърэ пэт, и шырым «хужь цIыкIукIэ» йоджэ.
Къуатым и дзэ уемыплъыж.
Къуий здэщыIэм мажьэ кърахкъым.
Къуийм и пыIэ щхьэрыхумэ, укIытэжыркъым.
Къуийм и пыIэ щыгъупщэркъым.
Къуийм и пыIэр щхьэрыхумэ, укIытэжыркъым.
Къуийм и пыIэ щыгъупщэркъым.
Къуийм и щIыIу гуэрэф.
Къуийм и щхьэ хуэзыхущIыр и бийщ.
Къундэпсо гуащIэм кхъуэщыныр зэрегъэкIуэкI.
Къупщхьэ — къуаншэщи, лы пшэр — дахэщ.
Къупщхьэр псэумэ, лы къытокIэж.
КъутэгъуафIэ щхьэкIэ щIыжыгъуафIэкъым.
Къущхьэмышхейм къуэрагъ и хущхъуэщ.
Къуэ бзаджэм адэм хъуэн къыхуехь, пхъу бзаджэ анэм хъуэн къыхуехь.
Къуэ бзаджэм яжьэм ухегъэс, пхъу бзаджэм урехьэ.
Къуэ делэ зиIэм и анэр гуIэ хигъэкIкъым.
Къуэ закъуэрэ нэ закъуэрэ.
Къуэ зимыIэ адэр нысэлъыхъу ежьэкъым.
Къуэ пцIыупс зиIэ и анэ гуфIэ щыщIэркъым.
Къуэ уиIэмэ, нысэ уиIэщ.
Къуэм и нэр нэфми, анэм псэууэ елъагъу.
Къуэм и псэр анэм и псэфылъэщ.
Къуэм уилIынщ, лIым уипIынщ.
Къуэр напщIэщ, пхъур набдзэщ.
Къуэр унэм и пкъощ, пхъур унэм и щIэращIэщ.
Къуэрагъыр ираупсеящ.
КъуэфI и анэ гуфIэ щигъащIэркъым.
КъуэфIми къуэ бзаджэми адэ щIэин ухуэмылъыхъуэ.
КъуэфIым адэ щIэин ухуэмылъыхъуэ.
Къуэш erъy нэхърэ псэуэгъуфI.
Къуэш егъу нэхърэ ныбжьэгъуфI.
Къуэш зимыIэм башым IэплIэ ирешэкI.
Къуэш зимыIэу щIэлIэм башым IэплIэ хуещI.
Къуэш и щIеин къуэш ехьыж.
Къуэш лей щыIэкъым.
Къуэшрокъуэр пIащIэри унакъым.
Къуэш-шыпхъур хы къумиблым къыкъуокI.
Къуэшым я нэхъ жагъуэгъумрэ щауэгъум я нэхъ щIасэмрэ зэхуэдэщ.
Къуэшыншэ щIэупщIакIуэншэщ.
Къуэшыр зыщыбэм бэныр щыбыхъущ.
Къуэшыр ущыту къромыгъэщI, ищIмэ, ущIэмыIэж.
КъуэщIий мафIэми шэ къегъэпщт.
Къыдыхьэр думыхуж, дэкIыжыр умубыд.
Къызыхих ныкъуэ хъуркъым.
Къызэзытым къысхущIигъу.
КъызэреIыпхын щыпщIэкIэ, зэрептыжыни щIэ.
КъыпкIэлъымыкIуэм узыкIэлъигъэкIуэнукъым.
КъыптекIуэ лъэщщ.
КъыптекIуэр гугъущ.
Къыпхуэчэфым къыпхуищIа хуэдэщ.
Къырми данэ илъщ.
Къырыми данэ илъщ.
КъысхуэзыщIэ и псэ.
КъысщIэупщIэм сыдэкIуэкъым, сызыдэкIуэнур къыслъыхъукъым.
Къыхэдзэ закъуэ — дежьуун бгъуэтынщ.
Къэбублэр хабзэщ.
КъэдаIуэ, си хъыджэбз, зэхэщIыкI, си нысэ.
КъэзыгъэкIри зышхыжри уэрщ.
Къэзыдыгъур зы гуэныхьщи зыфIадыгъур гуэныхьищэщ.
КъэзыкIухь Iыхьэншэщ.
Къэзылъхуа зымыцIыхужыр къилъхуахэми яцIыхужынукъым.
Къэзылъхуар мэупIэри зымыпIам хуолажьэ.
Къэзыхь зытыж бей мэхъу.
КъэзышагъащIэм махуэ тIощIитIкIэ япэ зыкъыумыгъахуэ.
КъэзышагъащIэм щIакIуэщIэрэ кIуэкIэщIрэ къещтэ.
КъэкIухьыкIей кIуэдыжыкIейщ.
КъэкIуэгъу джадэ нэхърэ кIуэжыгъуэ джадэ.
КъэкIуэгъуафIэ кIуэжыгъуафIэщ.
КъэкIуэгъуэ джадэ нэхърэ кIуэжыгъуэ джадэ.
КъэкIуэныр хьэщIэм и Iуэхущ, кIуэжыныр бысымым и Iуэхущ.
Къэмыс-нэмыc тIысыпIэ щIэкъущ.
Къэмыфэфым пшынауэм трелъхьэ.
Къэрабгъэр къуэшкIэ лIыхъужьщ.
Къэрабгъэр япэ мауэ.
Къэсшэн согъуэт, сымыгъуэтыр къыздэкIуэнщ.
Къэт кIыхь, къэхь мащIэ.
Къэхъуа щыIэкъым — щIалэр яукIри витIыр яхуащ.
Къэхъуа щыIэкъым — Къэхъун къиуащ.
Къэхъуа щыIэкъым — щIалэр яукIри витIыр яхуащ.
КъэхъункIэ мыхъуну Iуэху къехъулIауэ зыIуатэм ауаныщIу жраIэ.
Къэхь фIэкI, мэхь ищIэркъым.
Кэрдэщыщхьэ мэщхьэлъэри щхьэж и лъэпкъ йоуэж.

Л ↘

ЛIы уасэрэ пхъу уасэрэ мылъку хъуркъым.
ЛIакъуэр зыщыбэм быныр щыхейщ.
ЛIам гукъанэ хуащIыжыркъым.
ЛIар псэум пащIыркъым.
ЛIар фIы мэхъуж.
ЛIы Iэщэншэ еуэркъым.
ЛIы гурымыкъыр фыз гъагъщи, лIым и гъринэр гуемыIущ.
ЛIы жьей фызгъэгъущ.
ЛIы здашэ щIэупщIэркъым.
ЛIы зэрымыс унэр сабафэщ.
ЛIы и къуэгъурэ вы и гъуррэ.
ЛIы и махуэрэ шы и махуэрэ зэхуэдэкъым .
ЛIы и псалъэ епцIыжыркъым.
ЛIы и фыз трахрэ?
ЛIы ищIа иIуэтэжыркъым.
ЛIы псори лIыкъыми фыз псори фызкъым.
ЛIы пхам лIы еуэркъым.
ЛIы хахуэр утыкум щощабэ, лIы щабэр утыкум щокIий.
ЛIы хьэщIэ нэхъpэ фыз хьэщIэ.
ЛIы щепткIэ умыгъ, кърагъэкIыжмэ, гъей.
ЛIыгъуабэм быныр ирепхъыхь, фызабэм быныр къещыпыж.
ЛIыгъэ зиIэм Iэщэр ейщ.
ЛIыгъэ щIапIэ лIы икIуадэркъым.
ЛIыгъэм Iэщэр хуэжыIэщIэщ.
ЛIыгъэм и шэ хьилэр итщ.
ЛIыгъэр Iыхьэмыгуэшщ.
ЛIыгъэщIапIэ лIы икIуадэркъым.
ЛIыжьым и лIыгъэр къэрабгъэм и псэлъафэщ.
ЛIыкIуэ яукIыркъым.
ЛIым Iэщэ зыхуиIыгъыр зы дакъикъэщ.
ЛIым зигъэгусэркъым.
ЛIым и узыншагъэр фызым и фIыгъэщ.
ЛIым фэ теткъым жыпIэу иумыку.
ЛIым шы имыIэмэ, бгъэм дамэ темыт хуэдэщ.
ЛIым я нэхъ мыгъуэм Iуэхугъуибгъу зэпеч.
ЛIымрэ фызымрэ зэхуагъэувыр я хабзэщ.
ЛIыр лъэпкъщ.
ЛIырэ фызрэ мащэ тIa яку дэлъщ.
ЛIыущхьэкIуэр щхьэкIуэ мыдэщ.
ЛIыфI шыфI хуэщщ.
ЛIыфIыр бэ дыдэщи, лIыфI дыдэр зырызщ.
ЛIыфI шыфI хуэщщ.
ЛIыхъужь и джатэ бзэщхъуркъым.
ЛIыхъужь и лъэужь кIуэдыркъым.
ЛIыхъужьыр зэ лIэгъуэщи, къэрабгъэр тIэу лIэгъуэщ.
ЛIыхъур фыз дэубзэщи, лIыбзыр фыз дэуейщ.
ЛIэм зыгъэлIэн ешх.
ЛIэныгъэм къуэгъэнапIэми укъыщегъуэт.
ЛIэныгъэр Iыхьэмыгуэшщ.
ЛIэныгъэр жьыгъэ щIагъэкъым.
ЛIэным лIыгъэ хэлъщ.
ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ.
ЛIар фIы мэхъуж.
ЛIы здашэ щIэупщIэркъым.
ЛIы и псалъэ епцIыжыркъым.
ЛIы и псалъэ тIэу жыIэкъым.
ЛIы ищIа иIуэтэжыркъым.
ЛIы псори лIыкъыми фыз псори фызкъым.
ЛIы пхам лIы еуэркъым.
ЛIы хахуэр утыкум щощабэри, лIы щабэр щокIий.
ЛIыбэ батэгъэшщ, шыбэ лIыбэ гъэбжьыфIэщ.
ЛIыгъэ зиIэр мазэхэм мэгушхуэри, лIыгъэншэр мазэгъуэм мэшынэ.
ЛIыгъэ тегъэ ищIэркъым.
ЛIыгъэм ипэ гупсысэ.
ЛIыгъэр Iыхьэ мыгуэшщ.
ЛIыкIуэ яукIыркъым.
ЛIым зигъэгусэркъым.
ЛIым и лIыгъэр лэгъунэм щиIуатэркъым.
ЛIыр лIыуэ мэлIэж.
ЛIыфI и щытхъу кIуэдыркъым.
ЛIыхъур фыз дэубзэщи, лIыбзыр фыз дэуейщ.
ЛIэныгъэм нэхърэ eмыкIум фIэлIыкI.
ЛIэным лIыгъэ хэлъщ.
Лажьейм узей къыхокI.
Лажьейм уфIокIуэри, узейм уфIэкIуэркъым.
Лажьэ жьы хъуркъым.
Лажьэм жьэ егъуэт.
Лажьэм упежьэу зыпумышэ, зыкъыппишэмэ, умыдзыхэ.
Лажьэр къэкIуэгъуафIэ щхьэкIэ, кIуэжыгъуейщ.
Лей зезыхьэм къыщIэкIуэркъым.
Лей зезыхьэр и хьэкъ хуозэ.
Леыхъуэжь и псьгжапIэ егъуэтыж.
Лъабэ Iубэ ухуехь.
Лъагъуныгъэ зыхуэпщIым гущIэр къегъэхъей.
Лъагъуныгъэ зыщIам лъагъукIэ ищIэжыркъым.
Лъагъуныгъэр дахагъэ- Iеягъэкъым.
Лъагъуныгъэр джэгукъым, уджэгуу иумыгъажьэ.
Лъакъуэ зышхыр щхьэ шхыгъуи йохуэ.
Лъакъуэ къуаншэ вакъэ хуэщщ.
Лъакъуэ псынщIэ вейхэпкIэщ.
ЛъапэкIэ хыфIэбдзар дзапэкIэ къэпщтэжынщ.
ЛъапэкIэ хыфIэбдзэр дзапэкIэ къощтэж.
Лъахъэ зэпруp шыпкъ гъэущхъуэщ.
ЛъхукъуэлI нысэ зыгъэ-зыщIщ, дыжь джэдыгур зы щIымахуэщ.
ЛъхукъуэлIыр бгъэкIэсмэ, уанэгур уфIещтэ.
ЛъхурыкIуэд лъхурыщIэхщ.
Лъхуэпхъумрэ пхъуантэмрэ зэхуэдэщ.
ЛъыкIэ зэш нэхърэ – гукIэ зэш.
Лъэгуажьэпэм нэмыс хьэдрыхэ ноIус.
ЛъэкIамэ, зыкъригъэлъхунтэкъым.
Лъэпкъ и зыпкъ к I уэдыркъым.
Лъэпкъыншэ насыпыншэщ.
Лъэрымыхь и Iыхьэ хокIуадэ.
Лъэсыр шум щIонакIэ.
Лъэтгкъ и зыпкъ кIуэдыркъым.
Лъэужьым траубыдэр дыгъущ.
Лы зышхар лэпс йофэж.
Лы къыIэрымыхьам дыгъужьым и дзэр егъэш.
Лыгъэ зыдзыр хесхьэж.
Лым шыгъу тумыудэмэ, мэф.
Лыр вэхукIэ ежьэу хьэнтхъупсыр щагъэкIыху пэмыплъэжа.
Лыр ишхри къупщхьэ тенащ.
Лыр ишхри къупщхьэр инащ.
Лыр къуалэми ягъуэт, ямыгъуэтыжыр лэпсщ.
Лыр мыгъуэ, шэр махуэ.
Лыр фымэ, шыгъу траудэ, шыгъур фымэ сыт иращIэрэ?
Лыр хьэхущ.
Лэгъупыр нэкIэ къегъавэ.
ЛэжьакIуэжь и шэмэдж щIэщхъурэ?
Лэжьейм уфIокIуэри узейм уфIэкIуэркъым.
Лэжьыгъэу щыIэр зы нэдым ихуэркъым, щIэныгъэу щыIэр зы цIыхум ищIэркъым.
ЛэжьэкIамыщIэ щIакIэ и Iусщ.
ЛэжьэкIэмыщIэ и Iуэху хэщIыркъым.
ЛэжьэнкIэ уашхэщ, шхэнкIэ дыгъужьщ.

М ↘

Мазэрэ пэт дыркъуэ иIэщ.
МазэщIэр куэдрэ блэркъым.
Малъхъэр хъумэ — къанщ, мыхъумэ — шыдщ.
Малъхъэрэ къанрэ.
Малъхъэрэ шыдрэ.
Малъхъэщ жыпIэу унэгъу умыщI, щIалэщ жыпIэу къебгъэшэн къыумыгъанэ.
Мардэ зимыIэ щыIэкъым.
Мастэ бейщ.
Мастэ гуапэщи мастэ гyауэщ.
МастэкIэ Iэшэщ, шатэкIэ бзаджэщ.
Мастэр зэрыкIуэм Iуданэри ирокIуэ.
Мастэри саугъэтщи, махъшэри саугъэтщ.
МафIэ здэщымыIэр тахътэкъым.
МафIэ мащIэ Iугъуэбэщ, бын мащIэ цIэцIалэщ, гъаблэ бысым гуащэщ.
МафIэ нэхур «благъэщ» жыпIэу умыкIуэ, хьэ банэ макъыр «жыжьэщ» жыпIэу къыумыгъанэ.
МафIэ нэхур «благъэщ» жыпIэу умыкIуэ, хьэ банэ макъыр «жыжьэщ» жыпIэу къыумыгъанэ.
МафIэм IэщIэкIар псывэм хоупIэ.
МафIэм и гъунэгъу лыр мажьэ.
МафIэм псыр къегъавэ, псывэм мафIэр егъэункIыфI.
МафIэм сахуэ ещIри дзэм шхахуэ ищIыркъым.
МафIэм уримыджэгу — пIэщIэкIмэ, пхуэубыдыжынкым.
МафIэншэри гъавэншэри зэлъытащ.
МафIэншэри шхыныншэри зэхуэдэщ.
МафIэр ягъэункIыфIын папщIэ псы къабзэ къалъыхъуэркъым.
МафIэрэ гуфIэгъуэрэ.
МафIэсрэ псыдзэрэ уадэмыджэгу.
МафIэ здэщымыIэр тахътэкъым.
МафIэ щIынкIэ Iэзэр унагъуэ зэгъэзэгъщ.
МафIэм IэщIэкIар псывэм хоупIэ.
Махуаем бгъуэтыжыр ныбжьэгъущ.
Махуаем бгъуэтыжыр ныбжьэгъущи, адрейхэр Iэпэгъущ.
Махуаем бгъуэтыжыр ныбжьэгъущи, уи хьэмтетыгъуэм бгъуэтыр уи шхэгъущ.
Махуэ гъуэгу утехьэмэ, махуищ гъуэмылэ здэщтэ.
Махуэ къэси щыблэ уэркъым.
Махуэ псом зэрагъэпцIар чыцI ажэм икъутэжащ.
Махуэкум сыджауэ мэремым къызэхуэсарэт.
Махуэм махуэ къелъху.
Махуэр кIыхьмэ, Iыхьэр мащIэщ.
МахуэфIрэ лIэкIафIэрэ.
МацIэм хэуэри пкIауэ закъуэр иукIащ.
МащIэм зытебгъэгусэмэ, ари къыплъысыжынкъым.
МащIэм зытезыгъэгусэм, куэдри фIыщIэ ищIынкъым.
МащIэр фIыщIэ зымыщIым куэдри фIыщIэ ищIынукъым.
МащIэр гуапэщ, гуапэр псапэщ.
Мащэ зытI йохуэж.
Мащэм зэ ихуэр набгъэщи, тIэу ихуэр нэфщ.
Молэ мин зы мащэ, факъырэ щий зы Iэнэ.
Молэм «жытIэр фщIэи, тщIэр фымыщIэ» жыхуаIэм хуэдэщ.
Мыбзэф и лэныстэ мэбзакъуэ.
Мывэ дзыкIэ зымыщIэм и щхьэм къохуэж.
Мывэ къуршым мэш трасэкъым.
Мывэ пхъашэм далъар мывэ щабэми далъэж.
Мывэ сыныр мэкIуэдыж, мыкIуэдыжыр уэрэдщ.
Мывэр куэдрэ щылъмэ, жыг лыц къытокIэ.
Мыгъуагъэр къэкIуэгъуафIэ щхьэкIэ, кIуэжыгъуейщ.
Мыгъуащэрэ щымыуэрэ щыIэкъым.
МыгъуэIус нэхърэ псы къудей.
Мыгъуэм и кIапсэр бейм егъэлажьэ.
Мыгъуэм унагъуэр къыхуонэ.
Мыгъуэр зи махуэр анэрщ.
Мыгъуэр зи мыгъуэр пхъэрыпэщ.
Мыгъуэр мыгъуэщIкъым, ищIыр тэджыжкъым.
Мыгъэсар — IэнэухъуэнщIщ.
МыдаIуэ хьэрылъхущ.
Мыдэф и Iуданэ кIыхьщ.
МыкIуэдыну зы мылъку, мылIэжыну зы цIэ.
Мыкъан и мыкIыхь-мыкIэщIу зэтелъщ.
МылIэр лIы мэхъу.
Мылэжьэф и гуахъуэкIбэлацэщ.
Мысостхэ ямейр ягъэфI, я фIыр яшхыж.
Мысэр малъэри хейм и лъакъуэр щIеуд.
Мыублэ мыхъумэ, мыух щыIэкъым.
Мыунэ-мыунэхъу, жэщ хъумэ пхъэдыгъу.
МыхъумыщIэ щIэным IэщIагъэ хуейкъым.
Мыхъумэ, Iэхъуэр и шэсщ.
Мыхъуну Iуэхум зумыгъэлIалIэ.
Мыхьэжэф и щхьэлыкъуэкI къопкI.
Мычэнджащэ хъарзынэкъым.
Мыщафэ Iэрымылъхьэ гуащэр щумыгъэгугъ, гъусэ мыхъунум ущыгугъыу мыщэм уемыбэн.
Мыщащхьэ плъагъумэ, мыщэ лъэужь умылъыхъуэ.
Мыщхьэх дахащIэщ.
Мыщэ yIaм удэмыджэгу.
Мыщэ дыгъужь фIэбэлацэщ.
Мыщэ жея къыумыгъэуш, лIы мышынэ умыгъэгубжь.
Мыщэ шхэри зы дэ къелщ.
Мыщэм зыщихъумэурэ мащэм ихуащ.
Мыщэм ишхар дыгъужьым трелъхьэ.
Мыщэм лыкIэ зигъэнщIмэ, къофэ.
Мыщэм лыр имыгъэфу ишхкъым.
Мыщэм пщIащэ техуэмэ мэгубжь, жыг техуэмэ зеущэху.
Мыщэм ущымыхьэмэ, къыпщыхьэркъым.
Мыщэм фIыуэ илъагъур ешхыж.
Мыщэр зыпIам йобэныж.
Мыщэр игу къыщихьэм щотIыс.
МэжэщIалIэм дыгъужьыр мэзым къыщIеху.
МэжэщIалIэм ерыскъы паубыдыркъым.
МэжэщIалIэм къэрабгъэри лIыхъужь ещI.
МэжэщIалIэм щIалэри егъэжь.
МэжэщIалIэр пщогъупщэж, псалъэ гуауэр гум къонэ.
МэжэщIалIэм дыгъужьыр мэзым къыщIеху.
МэжэщIалIэм щIалэри егъэжь.
МэжэщIалIэм къэрабгъэри лIыхъужь ещI.
Мэз пхъэншэ хъурэ?
Мэзpэ мазэххэрэ уи щэху щумыIуатэ.
Мэзджэдур и пащIэкIэ яцIыху.
Мэзрэ мазэхэрэ уи щэху щумыIуатэ.
Мэзым нэсыжа бланэр яукI.
Мэзым пхъэ яшэркъым.
Мэзым щIэт кхъуэри мэпсэу.
Мэкъу еуэм зегъазэри кхъуей зыхузыр тхьэмыщкIэщ.
Мэкъу мащIи къыумыхь, мэкъубэхьи умыхъу.
Мэкъу хьэвэ мастэ хэкIуадэщ.
Мэкъу хьэвэм мастэ хэзыIуам нэхъей.
Мэкъуауэгъуэ щIалэ дэгущ.
Мэкъуауэгъуэжьым гум жьы дрегъэху.
Мэкъумылэр мащIэмэ, шкIащIэр шхэрей мэхъу.
Мэл зиIэр лэгъупэжьщ, пхьужь зиIэр унафэщIщ.
Мэл зыхэвэ нэхърэ бжэн зыхэпкIэ.
Мэлищэ нэхърэ щуIэгъафI.
Мэлищэ щIакъуэншэ хъурэ?
Мэлищэм зы мэл щыщIэмэ, мэл щэ ныкъуэщ.
Мэлым и кIапэ и хьэлъэкъым.
Мэлым и кIапэр щыдэуейм, бжэныр дыхьэшхащ.
Мэлым и цыр мэкъумылэм хэлъщ.
Мэлыхъуэ лъакъуэубыд и щхьэусыгъуэщ.
Мэлыхъуэ хъун и пщIыхьщ.
Мэлыхъуэм я зэхэкIыжыгъуэм кхъуей шыпс зэраутхыж.
Мэлыхъуэр куэдмэ, мэлыр псэхэлIэ мэхъу.
Мэлыхъуэр шхын щхьэкIэ лIати, «и гуфIакIэм щэ дэз хъунщ», жаIэрт.
Мэхъуэщей лIыфIым уеуэмэ, зеущэху.

Н ↘

Набдзэ зэхэкIэр гу хэмыкIыжщ.
Набдзэ ищI фIэщIурэ нэр ирищIащ.
НабдзэхэкIэр гухэмыкIыжщ.
Назэми, нэф нэхърэ нэхъыфIщ.
Назэр нэфкъым, щхьэзэр делэкъым.
Нанэ хьэлIамащIэщ, дадэ кIэрыщIэнщ.
Нанэ хьэлыващIэ, дадэ кIэрыщIэн.
Нанэм щIыгъур дадэщ.
Напэ зимыIэм дзажэпкъ иIэщ.
Напэм теIусэр жьэм жеIэф.
Нарт и псалъэ епцIыжыркъым.
Насып зиIэм шыIэ иIэщ.
Насып зимыIэм и дзэр хъудырым IуещIыкI.
Насып зимыIэм и хьэджафитIыр мэжакъуэ.
Насыпыншэр махъшэм тесми, хьэ къодзакъэ.
Насыпыр Iыхьэмыгуэшщ.
Насыпыр пщэдджыжьым ягуэш.
Насыпыр пщэдджыжьым ягуэш.
Насыпыр фызым къыдокIуэ.
Насыпыр фызым къыдокIуэ.
Насыпыр щагуэшым дурэшым дэсащ.
Нахуэ жыIэнрэ нэ ищIынрэ.
Нахуэу зыщамыщэм щэхуу сату щащI.
Нащэ кIэрэф, хъыуанкIэфий, хъарбыз кIэтIей?
Нащэр мыхъунумэ, кIэрэф мэхъу.
НитIрэ пэт зэхуэдэкъым.
НитIрэ пэт, зэфыгъуэгъущ.
НитIыр зэхуэдэмэ, жыжьаплъэщ.
НитIыр зэхуэмыдэмэ, мэплъэщхъу.
Нобэ пщIэфынур пщэдей умыхь.
Нобэ уи махуэщ, пщэдей си махуэщ.
Нобэрей Iуэхур пщэдей пумыгъаплъэ.
Ныбгъуэр бгъасэми, хьэсэр и плъапIэщ.
Ныбгъуэр жьы хъумэ, адэжынэ мэхъуж.
Ныбгъуэр хьэм хэсми хум игу хуэгъэзащ.
Ныбгъуэр хьэм хэсми, и гур хумкIэ гъэзащ.
НыбжькIэ зи цIэ мыIунум хадэр иуцIэпIри и цIэр игъэIуащ.
НыбжьреилI щыIэкъыми ныбжьрей дыщ щыIэщ.
Ныбжьырей хъуэн нэхърэ зы махуэ гъащIэ.
НыбжьыреилI щыIэкъыми ныбжьырей дыщ щыIэщ.
НыбжьэгъуIыр гъэтIылъыгъэфIщ.
Ныбжьэгъужьрэ дыжьыныжь пщэжарэ.
Ныбжьэгъум занщIэу къыбжиIэнш, бийм уи щIыбкIэ щигъэIунщ.
Ныбжьэгъум ягъэпуда лIыр фызыфIым къыдехыж.
Ныбжьэгъуншэр зеиншэ пэлъытэщ.
Ныбжьэгъур бгъэунэхунумэ, хуитыныгъэ ет.
Ныбжьэгъур уи нэгу къыщIоплъэ, жагъуэгъур уи лъа¬къуэ йоплъых.
Ныбжьэгъур уи нэгу къыщIоплъэ, жагъуэгъур уи лъакъуэ йоплъых.
Ныбжьэгъур щагъэунэхур махуейщ.
Ныбэ Iей щыIэ мыхъумэ, шхын Iей щыIэкъым.
Ныбэ Iейм шхын и пщIыхьщ.
Ныбэ Iейр зэгуретхъи, шхын IэфIыр къренэж.
Ныбэм «уи адэ и жьакIэ къыпыупщIи
Ныбэм и лажьэр IуэтэжыгъуафIэщ.
Ныбэм измэ, щIакхъуэр цIынэщ.
Ныбэм илъмэ, псынщIэщи, имылъмэ, уэндэгъущ.
Ныбэм илъри лъэрыгъым итри зэхуэдэщ.
Ныбэм имылъмэ, лъэр щIэкIыркъым.
Ныбэм имылъмэ, нэр плъэркъым.
Ныбэм имылъмэ, щIыр плъапIэщ.
Ныбэм уахихьэнщ, фэм уакъыхихыжынщ.
Ныбэр къэблэгъамэ, благъэр пщегъэгъупщэ.
Ныбэр нэщIмэ, лъакъуэр щIэкIыркъым.
Ныбэр фэ цIынэ лы цIынэщи зэIуокI.
Ныбэрыдзэ нэхърэ щхьэдэдзых.
Ныбэрэ бынкIэ псори зэхуэдэщ.
НыбэщIэубзэ IуэхутхьэбзащIэщ.
Ныкъуэделэр ефэмэ, делэ дыдэ мэхъу.
Ныкъуэдыкъуэ нэхърэ уэдыкъуа.
Ныкъуэлъахъэр шыгъэкIуэрщ.
НыкъуэцIалэ-ныкъуэтхьэщI.
Нысашэшхуэри нысашэщ, нысашэ цIыкIури нысашэщ.
НысащIэ къамышэм щауэ хурашыж.
НысащIэ мышынэ-мыукIытэ мэлыщхьэ фIэбзам щошынэ.
Нысэ Iейм унафэр унэм ирех.
Нысэ мыхъунур жьантIажэ мэхъури, мафIэ мыхъунур ищхьэм щолыд.
Нысэ мыхъунур жьантIакIуэщ.
Нысэ унэгъу тIуанэгъуейщ.
Нысэгъукъуэ нэхърэ тIуанэ къуибгъу.
Нысэм зэхихыу уи пхъум еущие.
Нысэм уеубзэмэ, данэ Iубзэ къыуитынщ.
Нысэр фIыщ, жыпIэу цIэ фIумыщ, и цIэр езым зыфIищыжынщ.
Нысэшхуэ и мастэу егъэбакъуэ.
Нэ зыдэщымыплъэрэ тхьэкIумэ зыщымыдаIуэрэ, бэн зэвыр мыхъумэ, щыIэкъым.
Нэ илъагъу нэ ещIэж.
Нэ нэф нэхърэ гунэф нэхъ гугъущ.
НэIиб нэмэз, егъэзыгъэ тхьэрыIуэ.
Нэгум щIэлъыр лъэгум макIуэ.
Нэгум щIэтыр нэм хуэдэщ.
Нэгум щIэхур гум йохуж.
Нэгур гум и гъуджэщ.
Нэгъабэ къызэуащ, жери мы гъэм магъ.
Нэгъуеипщ нэхъей, и закъуэ мэшхэж.
НэгъуэщIхэм едаIуи, уэ къыпфIэщIыр щIэ.
НэгъуэщIым и щытхъум уэ уримыкъей.
НэгъуэщIым пэбгъэтIылъа мывэм ущигъэлъэпэрэпэжь къохъу.
НэгъуэщIым ухуэхъуапсэмэ, уэри бгъуэтынщ.
Нэд мыкъу уврэ, нэд къуа зигъэщхърэ?
Нэдым и щхьэр умытIатэу ху илърэ хьэ илърэ пщIэркъым.
Нэжъыжьым жьэ ет, нэхъыщIэм гъуэгу ет.
Нэм екIур гуми йокIу.
Нэм и пэ псэр ихуэ.
Нэм и узыр нахуэщи гум и узыр щэхущ.
Нэм илъагъу Iэм ещI.
Нэм илъагъур щхьэм и уасэщ.
Нэм ипэ псэр ихуэ.
Нэм нэ хъумэ иIэщ.
Нэм псэр зыщIешэ, гум гур къреджэ.
Нэм псэр и фыгъуэгъущ.
Нэм пэжыжьэми гум пэблагъэщ.
Нэм пэжыжьэми гум пэблагъэщ.
Нэм фIэбэр Iэбэм еух.
Нэм щIэтыр псэм хуэдэщ.
Нэм щIэлъыр Iугъуэм къыщIеху, гум илъыр фадэм къреху.
Нэмыс здэщымыIэм насыпи щыIэкъым.
Нэмыс пщIымэ уи щхьэщ зыхуэпщIыжыр.
Нэмысым насып къыдокIуэ.
Нэмысыншэр насыпыншэщ.
Нэмысыр лъэIукIэ къахьыркъым.
Нэпкъым тетыр кхъуафэ хукIэкIэ Iэзэщ.
Нэпсейр насыпыншэщ.
Нэпсыншэ хьэдагъэ.
Нэр делэщ, Iэр бланэщ.
Нэр зейм жейм трех.
Нэр зэщыплъмэ, гур зэщоу.
Нэр псэм и хъумакIуэщ.
Нэр ээмыплъмэ, гур зэщоплъ.
Нэри хьэхущи псэри хьэхущ.
НэрыIэзэ Iэпэзадэ.
Нэрылъагъу щытхъу щIыбагъырыубщ.
Нэрымылъагъу сату ящIыркъым.
НэфIэгуфIэ и нэ дыщэ IуэнтIа щIэлъщ.
Нэфрэ дэгурэ зопсалъэ.
Нэфым и нэм хихар и гум хелъхьэж.
Нэфым нэуэ иIэр башщ.
Нэфыр зыщIэхъуэпсыр нэ псощ.
Нэфыр тхьэкIумафIэщ.
Нэхъыбэм ящIэр хабзэщ.
Нэхъыжь зымыгъэлъапIэр щхьэ лъэпIэгъуэ ихуэркъым.
Нэхъыжь зэрымыс унагъуэм гъы макъ щыкуэдщ.
Нэхъыжь кIэлъыджэркъым — кIэлъокIуэ.
Нэхъыжь нэмыс, нэхъыщIэ насып.
Нэхъыжь теIущIыкIыпIэщ.
Нэхъыжьым жьэ ет, нэхъыщIэм гъуэгу ет.
Нэхъыжьыр гъэлъапIи, уи щхьэр лъапIэ хъунщ.
НэхъыкIитIым яхэди я нэхъыфIыр къыхэх.
НэхъыщIэ нэхъ щIасэщ.
НэхъыщIэм ищIыр гъэжьи, нэхъыжьым ищIыр шхы.
НэхъыщIэ нэхъ щIасэщ.
Нэхыыжьым жьантIэр ейщ.

П ↘

ПIастэгъэф уафэлъагъущ.
ПIалъэ мыщIыр жыжьэщи, пIалъэ щIар къос.
ПIастэгъажьэ зиужьыжащ.
ПIэщхъагъей уиIэу хьэдагъэ умыкIуэ.
ПIэщхьагъ уимыIэу Iуэху умыщIэ.
Пабжьэм хэсыр лыгъэм къыхехури, гум илъыр фадэм къреху.
Пабжьэм хэсыр лыгъэм къыхеху.
Пагэм и блыпкъ-блащхьэ къутэгъуафIэщ.
Пагэр мэгыз.
Парипых уихуэ.зэрыщащIыгъам псалъэжьыр къытекIащ.)
Пашэ ящIри яхуэкIуэркъым, дакъэм дащIэри яхуекъуркъым.
ПащIэгъэлыгъуэ джэгу хэлъкъым.
ПащIэм къимыхьар жьакIэм къихьынкъым.
ПащIэр инми, жьакIэр щIиуфэкъым.
ПащIэ гъэлыгъуэ джэгу хэлъкъым.
Пащтыхьым и щхьэхынэщ.
ПкIауэм и кIуэдыжыгъуэ къэсмэ, бжьэхъун тхьэмпэр тIысыпIэ ещI.
Пкъым пыт лыр мэуз.
Пкъымрэ псэмрэ зэIэпыкIыгъуейщ.
ПлIэкIэ къихьар ныбэкIэ ихьыжащ.
Псалъэ IэфIыр мэгъущIэри, псалъэ дыджыр мэщIытэ.
Псалъэ бзаджэ губзаджэщIщ, гурыщхъуэ щIыныр хуэмыхугъэщ.
Псалъэ бутIыпщам аркъэн кIэлъумыдзыж.
Псалъэ гуапэ гугъэдахэщ.
Псалъэ дахэм гуауэр пщегъэгъупщэ.
Псалъэ дахэм гъущIыр къегъэш.
Псалъэ дахэм пщIэ щIаткъым.
Псалъэ дахэм уи ныбэ из ищIыркъым.
Псалъэ лейм баш лей даIэтыркъым.
Псалъэ мышур шхын мышум хуэдэщ.
Псалъэ щабэ гущабэщIщ.
Псалъэм и пэр умыщIэмэ, и кIэр пщIэркъым.
Псалъэм псалъэ покIуэжри, удыным удын покIуэж.
Псалъэм пщIэ щIаткъым.
Псалъэм уемыплъ, къипсэлъым еплъ.
Псалъэр бгъэувмэ выщи, бгъэтIысмэ цIэщ.
Псалъэр бутIыпщамэ, аркъэн кIэлъумыдзыж.
Псалъэр куэдрэ бгъэныщкIумэ, IэфI хъужкъым.
Псалъэр куэдрэ жыпIэмэ, мэ щоу.
Псалъэшхуэ Тхьэшхуэ и жагъуэщ.
Псапэ куэд хъуркъым.
Псатхьэр къехмэ, бгыкъум зегъэш.
Псы Iуфэм Iycыp есыкIэкIэ Iэзэщ.
Псы Iуфэм Iycым псы икIыпIэр ещIэ.
Псы Iуфэм Iусыр есыкIэкIэ Iэзэщ.
Псы Iуфэм Iут дзэлыр мэхъуапсэ.
Псы джэд псым итхьэлэркъым, мэлыхъуэхьэ дыгъужьым ихьыркъым.
Псы икIыгъуэм унэмысу уи кIэ умыIэт.
Псы къэмыжэм псыхьэлыгъуэ хыумыш.
Псы мыгъавэ бдзэжьей хэсщ.
Псывэми мафIэр егъэункIыфI.
Псыджэд псым итхьэлэкъым, мэлыхъуэхьэ дыгъужьым ихькъым.
Псыжь укIуэмэ, пщыз пхощI.
Псылъэншэу Къурей ихьэркъым.
Псым дэсейркъым — йосых.
Псым и жапIэр езым къегъуэтыж.
Псым икI пэтрэ я кIэ зэнтIэIуащ.
Псым итхьэлэм блэм зрешэкI.
Псым итхьэлэр шхийм йопхъуэ.
Псым ихьыр хьэцыбанейм йопхъуэ.
Псым къыхадза бдзэжьейуэ ныджэм къытенащ.
Псым хэлъ мывитIрэ пэт зонтIэIу.
Псым хэлъ мьвитIрэ пэт зонтIэIу.
Псым хэлъ пхъэр мэфри, фэм дэлъ гур мэбампIэ.
Псым хэт дзэлыр мэсысри, пщащэр бэрэ дэсмэ, яужэгъу.
Псым хэхуа гъущэу къыхэкIыжкъым.
Псым щхьэтепIэ имыIэмэ, къабзэ хъуркъым.
Псымрэ мафIэмрэ IэубыдыпIэншэщ.
ПсынщIэу ипкIым кIэщIу къегъэзэж.
Псыпэр зэрыжэм псыкIэри ирожэ.
Псыр гъужми, жапIэр къонэ.
Псыр гъужмэ, бдзэжьейм и ажалщ.
Псыр зэрыжэр и псылэщ.
Псыр псэм и зы ныкъуэщ.
Псыр псэхэлъхьэжщ.
Псыхъуэр жылэ тIысыпIэщ.
Псышхуэм псы цIыкIу хокIуадэ.
Псышэд здэщыIэм хьэндыркъуакъуи щыIэщ.
Псэ зыпыт къупщхьэм лы къытокIэж.
Псэ зыпыту мышынэ щыIэкъым.
Псэ нэхъ IэфIщ, гъатхэ нэхъ дахэщ, гу нэхъ жэрщ»,— жаIащ.
ПсэжьитIыр щызэфIым зэкъуалъхьар щызэбийм зэкъуахыж.
Псэжьым гуащэ къелъхури, гуащэми псэжь къелъху.
Псэжьыр лъхуэри емынэжь къилъхуащ.
ПсэлъэкIей кIуэдыжыкIейщ.
Псэлъэрейм едэIуэгъуейщ.
Псэм лъыхъур щхьэм и къурмэныпхъэщ.
Псэм фIэIэфIыр нэм фIэдахэщ.
Псэм хуабэ и щIасэщ.
Псэр IэфIщ.
Псэр зэхъуапсэр дахэщ.
Псэр ящэри напэ къащэху.
Псэрэ пэт хьэхущ.
Псэу лIа нэхърэ лIа псэу.
ПсэукIэмыщIэ уэкъулэ щIрейщ.
Псэуным лъакъуибгъу щIэтщ.
Псэур мэгугъэри, лIар гугъэжыркъым.
Псэущхьэ губзыгъэ зыгъэлIэн ишхкъым.
Птам ущIэмыфыгъуж.
ПфIэкIуэдам щхьэкIэ умыгъ, къэбгъуэтам щхьэкIи умыгуфIэ.
ПфIэмащIэр хьэщIэ Iусщ.
ПфIэкIуэдам щхьэкIэ умыгъ, къэбгъуэтам умыгуфIэ.
Пхуэмыдэ пэшэгъум мыгъуэ уохъулIэ.
Пхуэмыфащэ — хьэлъэщ.
Пхуэмыфащэ пэшэгъу пщIымэ, уи анэ мыгъуэ ищIынщ.
Пхуэмыфащэ хьэлъэщ.
Пхуэмыфащэ щауэгъу умыщI.
Пхуэмыхьын иумыхьэжьэ, епхьэжьамэ — нэхьэс.
ПхуэмыщIэн зыкIэрумыщIэ.
Пхуэфащэ зыщIи, итIанэ щIэлъэIу.
ПхъащIэ Iэзэм мэзыр и благъэщ.
Пхъур дыщасэ къыщыкIуэжкIэ, мывэ хъурейм зегъэпщкIу.
Пхъур зэрыбгъасэщ, нысэр зэресащ.
Пхъур хамэ бынщ.
Пхъур хамэ бынщ.
Пхъурылъхур къихьэмэ, псатхьэр магъ.
Пхъурылъхур пкIэм думыгъэплъей.
Пхъурылъхурэ къанрэ зэхуэдэщ.
Пхъэ дакъэжь псым итхьэлэрэ, мэлыхъуэхьэ кIуэдрэ?
Пхъэ мысрэ псы мывэрэ щыIэкъым.
Пхъэ щакъутэм къуэщIий щолъей.
ПхъэIм щыщыр и хьэлащ.
ПхъэIэщэ вийм зэдащтэмэ, щIыгулъ къагъазэ.
ПхъэIэщэжьыр къулеймэ, вагъэбдзумэ лей здехь.
ПхъэIэщэм вы щIэмыщIамэ — пхъэдакъэщ.
Пхъэдакъэжь псым итхьэлэрэ, мэлыхъуэхьэ кIуэдрэ?
ПхъэщкIум кIапсэшхуэр и телъхьэщ.
ПцIищэ нэхърэ зы пэж.
ПцIы IэфI нэхърэ пэж дыдж.
ПцIы быупсынумэ, лIам телъхьэ.
ПцIы зыупсыр щхьэщытхъущ, зызыгъатхъэр джэгуакIуэщ.
ПцIым гур щIех.
ПцIым лъакъуэ щIэткъым.
ПцIыр Iуданэ хужькIэ дытащ.
ПцIыр зэбгъэпцIми зэрыпцIыр къыщIокIыж.
ПцIырыпыхьэ щIэинхьыж.
ПцIыупс и кIапсэ кIыхьщ.
ПцIыупс пцIыупс едэIуэжкъым.
ПцIыупсым и пэж закъуэр хьэм Iэпеч.
ПцIыупсыр я фIэщ мыхъуурэ, и унэр мафIэм исащ.
ПцIищэ нэхърэ зы пэж.
ПцIы IэфI нэхърэ пэж дыдж.
ПцIы зыупсыр щхьэщытхъущ, зызыгъатхъэр джэгуакIуэщ.
ПцIы упсыным есар укIытэжкъым.
ПцIым лъакъуэ щIэткъым.
ПцIыр Iуданэ хужькIэ дащ.
ПцIыр згъэуващ жыпIэми, уи пащхьэ къоджэлэж.
ПцIырыпыхьэ щIэинхьыж.
Пшагъуэр, дыгъужьыр, уэркъыжьыр, ялыхь, сумыгъэлъагъу,— жиIащ.
Пшыналъэр бгъунлъэмэ, лъэпкъыр мэукIытэ.
Пшэ темылъу уэшх щыIэкъым.
Пшэм уефийкIэ къэувыIэн, вым уегийкIэ гурыIуэн?
ПщIэ здэщыIэм насыпи щыIэщ, пщIэ здэщымыIэм насыпыр щыхьэщIэщ.
ПщIэ псор жумыIэ, жаIэ псор зэгъащIэ.
ПщIэгъуалэ утесмэ, иц щыщ къыпхохуэ.
ПщIэ псор жумыIэ, жаIэ псор зэгъащIэ.
Пщащэ гъум теубгъуэн и щIасэщ.
Пщащэ дахэ лIыгъапцIэщ.
Пщащэр дэгъуэмэ, гъунэгъур и фызщIэгъущ.
Пщащэр пагэмэ, ябгынэж.
Пщащэр унэ гуащэмэ, кхъуейхьэбыкъуэ ешх.
Пщащэр щалъхуа унэм я хьэщIэщ.
Пщы Iумахуэ нэхърэ жылэ Iумахуэ.
Пщы зи щыпэлъагъу тхьэ фIощI.
Пщы зи щыпэлъагъум Тхьэ къыщохъу.
Пщы зи щыпэлъагъум тхьэ щохъу.
Пщы зыфIэпщым пщылI къыпфIещ.
Пщы хабзэ щыIэкъым, уэркъ хабзэ нэхъ.
Пщы хьэхуэгъу-щIыхуэгъу умыщI.
ПщыIэ лэгъунэ сыкъыщалъхуи, дыщэ лэгъунэ сыщылIэж,
ПщылI зыгъэпщылIыр лъэщырщ.
ПщылI пщIэнтIэпсыр пщым и фо хьэкIуэщ.
Пщым и шхын шындырхъуом къекIэцI.
Пщым и щIыб джатэ щагъэдалъэ.
Пщым и щэIур пщылIым и гуфIэгъуэщ.
Пщым ухуэлажьэмэ, бзу ищIэн хуэщIи, вы ишхын фIэшх.
Пщымыгъупщэну ухуеймэ, зэплъэкI, ипэкIэ укIуэтэнумэ – блэкIар зыщумыгъэгъупщэ.
Пщэдджыжь хьэщIэ гъэхьэщIэгъуафIэщ.
Пщэдеи махуэщ, къэунэхури мазэщ.
Пщэдейрей ныбгъуэ нэхърэ нобэрей бзу.
ПыIэ Iей нэIу Iейщ.
ПыIэ зыщхьэрыгъ псори лIыкъым.
ПыIэзэфIэхь махуэщ.
Пэ зиIэм кIэи иIэщ.
Пэжым нэр ирещI.
Пэжымрэ насыпымрэ зэгуэшэгъущ.
Пэжыр къыумыщIэу унафэ тумыщIыхь.
Пэжыр хущхъуэщ, пцIыр щхъухьщ.

С ↘

Сабий зимыIэм имыIэIауэ къыщохъу.
Сабий зэрымысым насып илъкъым.
Сабий щIэхъуэпсым гущэпс ед.
Сабийм адэ имыIэжмэ, зеиншэкъым, анэ имыIэжмэ, зеиншэщ.
Сабийм и кIэтIийр бжыхьыпэм пылъми мэджэгу.
Сабийм и унафэр пащтыхьым и унафэм нэхърэ нэхъ ткIийщ.
Сабийм мафIэ щилъагъукIэ, «си анэ и дыным хэлъащэрэт» жеIэ.
Сабийр зыгъашхэр и анэщ.
Сабийр мыгъмэ, быдз иратыркъым.
Сабырым и щIагъ дыщэ пщIащэ щIэлъщ.
Сакъ и анэ гъыркъым.
Си анэ къыщамышэм си анэшым срашыбзыхъуэт, жызыIам нэхъей.
Си анэ къыщамышэм си-анэшым срашыбзыхъуэт жызыIaм нэхъей.
Си анэм зэрыжиIэу симыщIу, си фыз зэрыжиIэ тхьэм сищI.
Си гъунэгъур мэдыхьэшхри сэри содыхьэшх.
Си ныбэ изщ жыпIэу гъуэмылэншэу уемыжьэ.
Си тхъэгъуэм си гъуанэдэплъэ, си лъаджэгъуэм къыслъимыплъэж.
Си хьэ дзакъэркъым, сиш уэркъым жумыIэ.
Си хьэщIэ нэхърэ си щIалэ.
Си цIэр игъэIуурэ, и Iур егъашхэ.
Сигу илъыр къащIи, си IэмыщIэ илъыр уэстынщ.
Сомыр кIэпIейкIэ-кIэпIейкIэу зэхэлъщ.
СопIащIэ жыпIэу, шы лъэхъа умышэс.
Сотей зэхудипIалъэщ.
Сохъустэмыхъу IэнэухъуэнщIщ.
Судым шыфэ псэу иплъхьэмэ, вакъапхъэ къипхыжыркъым.
Сыдоубжьытхейри си набдзэм хохуэ, соубжьытхэхри си жьакIэм хохуэ.
Сыкъамыдэми, срадахэщ.
Сымаджэм щхьэкIэ ерыскъыфIыр хущхъуэщ.
Сымаджэр къанэри щIэупщIакIуэр лIащ.
Сымаджэрэ сабийрэ, жыхуаIэращ.
Сыт зэмани езым и фащэ щыгъыжщ.
Сыщымыгъуэми дарий гъуэжь джанэ.
Сэ гъущэрылърэ фыз игъэплъа лIырэ.
Сэ нэхъыфI умыгъуэтмэ, сыкъэшэж.
Сэ сашэн хъумэ, дарийр мэкIуэд.
Сэлам лей хъуркъым.
Сэтэнейр къэщхьэлъэмэ гъунэ иумылъыж.

Т ↘

ТIакъуэр закъуэ палъэщ, закъуэр щымыIэ пэлъытэщ.
ТIу зэпсалъэмэ, уабгъэдэмыхьэ.
ТIум зэдащIэр щэхущи, щым зэдащIэр нахуэщ.
ТIэкIу щхьэкIэ тIэкIурамэщ.
Тамтаракъей и махуэр къыпхукIуэ.
Тамтаракъей ухъу.
Таурыхъ щIэупщIэм таурыхъ ещIэ.
Таучэлым былым хэлъщ.
ТеIукI текIыжыркъым.
Тенджызрэ пэт ткIуэпс-ткIуэпсу зэхэтщ.
Тепсэр къытепхыжынщ.
Туб хьэсэ гуэшым уахэмытамэ, уабазэхэкъым.
Тутынафэ псори «зэшщ».
Тхыдэр дерс хэкIыпIэщ.
Тхыдэр жьы хъукъым.
Тхылъыр щIэныгъэм и IункIыбзэщ.
Тхьэгъэлэдж гуэнырыхьэ-гуэнырыкIщ.
ТхьэкIумэм зэхих нэхърэ нэм илъагъу.
ТхьэмыщкIагъэм сынокIуэ жиIэркъым.
ТхьэмыщкIитI зэгъусэмэ, бей хуэдэу мэпсэу.
ТхьэмыщкIэ динщIэкъущ. ТхьэмыщкIэм и псалъэ тIэу жыIэщ.
ТхьэмыщкIэ тегушхуэгъуафIэщ.
ТхьэмыщкIэм и псалъэр тIэужыIэщ.
ТхьэмыщкIэм и фэр Iувщ.
ТхьэмыщкIэм тхьэр хуэлъащ.
Тхьэр тебгащ, бгыр теуащ.
Тхьэусыхалэ ажал тоIукI.
Тыншу упсэун ухуеймэ, умыдыгъуэ, умыфыгъуэ, умынэпсей.
Тыншыгъуэр шэчыгъуейщ.
Тэм тэ и цIэщи, щэм щэ и цIэщ.
ТэмакъкIыхьыгъэр насыпыфIагъэщ, тэмакъкIэщIыгъэр насыпыншагъэщ.
ТэмакъкIэщIыр хущIогъуэж.
Тэнымрэ дэнымрэ зэхуэдэщ.

У ↘

Уаерэ пщаерэ куэд якIуркъым.
Уанэ телъхьэ фIыщIэ пылъкъым.
УанэкIэм нэхърэ уаер нэхъ благъэщ.
Уанэм лIы имысмэ, пхъэ тыкъырщ.
Уафэ гъуэгъуэрейр уэшхыншэщи, фыз дыхьэшхрейр лIыгъапцIэщ.
Уахыхьэныр Iуэхукъым, уакъызэрыхэкIыжын пщIэмэ.
Убзэ зи хабзэм псалъэ и куэдщи, щхьэхынэм щхьэусыгъуэ и куэдщ.
Угъуэщэн ухуэмеймэ, зыплъыхь, ущыуэн ухуэмеймэ, упщIэж.
Удафэ и акъыл ирефыж.
Удафэр фэм йокI.
Удахэмэ — ухейщ, ухеймэ — улъэщщ.
Уделэмэ, пщы унэр кIуапIэ щIы.
Уджым сыхэплъафэ щхьэкIэ, сыкъеплъэфэкIын?
Удз къыхэш, уэтэр шэж.
Удз цIынэр выфэм пхыкIкъым.
Удзыр къыщыкIым щахъу.
УдзыщIэм нэсмэ, шыжь бэгур къохъуж.
Удыгъуэмэ, угъуамэщ.
Удым и удыгъэр япэ ирегъэщ.
Удын гуауэр мэгъущри, псалъэ гуауэр гъущыжкъым.
Удын зэхэдзэ нэхърэ Iыхьэ зэхэдзэ.
Удыр и щхъухь ехьыж.
Удэлъейми уоIуэ, укъелъыхми уоIуэ.
Удэмэ — Iуданэ, убзэмэ — бзыхьэхуэ.
Удэхуэха нэужь, бгъуэтыжыр ныбжьэгъущ.
Уейм и хъугъуэ, Тыкъ и лIыгъуэ.
Уемыгупсысу псэлъэнри тумыгъэпсыхьу ууэнри зыщ.
Уемызэш, умышыни лIы ухъунщ.
Уемыш, уемызэши уи Iуэху хъунщ.
Уеплъмэ, дахэщ, зэгуэпхмэ, банэщ.
Уеплъу ущыс нэхърэ уисми еIуб.
Уеуэмэ — мэкъущ, уемыуэмэ, къурэщ.
Уефэми, умыудафэ.
Ужьмэ, жьы хуэдэ щыти, ущIэмэ, щIэ хуэдэ щыт.
Уз бзаджащIэщ.
Узейм лажьей къыхокI.
Узейм уигъэкъакъэмэ, хамэм къакъэ къыуатынщ.
Узигъусэм и фэ къуаплъ.
Узижагъуэм и нэм бжэгъуу ущIоуэ.
Узижагъуэм пIэщхьагъей иуIэ.
Узижагъуэм уегъэдыхьэшх, узищIасэм уегъагъ.
Узижагъуэм уеуб, узищIасэр къыпщотхъу.
Узижагъуэм уи щхьэр фIэгъумщ.
Узижагъуэм уфIэгъумщ.
УзимылIым лIы ущыхъукъым.
УзищIасэм и псэ ухуехь.
УзрихьэлIэ шхыныфIщ.
УзыгъалIэ псори емынэщ.
Узыгъэблагъэ гъэблэгъэжи, узыгъэбий гъэбииж.
Узыгъэгугъэрэ уи дэуэгъурэ.
Узыгъэжьым жьыгъэ Iыхьэ къыуитыжыркъым.
УзыгъэтIыс уиубыжыркъым.
УзыдэмыкIуэжын ущыщымыуэ.
Узыдэмыхьэ къуэладжэ лы дэзщ.
Узылъыхъуэр лъапIэ мэхъу.
Узым здэбгъэшмэ, узыIэпешэ.
УзымыIэтыну къудамэм утемыувэ.
Узыншагъэрэ сымаджагъэрэ зэпыщIащ.
Узыпэмылъэщынум зэпэщIумысэ.
Узыр къэкIуэгъуафIэ щхьэкIэ, кIуэжыгъуафIэкъым.
Узыр уэщынэкIэ къокIуэ, мастэнэкIэ мэкIуэж.
УзытекIуэм пэкIум уахегъэн.
УзытелIэ нэхърэ къыптелIэ.
Узытемыса шырэ уи мыгъуса лIырэ икIи ущымытхъу, икIи умыуб.
Узытхьэлэ псори Урыхущ.
УзыукIыр уи бийщи, ущIэзылъхьэжыр уи къуэшщ.
УзыфI щыIэкъым.
Узыфэ мыхъужмэ, ажал и хущхъуэщ.
Узыхуэмыдэм уи уэрэд еус.
Узыхь псори Щхьэгуащэщ.
Узыхьыну псым здегъэзых.
Узыхьыну псым мывэ къыхэщу уолъагъу.
Узыхэдэн щымыIэмэ, щыIэр къыхэх.
Узыхэтым ещхьу зыхуапэ.
Узыхэтым уаймыкIумэ, уи унэ умыкIуэж.
Узыхэфыжыну псым ухэмыубжьытхэ.
Узыхэфыжыну псым хьэ хыумыукIэ, иумыгъэкIыжыну фызым дзы хуумыус.
УзыщIэнакIэ къыппокIуэкIыж.
Узыщыгугъыр уафэ гъунэ щыIзщи, уи тхьэмыщкIагъэр уи жьэгу дэлъщ.
Узыщыдыхьэшх къыпщодыхьэшхыж.
Узыщымыгугъын ущыгугъмэ, пхъашэ гъуэгу урижэнщ.
Узыщымыгугъын ущыгугъмэ, уи гурыгъыр ижынщ.
УзыщымыкIуэжынум ущымыуэж.
Узыщымысхьри уимыIэххэри зыщ.
Узыщымысхьри уимыIэххэри зэхуэдэщ.
Узыщымыхъум щхъуэ къуэлъщ.
Узэгугъур къогугъуж.
Узэджэр къокIуэ.
УзэлъэIу къэгъани къолъэIу къашэ.
УзэлъэIу нэхърэ къолъэIу.
УзэлъэIур щIагъуэ мэхъу.
Узэмыджа гуемыIущи узэуIу гъунэгъущ.
УзэпэгэкIыр къопэгэкIыж.
Узэралъагъуу уафIощI, узэрафIэщIу уалъытэ.
УзэрихьэлIэ шхыныфIщ.
Узэрыгугъэу ухъутэмэ, уунэхъурэт?
УзэрымыгуIам папщIэ сыгуфIащ, узэрымыгуфIам щхьэкIи сыгуIащ.
Узэрымылъагъуу IэфI щыIэкъым.
Узэрымыса бысым умыуб.
Узэрымытым зумыгъэфIыкI.
Узэсэ сэгъейщ.
Узэуэр къоуэж.
Узэфыгъуэ къыптокIуэ.
Узэчэнджэщын умыгъуэтмэ, уи пыIэ гъэтIыси ечэнджэщыж.
Узэшмэ — мафIэ, ушынэмэ — гъусэ.
Узэщэ нэхърэ узэтэ.
Уи Iуэху гъэфIи IэфI уащыхъунщ.
Уи Iыхьэ зыIэрыгъыхьи, итIанэ зыгъэгусэ.
Уи Iэдакъэ щIэмыкIар хьэрэмщ.
Уи IэмыщIэ имылъым ущымыгугъ.
Уи Iэнэ убагъуэ, уи уэгъу укIуэд.
Уи Iэшхылъэ нэбдзыфIэмэ,
Уи Iей щIэпхъумэу уифI умыгъэхьэкъуэ.
Уи Iыхьэ зыIэрыгъэхьи, итIанэ зыгъэгусэ.
Уи адэ и ней, уи анэ и нэфI.
Уи адэ и щIапIэ гъэдахэ, уи анэ дахэу епсалъэ.
Уи адэ иукIами, къоджэм и деж кIуэ.
Уи адэ къошхыдэкIэ, зумыгъэгусэ, уи анэ къыпщытхъукIэ, зумыгъэсэхъу.
Уи адэ-анэ яхуэпщI нэмысыр уи бынми къыпхуащIыжынщ.
Уи адэм и щIапIэр гъэдахи, уи анэм дахэу епсалъэ.
Уи адэр фIамэ, уэ уи щытхъукъым, къуэфI упIамэ, къыпщытхъунщ.
Уи анэ Iейми, нэхъыфI бгъуэтынукъым.
Уи анэ зыуб уи щхьэ дэгъэсыс.
Уи анэ зэрымысым дыщасэ умыкIуэ.
Уи анэ зэрымысым зыщыгъэпсэхуи, къикIыж.
Уи анэ и Iэ илъым еплъи, уэ уи Iэ илъым едзакъэ.
Уи анэ къимылъхуар уи дэлъхукъым, уи дэлъху къимышари уи нысэкъым.
Уи анэ къобэнми зромыгъэуд.
Уи анэ къыбжиIэм едаIуэ, уи адэ къыб¬жиIэр гъэзащIэ.
Уи анэ къыщашами мыбы хуэдиз къыуитакъым.
Уи анэр Iейми, нэхъыфI бгъуэтынкъым.
Уи анэр уиIэхукIэ ущIалэщ.
Уи анэр фIыуэ плъагъумэ, анэкIэ нэгъущIым уемыхъуэн.
Уи анэрэ уи нитIрэ.
Уи благъэ и унащхьэ плъагъуу ублэмыкI.
Уи благъэ къыуитым и дзэ удэмыплъэж.
Уи благъэ уемыпэгэкI — уи бийм благъэ хуэхъунщ.
Уи благъэжь къыбдищIэ щэхукIэ уи благъэщIэ дзыхь хуумыщI.
Уи благъэ и унащхьэ плъагъуу ублэмыкI.
Уи благъэ уемыпэгэкI — уи бийм благъэ хуэхъунщ.
Уи былым и уасэ умыщIэжмэ, бэзэрым ху.
Уи бын фIыуэ зылъагъум уи щхьи фIыуэ елъагъу.
Уи бынрэ уи благъэрэ умыбж.
Уи вакъэр зэвмэ, дуней псор зэв къыпщещI.
Уи гуащIэ еплъи уи лъэ гъэбакъуэ.
Уи гур зыхуеIэм уи Iэр лъоIэс.
Уи гъунэгъу и фэ къыптоуэ.
Уи гъунэгъу умыуб, уи благъэщIи ущымытхъу.
Уи гъунэгъум къыпхуимыщIэр жыжьэм къыпхуищIэнкъым.
Уи гъунэгъур бзаджэмэ, щIы хущынэ.
Уи гъунэгъур уи Iэпэгъумэ, уехъулIащ.
Уи гъунэгъур уи гъуапэщ.
Уи гъунэгъур уи къуэшщи, къигунэгъур уи гъунэгъущ.
Уи гъунэгъур ун Iэнэгъумэ, уехъулIащ.
Уи гъуэгур бзэпсрэ уи псыр чэнжмэ, уехъулIащ.
Уи гъуэмэ, гъусэ бгъуэтынщ.
Уи гъунэгъур бзаджэмэ, щIы хущынэ.
Уи гъуэгур бзэпсрэ уи псыр чэнджэщым, уехъулIащ.
Уи дагъуэр къыбжезыIэр уифIщ, плъагъуу зыбзыщIыр уи бийщ.
Уи делэ бгъэкIуэмэ, уи Iуэху мэкIуэд.
Уи делэ хьэщIапIэ умыгъакIуэ.
Уи жагъуэгъум уи псэр итми, уи щэхур йомыт.
Уи жыIэ уи IуэхукIэ гъэдахэ.
Уи жьэ зэсэмэ, уи нэмыс мэкъутэ.
Уи жьэ зэтепхыным и пэкIэ уи нэр зэтех.
Уи жьэ ухуэмысакъмэ, уи дыкъынэ кIапсэ щегъэлъадэ.
Уи жьэр инрэ уи щхьэр цIыкIумэ, уунэхъуащ.
Уи закъуэ ушхакIэ уи Iупэ адрейхэр ебзеину?
Уи ин жеIэ, уи цIыкIу гъэдаIуэ.
Уи ин жиIэнщ, уи цIыкIу иIуэтэжынщ.
Уи кIуэдыр си кIуэдщ, уи къанэр си къанэщ.
Уи кIэ зэрымыкIынум уи щхьэ иумыIу.
Уи къару еплъи, уи хьэлъэ здэщтэ.
Уи къарур пхуримыкъумэ, уии акъыл гъэлажьэ.
Уи къуэ уемыубзэ, уи бзи уемыгуауэ.
Уи къуэрэ уи нысэрэ къахуэбублэр къалэнщ.
Уи лIыгъэ къимыхьар уи насып къремыхь.
Уи лулэ уи лулэщ, си лулэ си лулэщ.
Уи лъахъэр зыдыгъум уишри идыгъунщ.
Уи лъэпкъ и тхыдэ пщIэжыныр насыпышхуэщ.
Уи лъэпкъым хэплъи, уи джатэ гъэдалъэ.
Уи лэгъу зыхэмыт дзэм уахозэшыхь.
Уи мыбылым былым пхуэхъункъым.
Уи мыгъусэ уи лъатэпс иумыгъапхэ.
Уи мыгъусэ уи фэнд щхьэIу иумыгъапхэ.
Уи мыщауэгъу гъусэ умыщI.
Уи напIэ гъалIи, лIы зэгъэгъуэт, унэкур бгъуэтмэ, уи джатэ Iых.
Уи напщIэ темылъ тумылъхьэ.
Уи насып зыхэлъ зыми птрихынкъым.
Уи насып зыхэлъ пщIэнукъым.
Уи насып зыхэлъым дыщэ тепхъуауэ болъагъу.
Уи насып зыхэлъым дыщэхъ тепхъуауэ уолъагъу.
Уи насып зыхэлъыр хым хэлъми, къыхэкIынщ.
Уи насып зыхэлъыр, хым хэлъми, бгъуэ¬тынщ.
Уи насып зыхэмылъым дагъуэ къыхуогъуэт.
Уи ныбэ гъэгъун, уи гугъуфI егъэщI.
Уи ныбэ къикIыр уи бынщи, уи лъэуей къелъэри уи джэдщ.
Уи нысэ уи гу ебгъамэ, уи пхъу ешхыдэ.
Уи нэ гъаплъи уи лъэ гъэув.
Уи нэ къеIэм и псэ еIэж.
Уи нэм къеIэм и псэм еIэж.
Уи нэми укъыщигъапцIэ къохъу.
Уи нэми укъыщигъапцIэ къохъу.
Уи псалъэ гъэIэси, уи нэмыс гъэбыдэ.
Уи псалъэ гъэлъапIэ.
Уи псалъэ гъэмащIэ, уи фIыщIагъэ гъэкуэд.
Уи псалъэр гуапэми, уи къэпыр нэщIмэ, мыхьэнэншэщ.
Уи псэлъыхъу уилъагъуну eмыкIy хэлъкъым.
Уи пхъу жеIи, ун нысэ еIуэкI.
Уи пхъу зэрысрэ уи нысэ и дыщрэ.
Уи пшынэуэкIэм сыкъыдофэ.
Уи пыIэкIэ къодауэми хабзэ хуэщIэ.
Уи пэшэгъу и фэ къыптоуэ.
Уи тIуанэ умыуб, уи бын ущымытхъу.
Уи тепIэн еплъи, уи лъэ укъуэдий.
Уи унэ зыщыгъаси, Хасэм яхыхьэ.
Уи фIым иумытыр мафIэм уфIес.
Уи фыз къыхуэбублэ и хабзэщ.
Уи фыз лIамэ, уи щIэлъэныкъуэр гуэхуащ.
Уи фызрэ уи IэщэрэкIэ хэти дзыхь хуумыщI.
Уи фызыр бзаджэмэ, хьэдагъэ умыкIуэ — махуэ къэси уи хьэдагъэщ.
Уи фызыр фIымэ, джэгу умыкIуэж — махуэ къэси уи джэгущ.
Уи хъуэрыбзэ зымыщIэм уи гухэлъ жумыIэ.
Уи хьэ фIэпщ и цIэщ.
Уи хьэщIэри гъафIэ, уи къуэшри фIыуэ лъагъу.
Уи хьэщIэри гъафIэ, къуэшри фIыуэ лъагъу.
Уи хэкур лэщмэ, уогушхуэ.
Уи цIэ лъапIэр уимыIэж нэхърэ ущымыIэжыныр нэхъыфIщ.
Уи шхын зыхэлъыр уиIу илъ хуэдэщ.
Уи шхын нэхърэ уи нэщхъ.
Уи шым ижынур ищIэжын хуейщ.
Уи шэр мыгъуэкIэ ушх, си пIастэр къыхэзгъэшхыкIыж.
Уи щIалэ зэрыбгъасэщ, уилI зэресащ.
Уи щхьэ зи жагъуэм уи цIэ фIэIейщ.
Уи щхьэ зыфIэмыIейм уи лъакъуи фIэIейкъым.
Уи щхьэ зэрыкI нэхърэ уи кIэ зэрылъ.
Уи щхьэ мыузу боз иумышэкI.
Уи щхьэ нумыпэсымкIэ нэгъуэщIым ухуэмыупсэ.
Уи щхьэ темылъ тумылъхьэ.
Уи щхьэ ущымытхъуж, уфIмэ, укъалъагъунщ.
Уи щхьэ хуэпщIыжыр уи нэмысщ.
Уи щхьэ хъумэ, си хъыджэбз.
Уи щхьэ хъумэ, си хъыджэбз.
Уи щхьэдэхыгъуэр бгъэлъахъшэмэ хэти къыщхьэдэхынщ.
Уи щхьэм иумыпэсымкIэ нэгъуэщIым ухуэмыупсэ.
Уи щхьэм нэхърэ уи гугъэр сиIащэрэт.
Уи щхьэр зэрыкI нэхърэ уи кIэр зэрылъ.
Уи щхьэр уи IэкIэ эыфIумыхыж.
УиIэ псори сиIэ нэхърэ узыщыгугъыр сиIащэрэт!
Уив лIамэ, уи дзей ухэкIыжащ.
Уигу ирихьыр IэфIщ, фIыуэ плъагъур дахэщ.
Уигу къызэбгъэмэ, уи жэмыбгъэр къэзышх.
Уигъуэмэ гъусэ бгъуэтынщ.
Уизыудыр Iуэхут, къыптелъадэр мыхъумэ.
Уипхъу зэрысрэ уи нысэ и дыщрэ.
Уипщ къуитым и дзэм уемыплъ.
Уипщ хьэхуэгъу-щIыхуэгъу умыщI.
УифI иумыпэсыр Тхьэми къыуипэс¬къым.
УифI иумыпэсыр уи тхьэ къуипэскъым.
УищIмэ (улIэмэ), ущIеинщ.
УкIытэ зиIэм насып иIэщ.
УкIытэ зиIэм цIыхугъи иIэщ.
УкIытэм цIыхур егъэдахэ.
УкIытэмрэ нэхъуеймрэ цIыхугъэм и дамыгъэщ.
УкIытэншэ пэшэгъу умыщI.
УкIытэр и нэгу щIэлъщ, акъылыр и бзэгу телъщ.
УкIытэр щагуэшым дурэшым дэсащ.
Укъащтэу ныбжьэгъу хьэшхыпIэ къыумынэ.
Укъыдэнэжми, зэ къоплъыгъуэкIэ узышэм удэмыкIуэ.
УкъызыщащIэм акъылщи, укъызыщамыщIэм былымщ.
Укъызэрашэ уи шыбэщ, узэралъагъу уи гъуэгущ.
УкъыкIэрыху нэхърэ гупхэ тIысыпIэ.
Укъыщалъхуари зы махуэщ, ущылIэжынури зы махуэщ.
Укъэзылъхуахэм яхуэщIыпхъэ цIыхугъэр зэи пасэ хъуркъым.
УкъэзыукIрэ укъизыгъэкIыжрэ.
УлIмэ, уи щхьэ ущымытхъу, уфIмэ, жылэр къыпщытхъунщ.
УлIмэ, улIакъуэщ.
УлIмэ, улIэнуми, уи псалъэ гъэпэж.
УлIэмэ, уи IитIыр къыпщытхъужынукъым.
УлIэу упсэу нэхърэ, утхъэу урелIэ.
Улажьэмэ, лыжь пшхынщ, умылажьэмэ, лажьэ бгъуэтынщ.
Улажьэу ушхэжын нэхъыфI щыIэкъым.
УлъэIуэнри уIуеинри зэхуэдэщ.
Улъэсу шум ущIэмынакIэ.
УмыащIэм ущIэупщIэныр емыкIукъым.
УмыгъэтIылъ къэпщтэжыркъым.
Умыгъэхъей — нэхъей хъунщ.
УмылIэмэ — зылI, улIэмэ — зы мащэ.
УмылIэмэ зылI, улIэмэ зы мащэ.
УмылIэмэ, джэду хьэжы плъагъунщ.
Умылъытэр уимыIэ пэлъытэщ.
УмылъэIуауэ узэтэнур пщIэнукъым.
Умылъэгъуам щыхьэт утемыхъуэ.
УмыщIэм ущIэупщIэныр емыкIукъым.
УмэжалIэкIэ къыппэщIэхуэр иумыгуэ, узэгуэпкIэ къыбжьэдэхуэр жумыIэ.
УмэжалIэмэ, сытри IэфIщ.
Ун ин жиIэнщ, уи цIыкIу иIуэтэжынщ.
УнагъащIэ гужьеигъуафIэщ.
УнагъащIэ къэщIэхуэфIщ.
Унагъуэ зиIэм унагъуэ и пIалъэ ещIэ.
Унагъуэ умыхъуу къуажэ зумыщI.
Унагъуэ умыхъуу къуажэ ухъункъым.
Унагъуэжьрэ пхъэжь мафIэрэ.
Унагъуэм гъуанибл иIэщ.
Унагъуэм лъакъуибгъу щIэтщ.
Унагъуэм гъуанибл иIэщ.
Унажэ бжэгъу и Iыхьэщ.
Унафэ пщIын ипэкIэ егупсыс.
Унафэр Iущмэ, захуагъэ къехь.
Унэ зимыIэм унагъуэ иIэкъым.
Унэ зэхэмыбзым си нэрыбз хэкIуадэщ.
Унэ кIуэцIым ущимыIэ нэмысыр унэ щIыбми къыщыпхьынкъым.
Унэ кIуэцIым нэмыс ущимыIэмэ, унэ щIыбым ущиIэххэнкъым.
Унэ мыпхъэнкIри пхъэнкIий имыдзри зыщ.
Унэ пхашэ тешэбэщIщ.
Унэ фIейм лIыр егъэжь.
Унэ хуэщIэм фIыщIэ хэлъщ.
Унэвым уеуэмэ, мэзывым и бжьэ мэхъей.
УнэгъащIэ гужьеигъуафIэщ.
УнэгъащIэ хьэщIэхуэфIщ.
Унэжьрэ пхъэжь мафIэрэ.
Унэкъуэщ хьэщIэ гъэфIэгъуейщ.
Унэм зыщыгъаси хасэм яхыхьэ.
Унэм исыр хасэурэ губгъуэм исыр къосыж.
Унэм ущымылIыхъужь, губгъуэм ущымыкъэрабгъэ.
Унэм я мыгъуэр я гъуощ.
Унэмыхъу хьэбахъуэщ.
Унэнум я хьэ удз ехъури унэхъунум я нысэ мэдыгъуэ.
Унэр зейр жьантIакIуэщ.
Унэр зыгъэунэри благъэр зыгъэблагъэри фызщ.
Унэр зэращIа уэщыжьыр щIыбым дадзэж.
Унэр зэращIа уэщыжьыр щIыбым щIадзыж.
Унэр игущ, жьэгур и псэщ.
Унэр щIабгъэр губгъэныр илъын щхьэкIэщ.
Унэрыс зы бий нэхърэ унэщIыб биищэ.
Унэрысыр мэусэбри, хасэ яхыхьэр мэщIэж.
Унэрыхьэм уи Iыхьэ пIех.
унэфI япхъу къыуатынщ.
Унэхъугъуэм дзыгъуэри мэятэ.
Унэхъунум гуоуж макъ и тхьэкIумэ иIуэркъым.
Уп япэкIэ мывэ хъурей бгъажэмэ, ухуэзэжынщ.
УпIащIэмэ, уогувэ.
Упащ I эмэ, уогувэ.
Упсэумэ, пшхын бгъуэтынщ.
УпщIалэ и былым кIуэдыркъым.
УпщIэ IупщIэ хэлъкъым.
УпщIэ и анэ фIэрафIэщ.
УпщIэ щIэщхъуркъым, щIэщхъу щIэнэркъым.
УпщIэ и анэ фIэрафIэщ.
Уримыпсэлъэфмэ, уи жьэм пIастэ иришх.
Урыс тхьэмыщкIэ и кхъуэлу зэрегъэзахуэ.
Урысрэ Бахъсэнрэ зымыбгынэр хэкум жылагъуэу къинэжынщ.
УфIмэ, цIыхум укъащIэнщ.
Ухагъэзыхьмэ, укъагъэфэнщ.
Ухеймэ, улъэщщ.
Ухеймэ, улъэщщ.
Ухэныпэ нэхърэ лъэпхъуамбыщIэ.
Ушынэмэ, си кIэ къуагъ къыкъуэтIысхьэ.
Ушынэмэ, си пыIэ щхьэрытIагъэ.
УщIалэмэ, щIалэ хуэдэ щыт, удадэмэ, дадэ хуэдэ щыт.
УщIалэху уотхъэ.
Ущакъуэ нэхърэ утакъуэ.
Ущыджэлэнур пщIамэ, упщIэ бгъэтIылъынт.
Ущылъхуэрэ ущылIэрэ.
УщымытIыс ущыгушыIэкъым.
Ущымытхъущэ — пхуэубыжынкъым.
Ущысу укъэзымылъагъум утэджкIэ укъилъагъункъым.
УщыщIалэм умыугъуеяр уи жьыщхьэ бгъуэтыжынкъым.
Уэ бгъалIэри лIэркъым, уэ бгъатхъэри тхъэркъым.
Уэ блэ къоуамэ, сэ бэдж къызэуащ.
Уэ нэхъ лIыфI щымыIэмэ, си пыIэ пхуэгъэтIысащ.
Уэ пхуэдэ сещэмэ, щэ иризгъэкъунщ.
Уэ уезэшми, уиш зегъэгъэпсэху.
Уэгъум ихьар уэлбанэм къехьыжри, уэлбанэм ихьар уэгъум къихьыжыркъым.
Уэдыр Iушэщи, пшэрыр дахэщ.
Уэздыгъей фIыцIэ дгъэблати, вагъуэ зэрыблэкIэ тхъуэжащ.
Уэлбанэ махуэр щIэпытхъщ, фызым я тхъэгъуэр къэбгъавэщ.
Уэлбанэшрэ хъыджэбз гушыIэрэ.
Уэнум баш егъуэт.
Уэр щхьэкIэ щтапIэ сихьэжынкъым.
Уэркъ хабзэр дэгъэзеигъуэ кIыхьщ.
Уэркъым и жьэ и щIопщщ, ипщ хуэдэр и джатэщ.
Уэрэдус пщыпсэIухщ.
Уэрэдусрэ сурэтыщIрэ зэхуэдэщ.
Уэрэдым и щIопщыр ежьущ.
Уэрэдым псалъэ хадзыркъым.
Уэс ужьыпкъэм къапхъэн умыдзыж.
Уэс щесам лъэужь щыIэщ.
Уэсукхъуэр бзу цIык I ум къегъэхъей.
УэсхэкI нэфщ.
Уэсым хэсыр къанэри хьэжыгъэм хэсыр лIащ.
Уэсыр фошыгъу хъуати, фошыгъулъэ игъуэтыжакъым.
Уэсэпс тхьэгъум зегъэшри, гъэш зимыIэр тхьэмыщкIэщ.
Уэсэпс тхьэгъур гугъэхуабэщ.
Уэсэпс хуабэ мэшгъэкIщ.
Уэсэпс хэмыхьэ Iыхьэншэщ.
УэфIрэ лIыфIрэ хэт дэзэшын?
УэфIрэ уэлбанэрэ я хьэкъ зэтенэркъым.
УэфIым и ужьыр уэлбанэщ, зауэм и ужьыр хьэдагъэщ.
Уэшх блэкIам щIакIуэ кIэлъумыщтэж.
Уэщыр пIэтыху, пхъэм зегъэпсэху.
Уэщыщхьэм уэщыкIыр кIэлъидзыжащ.
УяпэкIэ мывэ хъурей бгъажэмэ, ухуэзэжынщ.

Ф ↘

ФIы зыхуэпщIэм иумыхъуэныж.
ФIы зыщIэ и ищIэ кIуэдыркъым.
ФIы зыщIэ упщIэжрэ?
ФIы зыщIэр фIы IуощIэжри, Iей зыщIэри Iей IуощIэж.
ФIы пщIауэ ущIэмыфыгъуж. ФIы щIэи, псым хэдзэ.
ФIы щIэи, псым хэдзэ.
ФIыгъуэм я нэхъыщхьэр зэгурыIуэщ.
ФIылъагъуныгъэр къупщхьэ зауэм хуэдэщ.
ФIым илъэгъуар еIуэтэж, Iейм итар жеIэж.
ФIым уеджэмэ, фIы къокIуэ, мыгъуэм уеджэмэ, мыгъуэ къокIуэ.
ФIым уригъусэмэ, фIы уохъу, Iейм уригъусэмэ, Ieй уохъу.
ФIым фIы къыпокIуэри, Iейм Iей покIуэжыр.
ФIым фIыщIэ пылъщ.
ФIыр зымыщIэм фIыщIэр зыуи къыщыхъуркъым.
ФIыр умыцIыхумэ, нэхъ лъапIэр къыхэх.
ФIыуэ зэрылъагъуитIыр зы фэ джанэм зэдохуэ.
ФIыуэ плъагъу щIыпIэм укIуэныр жыжьэкъым.
ФIыуэ плъагъум зыкъебгъэщIэнумэ, и цIэр куэдрэ жыIэ.
ФIыуэ слъагъум хуэзмыщIэнур сремыIэ.
ФIыуэ узэрылъагъумэ, бгъэныщхьэ унэри жэнэтщ.
ФIыуэ укъэзылъагъум уи дагъуэр уегъэлъагъуж, жагъуэу укъэзылъагъум уи нэ щIыбагъкIэ еIуэтэж.
ФIыцIэ цIэрыIуэщ.
ФIыщIэ жыг пхухасэнут?
ФIэхъус лей хъуркъым.
ФIэхъусыр цIыхугъэщ, жэуапыр къалэнщ.
ФIэщ хъуныгъэ хущхъуагъэ хэлъщ.
ФIызыфI и Iэнэ зэтетщ.
ФIыр зымыщIэм фIыщIэр зыуи къыщыхъукъым.
ФIыуэ плъагъу щIыпIэм укIуэныр жыжьэкъым.
ФIыщIэ жыг пхухасэнут?
ФIыщIэ цIэрыIуэщ.
Фадафэ чэфыжьыпкъэщ.
Фадэ зэхэдзэрэ удын зэхэдзэрэ.
Фадэм текIуа щыIэкъым.
Фадэр гуакIуэрыефэщи, фызыр гуакIуэрыкъашэщ.
Фадэр зи ныбжьэгъум жып гъуанэ щIэтщ.
Фадэр куэдрэ щытмэ, мэжабзэ, хъыджэбзыр куэдрэ дэсмэ, мэутхъуэ.
Факъырэ жьакIуэм нэхъыбэ къыхех.
Факъырэ пэщмэн.
Фалъэм имыт икIутрэ?
ФащIэ щIопщыншэщи, пхъащIэ уэщыкIыншэщ.
Фащэм я нэхъ дахэр укIытэщ.
Фейдэ уимыIэмэ, убиткIэр хьэзырщ.
Фо зыдэщыIэр бжьэм къащIэ.
Фо нэхърэ жей нэхъ IэфIщ.
ФокI нэщI лIитI гъэшынэщ.
ФокIым зигъазэмэ, блыпкъауэщ.
ФокIыр уамэ, хьэтыр щыIэжкъым.
Фом тхъу хэплъхьэкIэ зэIигъэхьэкъым.
Фор IэфI дыдэщ — зигу иримыхьым ишхыркъым.
Фор зэкIэщIэж нэхърэ банэр зэфIренэ.
Фоч нэщI лIитI гъэшынэщ.
Фочым зигъазэмэ, блыпкъауэщ.
Фочыр уамэ, хьэтыр щыIэжкъым.
Фыгъуэ ижэр зыщыкуэдым дауэгъу куэд щызэблокI.
Фыгъуэнэдрэ фэндыжь гъуарэ.
Фыгъуэр мыгъуэ мэхъу.
Фыз бзаджэ зиIэм и унэ умыкIуэ.
Фыз бзаджэ лIыгъэжьщ.
Фыз бзаджэ нэпсрыгуащIэщ.
Фыз бзаджэ хьэщIэмыгъашхэщ.
Фыз бий нэхърэ жылэ бий.
Фыз быдэ илI хьэлэлщ.
Фыз гъуэгу мыгъуэ ежьэркъым.
Фыз дахэ тхьэмахуэ фызщи, фызыфI ныбжьрей фызщ.
Фыз жьейм лIыр щIэх жьы дохъу.
Фыз закъуэм дэмыIэпыкъу лIыр лIыфIкъым.
Фыз зимыIэ щIалэрэ шхуэ зыпщIэхэмылъ шырэ.
Фыз зэкIэлъымыкIуэ бэзэр кIуэрейщ.
Фыз мылъхуэ дахэщ.
Фыз улъыхъумэ, благъи дэлъыхъуэ.
Фыз фэрыщI лIыгъапцIэщ.
Фыз хуэмыху зиIэр насыпыншэщ.
Фыз хьэдэ лIыгъапцIэщ.
Фыз щэ щIыгъуэщ.
Фызабэм и бын епIыжри лIыгъуабэм и бын хуэпIыжыркъым.
Фызабэр бын щхьэтепхъуэщ.
Фызгъэгъу лIы гъум.
Фызтехрэ тIэу хеящIэрэ умыщIэ.
Фызым езауэр фызщ.
Фызым еуэр лIы мыхъущи, хъуэр зымыдэр лIы делэщ.
Фызым и фIыр лIыгъатхъэщ.
Фызым игъэпуда лIыр зыми къыдихыжынкъым, ныбжьэгъум игъэпуда лIыр фызым къыдихыжынщ.
Фызым игъэпуда лIыр зыми къыдихыжынкъым.
Фызым насып къыдокIуэ.
Фызыр жьы хъумэ, фIы мэхъуж.
Фызыр тIэушхэ-щэшхэщи, лIыр зэ шхэгъуэ закъуэщ.
Фызыр щIагъуэмэ, унагъуэм къеIуатэ.
ФызыфI быдзышэ налъэ щыщIэкъым.
ФызыфI гъэтIылъыгъэншэ хъуркъым.
ФызыфI зиIэ и гуауэ шэчыгъуафIэщ.
ФызыфI зиIэм хъуэхъу и унэ илъщ.
ФызыфI и Iэнэ зэтетщ.
ФызыфI и хьэку ятIэ хьэзырщ.
ФызыфI илI гъуэмылэншэ хъуркъым.
ФызыфI илI нэкIущхьэплъщ.
ФызыфI илI цIэрыIуэщ.
ФызыфIым лIы Iейр добжьыфIэри фыз Iейм лIыфIыр добжьыгуэ.
ФызыфIыр унэщи фыз Iейр щIыунэщ.
Фэ зытетым гу кIуэцIылъщ.
Фэ мыгъу-мыуцIынрэ фэ цIынэ зэIымыкIри щыIэкъым.
Фэ пщIынумэ, лы зытелъхьэ.
Фэгъазэр фэ зэгъэдзэкIщи, фэрэкIыр гу имыкIыжщ.
Фэдэн кIапэ шу егъэшэсыж.
ФэкIэ зызыщIыр къупщхьэм къыхуонэ.
ФэкIэ щIалэрэ гукIэ лIыуэ.
Фэлъыркъэб псым щIилъафэрэ?
Фэм темылъ тумыдэ.
Фэндыжь гъур псым щIилъафэрэ?
ФэрэкIым «Уи фэр схьын хьэмэрэ уи нэр схьын?» жи.

Х ↘

Хабзэ здэщымыIэм зэгурыIуи щыIэкъым.
Хабзэ зиIэр хабзэ IуощIэ.
Хабзэ зимыIэм напэ иIэкъым.
Хабзэ зыгъэзащIэм хабзэ егъуэтыж.
Хабзэ зыхэлъым лIыгъи хэлъщ.
Хабзэ зыщIэм и Iуэху мэкIуатэ.
Хабзэ лъэIукъыми, Iy махуэ Iуэхутхьэбзэркъым.
Хабзэ хьэху махуищщи, ущиер тхьэмахуэщ.
Хабзэ щIэкъум хабзэ икъутэкъым.
Хабзэжь хэкужь къранэкъым.
Хабзэм ирипсэум емыкIу къихькъым.
Хабзэм къемызэгъыр и бийщ.
Хабзэм убзэрэ Iулъхьэрэ хэзагъэркъым.
ХабзэмыщIэ Iуэху зэIыщIэщ.
ХабзэмыщIэ емыкIухьщ.
ХабзэмыщIэ жьантIакIуэщ.
ХабзэмыщIэ напэтехщ.
ХабзэмыщIэ хабзащIэ макIуэ.
ХабзэмыщIэ щIыкIейщ.
ХабзэмыщIэ щытхъухьым хьэгулывэм фо хекIэ.
Хабзэр адэжь щIэинщи, цIыхур зэман уэсийщ.
Хабзэр бгъунлъэху лъэпкъым и лъэр щIоху.
Хабзэр бзэгупэкIэ кърахьэкIкъым.
Хабзэр бзэгупэкIэ кърахьэкIыркъым.
Хабзэр гукIэ зэрешэ.
Хабзэр здэпшэм макIуэ.
Хабзэр зыIыгъ адыгэ тхьэусыхэркъым.
Хабзэр зым къигупсыскъым – гъащIэм къыхокI.
Хабзэр зымыщIэр щхьэнэщIщ.
Хабзэр зэлъытар ар зыгъэзащIэращ.
Хабзэр лъэпкъым и гъуазэщ.
Хабзэр сщIэ щхьэкIэ, ирабзэр сIэщIэлъкъым.
Хабзэр убзэ зыфIэщIым хуэпщIэнум и ныкъуэр къегъанэ.
Хабзэр убзэкъым, къалэныр Iулъхьэ¬къым.
Хабзэр убзэнкъым, акъылыр къалэнкъым.
Хабзэр убзэнкъым, къалэныр Iулъхьэнкъым.
Хабзэр фIымэ, бзыпхъэфI трах.
Хабзэр шыбзэщи, уегъэкъабзэ.
ХабзэфIыр къегъэжьэгъуейми, гъэкIуэ¬дыгъуафIэщ.
ХакIуит зы бо щIэзагъэркъым.
ХакIуэ бзаджэ и анэ хуэлъэщ.
ХакIуэ мыхъу алащэщ.
ХакIуэ мыхъу дзэкъалэщ.
ХакIуэ мыхъу хъуэкIуэным дехьэх.
ХакIуэмыхъу жылэ гъэунэхъущ.
ХакIуэ бзаджэ и анэ хуолъэщ.
ХакIуэмыхъу алащэщ.
ХакIуэмыхъу дзэкъалэщ.
ХакIуэмыхъу хъуэкIуэным дехьэх.
Хамэ ахъшэ зепхьэмэ, уи жыпыр гъуанэщ.
Хамэ дагъуэр лъагъугъуафIэщ.
Хамэ ищIэнтIэпс хъер хъуркъым.
Хамэ къуит асу хъуркъым.
Хамэ лыIу щIэнэцIым и нэцIакIэ щIогъуэ.
Хамэ унэ иныжь къыщофэ.
Хамэ ущие тхьэмахуэщ, хабзэ хьэху махуищщ.
Хамэ хэку сыщытхъэ нэхъ си хэкужь сыщылIэ.
Хамэ шхын бжэщхьэIу щхьэдэхыркъым.
Хамэ щIалэ бгъэуджмэ, и анэ къеджэмэ, кIуэжынщ.
ХамэIэ Iэгъэпсэху щхьэкIэ, гу гъэпсэхукъым.
Хамэм ухуэмыубэ, быным ухуэмыдзыхэ.
Хамэр гъэшэраши унэр гъэшэрыуэ.
Хамэхьэр къохьэри унэхьэ иреху.
Хамэш тесым и пхэ щIиудыркъым.
Хасэм яхыхьэм кIухьэн егъуэт.
Хахуэрэ хуапэрэ.
Хейм гъуэгу егъуэт.
Хейм и лъыр хамэм ещIэж.
Хеирыбгэм и къэрэш езым хуегъэзэжыр.
Хуабэ хъумэ, мэдыд, щIыIэ хъумэ, мэдий.
Хуарэ дзэкугъуанэ сыбгъэшэсамэ, сегъэпсыхыж.
Хуарэр дэхуэхмэ, гум йокъу.
ХугукIэ лъэнкIапIэщ.
Хуейм зыхуей игъуэтмэ, бажэ хуэдэ мэущ.
ХущIэмыхьэ — пIэщIэрыпIалъэщ.
Хущхъуэ зэхэдзэр сымаджэм и щхъухьщ.
Хущхьо къуэпс зэтащ.
Хущхьэ къуэпс зэтащ.
Хуэмыху и Iуэху блэкIыркъым.
Хуэмыху и гъуэншэдж щах.
Хуэмыху унафэ щIынкIэ Iэзэщ.
Хуэмыхум зимыгъазэурэ мазэр къуохьэж.
Хъан — техьэгъуэ-текIыгъуэщ.
Хъанхэ я щIыб джатэ щагъэдалъэ.
Хъуапсэ и псэ кIуэдкъым.
Хъудз гъунажэщ.
ХъумпIэцIэджым и кIуэдыжыгъуэм дамэ къытокIэ.
ХъумпIэцIэджыр бзум зыпищIыжу лъатэри къуанщIэхэм яшхащ.
Хъумэ — зыфI, мыхъумэ — фIитI.
ХъунщIэнрэ къуентхъ хьынрэ зыщ.
ХъунщIэнрэ къуентхъынрэ зыщ.
Хъушэм къакIэрыхуа мэлыр дыгъужьым пэщIохуэ.
Хъуэжэ и бэджынэу зэIыщIащ.
Хъуэжэ и бэщмакъыу зыкърегъанэ.
Хъуэжэ лIыщIэ къищтэри лIыщIакIуэ ежьэжащ.
Хъуэн зимыIэр и дыщ кIуэжри хъуэн къихьщ.
Хъуэр зымыщIэм хъуэрыбзэ жумыIэ.
ХъуэхъукIэ узэxыхьэу, хъуэнкIэ узэхэмыкIыж.
Хъыбар щIэупщIэ хъыбар ещIэ.
ХъыбарыфIри хъыбарщ, хъыбар Iейри хъыбарщ.
Хъыджэбз къапшэмэ, уэ зэрыбгъасэщи, пхъужь къапшэмэ, зэресагъэххэщ.
Хъыджэбз унэгуащэмэ, тхьэмбылыкъу ешу.
Хъыджэбз хъумэнрэ ху жылэ хъумэнрэ.
Хъыджэбз щIалэ делэгъуафIэщ.
Хым хэкIуадэр кхъэхалъхьэншэщ.
Хыумылъхьэ къыхэпхыжыркъым.
Хьилагъэ зыхэмылъым «лIыгъэ схэлъщ» жремыIэ.
Хьилмым и пэр зэзым хуэдэу дыджщ, и кIэр фом хуэдэу IэфIщ.
Хьилэр акъылым щыщщ.
Хьилэр псалъэри лIыгъэм и лъэр щIиудащ.
Хьыгъуэм гуащэщ, къэхьыжыгъуэм псэжьщ.
Хьэ бзаджэ тIысыпIэншэщ.
Хьэ вейм улъыхъуэмэ, лъапIэ мэхъу.
Хьэ закъуэрэ лIы закъуэрэ уатемыгушхуэ.
Хьэ здэщымыIэм бажэ щобанэ.
Хьэ къарэ кIапэ жьэдэлъ хуэдэ.
Хьэ мыбанэ унэ гъэунэхъущ.
Хьэ мыукIытэ къупщхьэ йогъу.
Хьэ пэтрэ дахэ и щIасэщ.
Хьэ пэтрэ и шырыр дзапэкIэ зэрехьэ.
Хьэ хей умыукI, фыз хей иумыгъэкIыж.
Хьэ хужьри хьэщ, хьэ фIыцIэри хьэщ.
Хьэ хыжыгъуэм аргъуейр мэятэ.
ХьэIус ефэгъуэм пашэщ, хьэ елъэрышэгъуэм кIашэщ.
ХьэIуцыдз псори зэщхьу мэкъугъ.
Хьэвей пэтрэ лъэгущIыхьыр щIегъэху.
Хьэвейм улъыхъуэмэ, лъапIэ мэхъу.
ХьэгъуэлIыгъуэ махуищ гухэхъуэщ.
Хьэджафэ банэркъым, лъхукъуэщо хъуанэркъым.
Хьэдрыхэ кIуэрэ зи дыщ кIуэжрэ хэт иубыда?
Хьэдрыхэ кIyap къэкIуэжкъым.
Хьэдэр зейр кхъаблэпэщ.
Хьэдэр куэдрэ зепхьэмэ, мэ щоу, Iуэхур куэдрэ зепхьэмэ, мэлъахъэ.
ХьэжыщIри сату щIынри зэдегъакIуэ.
Хьэжьыр зэбуштми зумыуштми йобэн.
Хьэзабыр хьэмбытIу ешэч.
Хьэзыр Iупэху, щIэращIэ.
ХьэкIуфхэр зофийри, зэфэгъухэр зэкIуомщ.
ХьэкIэри кхъуэкIэри зэрепх.
ХьэлIамэ ващэрэ?
ХьэлIамэм ибгъукIэ йодзакъэ.
Хьэлърэ кхъуэлърэ зэтенэркъым.
Хьэлывэр япкIыху щысри, ягъэжьэху пэплъэжакъым.
Хьэлыгъур куэдрэ илъмэ, мажьэ, фызыр жьы хъумэ, фIы мэхъу.
Хьэлэболэ былым хуэщщ.
Хьэлэл и гъуэмылэ пэшхщ.
Хьэлэр хьэлэкIэ Iуауд.
Хьэм «Сыпсэумэ, гъэмахуэм унэ сщIынщ» жеIэ.
Хьэм бацэ ишхмэ, бацэ къыдохыж.
Хьэм благъэр мэкIэ къещIэ.
Хьэм вакъэ хуэпщIмэ, лъешхыкIыж.
Хьэм дыгъужь имылъагъуху щIакъуэщ.
Хьэм ебгъэшх текIуадэркъым.
Хьэм ептыр и Iыхьэщ.
Хьэм ехь.
Хьэм и бзэгу хущхъуэщи, джэдум и бзэгу щхъухьщ.
Хьэм и губжь кхъуэм щехьэ.
Хьэм и гъэрищ, шым и гъэрибл, лIым и гъэ щэщI.
Хьэм и кIэм псы къыщIэмыуэу есыкIэ ищIэркъым.
Хьэм и кIэм утеувэмэ, къодзакъэ.
Хьэм и тIысыгъуэмрэ бажэм и къыхэжыгъуэмрэ хъуащ.
Хьэм и щхьэр узмэ, удз ешх, блэм и щхьэр узмэ, гъуэгум тогъуалъхьэ.
Хьэм ишхри имышхри тохуэ.
Хьэм къупщхьэкIэ уеуэкIэ гъыркъым.
Хьэм нэщI щхьэIуо щоуэ.
Хьэм уеуэмэ, нэхъей мэхъу.
Хьэм ущышынэмэ, уи нэкIэ укъещIэ.
Хьэм хуэмышх кхъуэм иригъэшхыркъым.
ХьэмаскIэр хьэ зэщIэгъавэщ.
ХьэмлашкIуэ къызэрыкIам IупщIэ хуещIыж.
ХьэмпIэху и IэмпIэху зэIыхьэщ.
Хьэмтетыгъуэ гъаблэ щыIэкъым.
Хьэмэшыпхэ благъэщ.
Хьэндыркъакъуэр псыдзэм щрихьэжьэм «Абы си Iуэху щыIэщ» жиIащ.
Хьэндыркъуакъуэр зи анэми «Си анэр гуащэщ» жеIэ.
Хьэндыркъуакъуэр псыдзэм щрихьэжьэм «Абыи си Iуэху щыIэщ» жиIащ.
Хьэндыркъуакъуэрэ пэт «сызыхэс псыр куууащэрэт» жеIэ.
Хьэнэфийхэр зэфыегъущ.
Хьэпшыпышхуэ умыдзи, псалъэшхуэ умутIыпщ.
Хьэр банэурэ мэлIэж.
Хьэр гугъу ехьынумэ, чэруаным ядокIуэ.
Хьэр делэ хъумэ, зейми йодзэкъэж.
Хьэр зыпIынуми ехь, зымыпIынуми ехь.
Хьэр зыукIым ирехыж.
Хьэр зыщагъашхэм щобанэ.
Хьэр зыщыгуфIыкIыр и ныбэщ.
Хьэр и бзэгукIэ зоIэзэж.
Хьэр и гъуэлыпIэ икIмэ, дыгъужьым ехь.
Хьэр и напэщ, кхъуэр и пащIэщ.
Хьэр мэжалIэмэ, дыгъужь къугъыкIэ ещI.
Хьэр мэкъум телъщи, езыми ишхыркъым, зышхынуми иригъэшхыркъым.
Хьэр улэунумэ, мэкъушэм ядокIуэ.
Хьэр хьэлывэм щогугъ, делэр гугъэурэ мэлIэж.
Хьэр шынэмэ, и кIэр и бэкъум декъузэ, джэдур шынэмэ, и кIэр еIэт.
Хьэр яукIьну мурад ящIамэ, хьэщхьэрыIуэ хъуауэ ягъэIу.
Хьэрычэтым берычэт хэлъщ.
Хьэрэ пэт и къуажэжь ибгынэркъым.
Хьэрэмым хьэрэм къешэ.
Хьэрэмыр нэбгъузкIэ маплъэ.
Хьэтыкъуейм тегъэзэж я жагъуэщ.
ХьэфI дэплъейр хьэфI мэхъури, шыфI дэплъейр шыфI мэхъу.
Хьэфизым жэщри махуэри и зэхуэдэщ.
Хьэфизым и гур и гъуазэщ.
Хьэфизым мазэр хуэнэхукъым, фыз мылъхуэ и сабий гъыркъым.
Хьэфэм фо из хъумэ, зэгуотхъ.
Хьэху хьэхутыж умыщI.
Хьэху яхь щыIэщи, хьэху хьыж щыIэкъым.
Хьэхурэ щIыхуэрэ зэIахыу хабзэжьщ.
ХьэщIаIпIэр фIыми, уи унэжь нэхъыфIыжщ.
ХьэщIапIэ ущыIэмэ, къыпхуащI уи унафэщ.
ХьэщIапIэрынэр емыкIущ.
ХьэщIапIэ укIуэн уфIэфIмэ, хьэщIэу къыпхуэкIуэр гъафIэ.
ХьэщIэ гъунэгъу нэхърэ хьэщIэ жыжьэ нэхъ лъапIэщ.
ХьэщIэ жагъуэ псы кIэщIакIэ.
ХьэщIэ здэщыIэм хэгъэрей щыIэщ.
ХьэщIэ зи жагъуэм лыхуэ хуегъажьэ.
ХьэщIэ къакIуэмэ, хэгъэрейр мэгуфIэ.
ХьэщIэ къашэ щыIэщи, хьэщIэ ишыж щыIэкъым.
ХьэщIэ къэкIуэнущ жыIи, гъэтIылъ, куэдрэ щылъа жыпIэу умышх.
ХьэщIэ лей щыIэкъым.
ХьэщIэ хьэщIэтепсыхэ и жагъуэщ.
ХьэщIэ щIалэ щыIэкъым.
ХьэщIэм и ерыскъыр къыдокIуэ.
ХьэщIэм насып къыдокIуэ.
ХьэщIэмыгъашхэ цIэрыIуэщ.
ХьэщIэр бысымым и гъэрщ.
ХьэщIэр гъафIэ, цIыхуфIыр лъытэ.
ХьэщIэр жэщищ исмэ, быным ящыщ мэхъуж.
ХьэщIэр зейр гуауэжырыхьщ.
ХьэщIэр куэдрэ исIмэ, шхуэдыгъу мэхъу.
ХьэщIэр куэдрэ щысмэ, бысымыр йозэш.
ХьэщIэр мэшым нэхърэ нэкъ Iэсэщ.
ХьэщIэр нэщхъеймэ, бысымым и ягъэщ.
ХьэщIэр хущхьэрей хъумэ, гъашхи гъэгъуэлъыж.
ХьэщIэр хьэзыр щхьэкIэ, бысымыр хьэзыр?
ХьэщIэр шхэмэ, бжэм йоплъ.
ХьэщIэфI и бысымыбжэ зэIухащ.
ХьэщIэщыжь нэщIыр уэтэущ.
ХьэщIапIэ ущыIэмэ, къыпхуащI уи унафэщ.
ХьэщIапIэрынэр емыкIущ.
ХьэщIэ къакIуэм, насыпи къыдокIуэ.
ХьэщIэ къакIуэ щыIэ щхьэкIэ, хьэщIэ гъэкIуэж щыIэкъым.
ХьэщIэ къакIуэмэ, хэгъэрейр мэгуфIэ.
ХьэщIэ хьэщIэтепсыхэ и жагъуэщ.
ХьэщIэр бысымым и гъэрщ.
ХьэщIэр зейр гуауэжырыхьщ.
ХьэщIэр куэдрэ исмэ, шхуэдыгъу мэхъу.
ХьэщIэр куэдрэ щысмэ, бысымыр йозэш.
ХьэщIэр мэлым нэхърэ нэхъ Iэсэщ.
ХьэщIэр нэщхъеймэ, бысымым и ягъэщ.
ХьэщIэр хущхьэрей хъумэ, гъашхи гъэгъуэлъыж.
ХьэщIэр хьэзыр щхьэкIэ, бысымыр хьэзыр?
ХьэщIэр шхэмэ, бжэм йоплъ.
ХьэщIэр япэ махуэм дыщэщ, етIуанэ махуэм дыжьынщ, ещанэм аршавщ, еплIанэм напэншэщ.
ХьэщIэу къыпхуэкIуамэ, уи жагъуэгъури ныбжьэгъущ.
ХьэщIэщ хъыбаррэ дауэ хъыбаррэ уаримыпсалъэ.
ХьэщIэщыжь нэщIыр, уэтэущ.
Хьэщэхурыпхъуэм узэригъэпхъуэкIыркъым.
Хэгъэрей бзаджэ дэкIуатэ кIыхьщ.
Хэгъэрей бзаджэ шу ужьщ.
Хэгъэрей хуэмыхум хьэ къыуегъэдзакъэ.
ХэгъэреифI лъыхъуи, былымлъыхъуэ кIуэ.
Хэди бжэныр къыхэх, мэлыр къыхэпхми уэстыххэнукъым.
Хэдэ мэдакъуэри хэплъэ мэплъакъуэ.
Хэдэ мэдакъуэри хэпхъуэ IыхьэфIэщ.
Хэдэ мэдэхъу.
Хэзгъэхъуэнщ щыжысIэм, хэзгъэщIащ, зыстхьэщIынщ щыжысIэм, зысцIэлащ.
ХэкIэ зымыщIэ и гъубжэ дзагуэщ.
Хэку зимыIэм псори щIыIэ къыщохъу.
Хэкужьыхьэ лъэщщ.
Хэкум емыкIу къылъысмэ, къыщыж.
Хэкум игъэгушхуэр хахуэ мэхъу.
Хэмылъ хэлъхьэ кIуэри лъэпхъуамбыщIэ хилъхьащ.
Хэплъыхь Iыхьэншэщ.
Хэт и насыпи и бзэгупэм тесщ.
Хэтхэ я унэ къанжэ тес?

Ц ↘

ЦIыв гузэвэ дэуэщ.
ЦIыкIу щхьэкIэ, лъабжьэщ.
ЦIыкIуу къамылъху ин хъуркъым.
ЦIыкIy щхьэкIэ — быдэщ, ин щхьэкIэ — надэщ.
ЦIыкIy щхьэкIэ, лъабжьэщ.
ЦIыху здэщымыIэм кхъуэр Iуащхьэм докI.
ЦIыху зи закъуэр насыпыфIэ хъуркъым.
ЦIыху зылI цIыху уасэ хон.
ЦIыху зэрыкI вы укIa йохуэ.
ЦIыху игъэсар жыIэдаIуэщ.
ЦIыху хьэлыншэм езым зеукIыж.
ЦIыху цIыху щIыжщ.
ЦIыхуp нэмысыфIэмэ, фIэлIыкI иIэщ.
ЦIыхуp уи щхьэ еплъытмэ, eмыкIy къэпхьынкъым.
ЦIыхуp япэкIэ плъэн хуейщ.
ЦIыхубз зыщIэмыс унэр сабафэщ.
ЦIыхубзыр илъэс щэщI хъумэ, цIыхухщ пэлъытэщ.
ЦIыхубэр зэкъуэтмэ, батэр ягъэш.
ЦIыхугъэ зиIэ и хьэ сыкъишх.
ЦIыхугъэ зиIэм жагъуэгъуи иIэщ.
ЦIыхугъэншэм удэпсэу нэхърэ цIыхугъэ зиIэм удэкIуэд.
ЦIыхум и ныбэр и бийщ.
ЦIыхум и цIэр езым зыфIещыж.
ЦIыхум къыщалъхуар и хэкущи, хьэм игъэлъапIэр щагъашхэрщ.
ЦIыхум пщIэ хуэпщIмэ, уи щхьэщ зыхуэпщIыжыр.
ЦIыхум фIыуэ къалъагъур насыпыфIэ мэхъу.
ЦIыхум я неймрэ Тхьэм и неймрэ зыщ.
ЦIыхум я фэр зэрызэхуэмыдэм хуэдэу, я гури зэхуэдэкъым.
ЦIыхуми хьэщхьэрыIуэ къахокI.
ЦIыхур емыкIуми йосэж.
ЦIыхур зыщIэхъуэпсыр гугъэм къыхуеший.
ЦIыхур лIэмэ, и цIэр къонэри, выр лIэмэ, и фэр къонэ.
ЦIыхур нэмысыфIэмэ, фIэлIыкI иIэщ.
ЦIыхур уи щхьэ еплъытмэ, емыкIу къэпхьынкъым.
ЦIыхуфI и Iэнэ хьэзырщ.
ЦIыхуфI и тIысыпIэ хьэзырщ.
ЦIыхуфI и тхьэкIумэ дэгущ.
ЦIыхуфэр Iувщ.
ЦIэ бжьакъуэм фIэсщ.
ЦIэр елъэри, бжьыдзэр къинащ.
ЦIыхубз зыщIэмыс унэр сабафэщ.
ЦIыхуфI и Iэнэ хьэзырщ.
ЦIыхуфI и фIыщIа ихъуэныжыркъым.
ЦIэр елъэри, бжьыдзэр къинащ.

Ч ↘

Чы щIыкIэ умыгъэшыр бжэгъу хъумэ, пхуэгъэшыжыркъым.
ЧыцI ажэм зигъэгусэри шхалъэм дэпкIащ.
Чэзу зимыIэ щыIэкъым.
Чэнджащэ Iуэщхъукъым, упщIэ щIэщхъукъым.
Чэнджащэ щыуэркъым.
ЧэнджэщыфIыр Iущыгъэм и нэхущ.
Чэф хъуа нэужь зи адэшхуэр зыгъеижам нэхъей.

Ш ↘

Шащхьэр щыупщIыIукIэ, шакIэм мыхьэнэ иIэжкъым.
ШейтIанри жьы хъумэ, муслъымэн мэхъуж.
ШкIахъуэ пэтрэ нэхъыжь яIэщ.
ШкIэплъ зытелъ нэхърэ дагъэ зытет.
Шу гупыр зэдилъмэ, щхьэж игу илъ ещIэж.
Шу гъуогурыкIуэм бзыпхъэ трех.
Шу закъуэщ жыпIэу утемыгушхуэ, гупышхуэщ жыпIэуи уащымышынэ.
Шу махуэ Iумахуэщ.
Шу хьэщIэр ягъэшэсыж, лъэс хьэщIэр пщIантIэм дашыж.
Шу щтар куэдрэ умыху.
Шум лъэсыр щIонакIэ.
Шууи укъэмыкIуэ, лъэсуи укъэмыкIуэ, къакIуи сыкъэлъагъу.
ШхупцIатэхьэ кIуэуэ зи шынакъ зыгъэпщкIужам нэхъей.
Шхуэлым шэр щыфIэIуркъым, ныбэм сабийр щезэшыркъым.
ШхуэмылакIэр зыхуэмыIыгъым шкIэр еубыд.
Шхын нэхърэ шхалъэ.
Шхырыджэгу ныбалъэ, гъаблэ хъумэ, щхьэпIыж.
Шхэгъуэм дыгъужын, лажьэгъуэм жьындущ.
ШхэныIэ кIыхьщ.
Шы Iейр ящэжри, хабзэ Iейр яхъуэж.
Шы бэгуитI зэхъуэгъущ.
Шы дэгъуэм уанэ дэгъуэ хуэфащэщ.
Шы зиIэр къанэри, уанэ зиIэр кIуащ.
Шы зимыIэм уанэ къещэху.
Шы зимыIэр къамышыкIэ базщ.
Шы зыгъуэт нэху тещхьэркъым.
Шы лIэнум мэкъу пхыр зыдехь.
Шы нэхърэ гу нэхъ жэрщ.
Шы пщIэнтIэх лIыущхьэкIущ.
Шы сакъ хьэ къедзакъэркъым.
Шы тесыкIэ зымыщIэм уанэр екъутэ.
Шы уэдыжь зэдзэIуалэщ.
Шы хъуэжалэ и уанэ пылъапIэм пелъэж.
Шы хьэху уэсэпс трагъахэркъым.
Шы щIакъуэ утесмэ, шы лъэ псо ухуехь.
ШыIэ зиIэм насып иIэщ.
Шыгъу зышхар псы йофэж.
Шыгъу пут зэдумышхыу узэрыщIэркъым.
ШыгъупIастэм уемылъэпауэ.
ШыгъупIастэм хьэтыр иIэщ.
ШыгъупIастэм уемылъапэуэ.
Шыд и псыефапIэ егъэутхъуэж.
Шыд шыгъу ищIэрэ?
Шыдрэ пэт илъэсым зэ мэфтрей.
Шыдым и хьэлъэ ирикъумэ, мэкIуэр.
Шыдым теплъхьэ и хьэлъэщ.
Шыдыр удафэмэ, тало мэхъу.
Шыдыр фызышэм щраджэм.
Шылъэгур зэбгъэдзэкIми букIми и зэхуэдэщ.
Шылэм и кIэм зеукIыж.
Шым дамэ тету зылъагъур блэращи, блэм лъакъуэ щIэту зылъагъур шыращ.
Шым епсыхыу шыдым шэскъым.
Шым еуи дыхьэ, елъэдэкъауи къыдэкIыж.
Шым ехуэхым ныбэпхым трелъхьэ.
Шым зыщигъэукIурийм иц къыщонэ.
Шым и лъакъуэ и бийщ.
Шым и пащIэр яIуантIэмэ, и щIыбыр щогъупщэ.
Шым уеуэмэ, масэри, вым уеуэмэ, мэсэхъу.
Шынэ зиIэм укIытэ иIэщ.
Шынэ зыдэщымыIэм укIытэ щыIэкъым.
Шынэм макъ егъэIу.
Шынэр и унэ мэкIуэж.
Шыпхъум и гур дэлъхумкIэ гъэзащ.
Шыпхъуншэ нэхърэ шыпхъу нэф.
Шыпхъуншэрэ хьэдагъэншэрэ.
Шыр птымэ, шхуэри дэщIыгъу.
Шыр пщIантIэмэ, уанэр екIужыркъым.
Шыр тесым егъэдахэ.
Шыр увыIамэ, уемыуэ.
Шыуаным илъыр зымышхыжынур гуэным илъым тогyжьеикI.
ШыфI зиIэм дамэ тетщ.
ШыфIрэ выфIрэ псыбафэкъым.
ШыфIрэ гуфIрэ зэхуэщкъым.
ШыфIыр езэшмэ, пырхъалэщ.
ШыфIыр ныбжьэгъуфIым хуэдэщ.
Шыцуэс къесу узэрысым уимыкI.
ШыщIэ къамылъхуам уанэ хузэщIелъхьэ.
Шыщхьэр пIэщIэкIамэ, шыкIэм укIэлъымыбэнэж.
Шэ зиIэми ешх, шху зиIэми ешх.
Шэ цIывами гу шынамкIэ зегъазэ.
Шэджэналъэ къидзыххэнумэ къезгъэдзынщ.
Шэм зэхэгъэж ищIыркъым.
Шэм исар шхум йопщэ.
Шэм нэхърэ бзэр нэхъ жэрщ.
Шэм сынокIуэ жиIэркъым.
ШэмыгъапцIэ жэщщ.
Шэрэ блэрэ зэблэкIкъым.
Шэрэ лъырэ зэхакIэркъым.
Шэс псори шyкъым.
Шэхур хуабэу яхуз, фызыр щIалэу ягъасэ.
Шэщхьагъей уиIэу хьэдагъэ умыкIуэ.

Щ ↘

ЩIыхуэр къэщтэгъуафIэ щхьэкIэ тыжыгъуейщ.
ЩIакIуэ ныкъуэщIыр щыгъынкъым.
ЩIакIуэ нэхърэ уэшх нэхъ благъэщ.
ЩIакIуэ щIагъым лIы къыщIокI.
ЩIакIуэр лIым и унэщ.
ЩIакхъуэм къудейщ хужумыIэ.
ЩIалэ гурэпкIырэ нэхърэ лIыжь гупсэхуфI.
ЩIалэ гъакIуи кIэлъыкIуэж.
ЩIалэ фIыцIэ нэкIуфIэ, ахъшэ фIыцIэ гуфIакIэ.
ЩIалэгъуэр щхьэгъэрытщ.
ЩIалэгъуэрэ дахэгъуэрэ зимыIэ щыIэкъым
ЩIалэм къижыхьмэ, лIыжьым и лъэдий мэуз.
ЩIалэр унэ псоми я малъхъэщи, хъыджэбзыр унэ псоми я нысэщ.
ЩIопщыкъурэ пэт жьы еубыд.
ЩIы фIыцIэм щIэмыхьэжын щыIэкъым.
ЩIыбырыхь нэхърэ ныбэ хьэлъэ.
ЩIылъэныкъуэшх мэзытхьэ и жагъуэщ.
ЩIым зы ептмэ, щэ къуетыж.
ЩIым и IэфIрэ IэфIым и дагъэрэ.
ЩIым щIэс хьэмбылуми ишхын егъуэт.
ЩIымахуэм къэрэкъурэ гъагъэрэ?
ЩIымахуэрэ дзэрэ.
ЩIыпIищ нэщIу ялъытэ: псы зыдэмыт псыхъуэ, къэкIыгъэ зэрымыт губгъуэ, лIы зыщхьэщымыт фыз.
ЩIыр бжьэкIэ епщри, къыпыщым тоувэ.
ЩIыр вакъапхъэ-вакъапхъэу зэхэлъщ.
ЩIыр кIийуэрэ къокIуэ, гъэр гъыуэрэ мэкIуэж.
ЩIыр къэмыщтэу къэщтэнукъым.
ЩIыр щагуэшкIэ зэхуолъри, гъунэ щралъкIэ зокIуж.
ЩIыхуэр къэщтэгъуафIэ щхьэкIэ тыжыгъуейщ.
ЩIыщIэ мэш бэвщ.
ЩIэ ягъэIущ щхьэкIэ, жьы яущиижрэ?
ЩIэблэ зыщIэмыхъуэр лъэпкъ хъуркъым.
ЩIэин ещэр щIэин мэхъу.
ЩIэм дежьи жьым дэшхэ.
ЩIэныгъэрэ IэщIагъэрэ зэкъуэшщ.
ЩIэр жьы мэхъури жьыр щIэ хъужыркъым.
ЩIэр зозауэ, жьыр зочэнджэщ.
ЩIэр къокIуэ, жьыр мэкIуэж.
ЩIэр къэхъунум щIэнэцIурэ жьы мэхъу, жьыр блэкIам щIэнакIэурэ мэлIэж.
ЩIэщхъу зыщIэ къыщIэкIуэркъым.
ЩIэщыгъуэр икIри зэрыукIыр къихьащ.
ЩIалэ гурэпкIырэ нэхърэ лIыжь гупсэхуфI.
ЩIалэр унэ псоми я малъхъэщи, хъыджэбзыр унэ псоми я нысэщ.
ЩIэщыгъуэр икIри, зэрыукIыр къихьащ.
ЩакIуэ кIуэгъуэм хьэв япIыркъым, гузэвэгъуэм къан къахьыркъым.
ЩакIуэр зэIузэбзмэ, бажэбз къехь.
ЩакIуэ кIуэгъуэм хьэ япIыркъым, гузэвэгъуэм пIу къахьыркъым.
Щауэ къэрабгъэ нысащIэ гъэшынэщ.
Щауэмыхъу жьантIакIуэщ.
Щауэр зыгъэщауэр гуащэщи, гуащэр зэрыгуащэр и щэнщ.
ЩауэщIэм и щIакIуэри и кIуэкIэри дахэщ.
Щихури лъагэ дыдэу докIей, къыпыкIэIакъым мыхъумэ.
Щрабзэм щыпаупщIыркъым.
ЩумыщIэжым деж пэж жыIэ.
Щхъухьышхуэри щхъухьщи, щхъухь цIыкIури щхъухьщ.
Щхъуэ зезыхьэм Iыхьэ щанэр лъосыж.
Щхьэ бжыгъэ ныбэ нэщI.
Щхьэ къуийм и лажьэ щхьэ псэум ищIэркъым.
Щхьэгъусэр насып зэхэгъэкIыпIэщ.
Щхьэж и зекIуапIэ и кIуэдыжыпIэщ.
Щхьэж и ныбжьэгъу и гъуджэ-мажьэщ.
Щхьэж и унэ унафэ ещIыж.
Щхьэж и фэгъу и гуэгъущ.
Щхьэж хуэфащэ и щауэгъущ.
Щхьэж щыщ и щыдэжынщ.
Щхьэзакъуэ насып умылъыхъуэ.
ЩхьэзыфIэфI лъагъугъyейщ.
ЩхьэзыфIэфI щхьэзыфIэфI къелъхуж.
ЩхьэкIуэ зышх щхьэ шхыгъуэ йохуэ.
ЩхьэкIуэм щIакIуэ уегъэщI.
ЩхьэкIуэ зышх щхьэ шхыгъуэ йохуэ.
ЩхьэкIуэ мыдэ кIуэдыгъуафIэщ.
ЩхьэлыкIыр зыхьри мэгурым, щхьэл мывэр зыхьри мэгурым.
Щхьэм блэр и Iэжьэгъущ.
Щхьэм имылъмэ, лъакъуэм и мыгъуагъэщ.
Щхьэм имылъмэ, лъэм и мыгъуэщ.
Щхьэмыж закъуэми джэд хулъэ егъэнщI.
Щхьэмыуз пIэщхьагъ тезагъэрэ?
Щхьэр къэхь, жаIэмэ, пыIэр къахь.
Щхьэр псэумэ, пыIэ щыщIэркъым.
ЩхьэтепIэншэ къабзэ хъуркъым.
Щхьэхынэм и махуэ кIыхьщ.
Щхьэхынэр тэджмэ, псыбафэр куэд мэхъу.
Щхьэщытхъу псори пцIыупсщ.
Щхьэщытхъурэ къэрабгъэрэ зэблагъэщ.
ЩыIэкIей кIуэдыжыкIейщ.
Щыблэ зэуэм и гъунэгъу доуIэбжь.
Щыблэр зыгъауэм и Iэдэ-уадэщ, щхъухьыр зезыхьэм и IэщIагъэщ.
Щыгъын гуащэщи ятIэ пщы унэщ.
Щыгъынибгъу нэхърэ теубгъуэн.
Щыгын хьэху нэхърэ щыгъын фаджэ.
ЩыжаIэм щыпаупщIыркъым.
ЩыкI и кIапэр хьэм печ.
ЩыкIыр икIэ мэхъу.
Щыкъу нэщIым хьэри джэдури йонэцI.
Щылъым и насып щытым иратащ.
ЩымыIэ къэзыублэм и анэр щыблэм еукI.
ЩымыIэ хабзэ къыумыджэ, къомыджа гуп умыкIуэ.
ЩымыIэм жэр щIыхьэркъым.
Щымыгъуэт щыутэх.
Щымысымаджэми бэджынэ и щIасэт.
Щымыуэ и щыуагъэ яшхыркъым.
Щымыуэну акъыл, щымыщIэну былым.
Щынащхьэ плъагъумэ гъэмахуэщи, Iэтащхьэ плъагъумэ щIымахуэщ.
ЩыпэлIыр щыпэнэхущи, етIуанэлIыр IулIэIуданэщ.
Щысу ямылъэгъуар тэджри псчэуIуащ.
Щытхъу мащIэр убым пащIащ.
Щытхъу нэхърэ тхъэгъуэ.
ЩытхъукIей нэхърэ убыкIафIэ.
Щытым еплъи щылъыр гъей.
Щыуэгъум лъапцIэщ, щыпцIапцIэм вакъэщ.
Щыхум и уасэр и лэжьыгъэрщ.
Щыхьым и бжьэр и бийщ.
Щыхьэр цIыхуншэ хъукъым.
ЩыщIэ нэхърэ мащIэшх.
Щэ зыгъэдэIуэфыр щэ я уасэщ.
Щэ уэстын, щэ я уасэу зы уэстын?
Щэлъахъэ гугъэпсэхущ.
Щэм яубыр щэм я уасэщ.
Щэнхабзэр лъэпкъым и блэкIам и гъу¬джэщ, къэкIуэнум и гъуазэщ.
Щэныншагъэр узщи, Iэзэгъуэ зимыIэр делагъэщ.
Щэрэ зэхэпх нэхърэ зэ плъагъумэ, нэхъыфIщ.
Щэху гуэр зимыIэ щыIэкъым.
Щэху жыпIэнумэ, унагъуэм исыр гъэтIыси Iуатэ.
Щэху зыхуэмыущэхур лIы ныкъуэщ.
Щэху нэху и жагъуэщ.

Я ↘

Я выр уэдрэ я хьэр пшэрмэ, унагъуэщ.
Я мыхабзэ къэзыублэм и анэр щыблэм еукI.
Я ныху зэпхащ.
Я нэхъыжь и унафэ я хъыджэбз екъутэ.
Я нэхъыкIэм гухъу накIэр щIеуд.
Я псэ зы чысэм илъщ.
Я щIалэ щIыбыцэ, я кхъуей цы защIэ.
Яжьэжь щIаха къыщIэпхьэжкIэ хуабэ хъужыркъым.
Яжьэм фIамыщI и тесэнщ.
Ял зэхэбгъавэми, я лэпс зэхыхьэнукъым.
Ямыгъуэт ятыжкъым.
ЯмыгъэIу зэхахкъым.
Ямыгъэпсалъэ яукIыркъым.
Ямыгъэпхъу пхъукIэ ищIэркъым.
Ямылъэгъуа бланэ къаукIкъым, ирамыгъэкIыжыфыну фызым дзы фIащкъым.
Ямылъэгъуа бланэ къаукIыркъым.
Ямылъэгъуа бланэ яукIыркъым, зэхамыха псалъэ яIуатэркъым.
Ямыубри бэным дэлъри зэхуэдэщ.
Япэ джэлам ущIэмынакIэ.
Япэ къапшэр уи фызщ, етIуанэу къапшэр уи къанщ.
Япэ лIар япэ ирах.
Япэ лIэм джэбыныр ейщ.
Япэ нэсым шылъэIуфэ иребзэ.
Япэ узрихьэлIэр шхыныфIщ.
Япэ умыуэ, къоуэм ущымысхь.
Япэ хэдэр IыхьэфIэщ.
Яубыр бысым щIы.
ЯукIыну яшэми, хьэм дзэкъэн хинэркъым.
Яхутемыхьэ яхутекIыжыркъым.
ЯхуэукIыркъым, яхуигъэкIыжыркъым.
Яхь зэхэпхмэ, уи пхъу уфIощI. Iэр бутхыпщIкIэ, Iэбжьанэр пыхурэ?
Яхь зэхэпхмэ, уипхъу уфIощI.
Яхьыр зыхьын мэлъыхъуэ.
Яхэмыхьэ хабзэншэщ.

I ↘

Iyэxy зи куэд шыгъэджэгу ещI.
Iyэxy мыублэ блэ хэсщ.
Iей мыхъу фIы хъужыркъым.
IитIкIэ Iэ зубыдым щIыбагъ псалъэ и куэдщ.
IитIрэ пэт зэрымытхьэщIу зэрыщIэркъым.
Iуащхьэм япэ дэкIар япэ къохыж.
Iугъуэ щагъэум цIыху щопсэу.
Iуданэ кIапэр кIэщIщ, жыпIэу хыфIумыдзэ, пщыкъуэр щIалэщ, жыпIэу думыдзых.
Iупэ зэв джей быхъу.
Iупэм напэр и хашэщ.
Iущ и акъыл и гъуэмылэщ.
Iущыр щэ мэчэнджащэ.
IуэрыIуатэр хабзэжьщ.
IуэрыIуатэр хабзэжьщ. Iуэху зэхэмыбз щхьэгъэузщ.
Iуэху зи Iуэху Iуэху IуощIэри, шхын зи Iуэху шхын IуощIэ.
Iуэху зи куэд шыгъэджэгу ещI.
Iуэху зэхэмыбз щхьэгъэузщ.
Iуэху мыублэ блэ хэсщ.
Iуэху пщIыр Iуэху мэхъу.
Iуэху убла зимыIэм Iуэху щIа иIэкъым.
Iуэху цIыкIу щыIэкъым, щыIэр лIы цIыкIущ. Iуэхур жыIэгъуафIэ щхьэкIэ, щIэгъуафIэкъым.
Iуэху щIэкIэ зымыщIэр Iуэху щIэным егъалIэ.
Iуэхум и пэр умыщIэмэ, и кIэр пщIэркъым.
Iуэхум игъэлIа щыIэкъым.
Iуэхур жыIэгъуафIэ щхьэкIэ, щIэгъуафIэкъым.
Iуэхур зейм и щхьэджащIэ мэсыс.
Iуэхур зэрыпщIщ.
Iуэхутхьэбзэр зэхуэщIэщи, адыгагъэр хуэщIэщ.
Iуэхутхьэбзэри щIыхуэщ.
Iуэхухутэ ялIыркъым, лIыкIуэ яукIыркъым.
Iыхьлы делэ напэтехщ.
Iыхьлы зимыIэм и жыгым IэплIэ ирешэкI.
Iыхьсыхь Iыхьэшх.
Iэгу нэщI IэщI джафэщ.
Iэгу нэщI пащIэ пIий.
Iэжьэгъу удыныхьщ.
Iэжьэгъур куэдмэ, къэрабгъэр зэуакIуэ мэхъу.
Iэжьэгъур яукIри, зэрыукIитIыр зэбгъэдэкIыжащ.
Iэзэ къашэри вынэ ирищIащ.
Iэзэ мыхъу псэхэхщи, молэ мыхъу гуихщ.
Iэзэгъуэ зимыIэ узыгъуэ щыIэкъым.
Iэм илъ нэхърэ Iум илъ.
Iэм имыщтэ кIуэдыркъым.
Iэмалрэ хьилэрэ акъылщ.
Iэмбатищэ нэхърэ зы гъущагъэ.
Iэмбатэ зэрымытым Iэтэ ирегъэувэ.
Iэнэ щагъэувым щохуэх, фадэ щаIэтым щохутэ.
IэнэкIэ IэфIщ.
Iэнэм и пэри и кIэри хъуэхъущ.
Iэнэм ущысыху, гъащIэм щыщкъым.
Iэнэр щытыху, гъащIэм хабжэркъым.
Iэпхъуамбэхэр зэхуэмыдэ щхьэкIэ зэдошэрыуэ.
Iэр бутхыпщIкIэ, Iэбжьанэр пыхурэ?
Iэрымылъхьэм щIэнэцIурэ и нэцIакIэр щIэгъуащ.
Iэрэ жьэрэ зэблэкIыркъым.
Iэтащхьэ илъагъуауэ, хъыджэбзыр мэгуфIэ. Iыхьлы делэ напэтехщ.
Iэтащхьэ илъагъумэ, хъыджэбзыр мэгуфIэ.
Iэтэр Iэмбатэ щхьэкIэ мэфыж.
Iэхъуэ и баш и чэнджэщэгъущ.
IэхъуэгъуэтегъэкI.
IэщIагъэ зиIэ Iэужь иIэщ.
IэщIагъэншэм и шэрхъ лъэныкъуабэщ.
Iэщми псэ Iутщ.
Iэщыр зезыхьэм ейщ.
Iэщэ дэгъуэp гъусэфIщ.
Iэщэ зыгъэдалъэм илъ япэ мажэ.


Зыхыхьэр: Псалъэжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 2 970

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: