Псалъэжь: Гъэрыр япэ зэрыхьэр и унэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Псалъэжь зэмылIэужьыгъуэхэр

Адыгэ хабзэр адэ щIэиныжьщ.

Бажэм и фэр и бийщ.

Бажэм я бажагъэр япэ итщ.

Бажэм я нэхъ Iущыр и гъуэм щаубыд.

БэмпIэгъуэ лъхуэри зэгуэудыгъуэ къилъхуащ.

Бжьыхьэ жэщ щэрэ зырэщ.

Бзаджэм лъакъуэ куэдщIэтщ.

Бзэгур шэм нэхърэ нэхъ жэрщ.

Бзэр джатэм яэхърэ нэхъ жанщ.

Бийм и пIалъэр ущыIэущIэщ.

Блэ зауар аркъэяым щощтэ.

Былымыр зейм ещхьыжщ.

Вы къэжу къозымытынум вы щэгъу ухегъэн.

Вы хъунур шкIэ щIыкIэ уощIэ.

Вым лъэмьйэсыр гуфэм йоуэ.

Гугъуехь зымышэчар лIым хабжэркъым.

Гум дэбгъахуэр фэм къеIуатэ.

Гум къэмыкI лажьэ къыпщыщIыркъьм.

Гур зэрыгъум дыгъур ирокIуэ.

Гур уфэрэнкIмэ, щIалэм и ягъэщ.

ГуIэ и Iапэ йодзэкъэж.

Гъусэ пэплъэмрэ пIалъэ тесымрэ шэчыгъуейщ.

ДаущыфIыр щылъу, даущ бзаджэр мэIу.

Дунейр и тхъэгъуами, губзыгъэр   гуныкъуэящIэ  хъуркъым.

Дыгъужьым ишхари имышхари тохуэ.

Дыгъужьым мэл щишхкIэ и напкъыжьэ еплъыркъмм.

Дыгъужьыр жьы хъумэ, хьэм я джэгуалъэщ.

Джэгурэ пэт яэ иращI.

Джэдгын зи жагъуам и лащIэ къытокIэ.

Джэдур дзажэм лъэмыIэсмэ, «барэзджщ» жеIэ.

Джыдэр кIуэдмэ, и кIыр дыщэщ.

Дзыгъуэ нэпсейр шэм етхьэлэ.

Дзыгъуэр и гъуэм ямыхужмэ, фэлъыркъэб зыкIарещIэ.

Дзыхь зыхуумыщI щыкъур мэкъутэ.

Е махъшэ лIэнщ, е махъшахъуэ лIэнщ.

Емынэм къелар хъумбылейм ехьыж.

ЖысIэр щIэ, сщIэм уемыплъ.

Захуэ жыIэныр нэ ящIыным хуэдэщ.

Зэ лъэпэрапэр щэ мэлъэпэрапэ.

ЗэгъунэгъуитI я жэм шыкIэ зэхуэдэкъым.

Зи бзэ текIуэда куэд кхъэм щIэлъщ.

ПцIым лъакъуэ щIэткъым.

Зи бзэ хуимытыжыр и бзэм, токIуэдэж.

Зи гур мыфIым и щзхьэр фIейщ.

Зи лIэгъуэ къэсам и мыхьэл къещтэ.

Зи цIэ ираIуэ бжэщхьэIу тесщ.

Зи щхьэ зыхуэмылъэфым пхъэлъэф зыкIэрещIэ.

Зи щхьэ щымыIэм и шыдыр хьэм ешх.

Зи Iyэxy мыхъунум фэндибгъу кIэрыщIащ.

Зумыхьэри уимыIэри зыщ.

Зы дэкIэ уипу сыкъэкIи, а зыри кунэфу къыщIыкI.

ЗыжраIэ нэхърэ зраIуэкI.

Зызыгъэгусэ и Iыхьэ ныбэуз и Iыхьэщ.

Зым и заран щэм йокI.

ЗыщIэн зымыщIэжым и унэжь иречри иресэж.

ЗыщIэр мажэ, зымыщIэр мэжей.

И гур пхъэ щхьэкIэ, и лъэр пхъэм дэнащ.

Ив лIэри и дзей хэкIыжащ.

Из зьшхынум ныкъуэ шхыкIэ ищIэркъым.

Ирауд бэнэнкIэ зигъэнщIыркъым.

Кхъэм яхь къахьыжыркъым.

Къэзыдыгъур зы гуэныхьщи, зыфIадыгъур   гуэныхьищэщ.

Къоджэм уигъэжейркъым.

Къыхэдзэ закъуэ — ежьуун бгъуэтынщ.

Къуийм и пыIэ щхьэрыхумэ, укIытэжыркъым.

Лъэгуажьэпэм нэмыс хьэдрыхэ ноIус.

Махуэ псом зэрагъэпцIар чыцI ажэм икъутажащ.

МэжэщIалIэм дыгъужьыр мэзым къыщIеху.

Мыгъуагъэр къэкIуэгъуафIэ щхьэкIэ, кIуэжыгъуейщ.

Мыщэ шхэри зы дэ къелщ.

Мыщэм ишхар дыгъужьым трелъхьэ.

Мыщэм пщIащэ техуэмэ, мэгубжь, жыг техуэмэ, зеущэху.

Нэгум щIэлъыр лъэгум макIуэ.

НитIрэ пэт захуэдэкъым.

Ныбэм и лажьэр IуэтэжыгъуафIэщ.

Ныбэм измэ, щIакхъуэр цмынэщ.

Ныбэм уахихьэнщ, фэм уакъыхихыжынщ.

Ныбэр къэблэгъамэ, благъэр пщегъэгъупщэ.

Пабжьэм хэсыр лыгъэм къыхеху.

Псалъэм и пэр умыщIэмэ, и кIэр пщIэркъым.

Псалъэр бгъэувмэ, выщи, бгъэтIысмэ, щIэщ.

Псы Iуфэм Iусым псы икIыпIэр ещIэ.

Псым итхьэлэр шхийм йопхъуэ.

ПцIы быупсынумэ, лIам телъхьэ.

ПцIым лъакъуэ щэIткъым.

ПцIыр Iуданэ хужькIэ дытащ.

ПцIыупс пцIыупс едэIуэжкъым.

ПцIыупс и кIапсэ кIыхьщ.

ПцIыупсым и пэж закъуэр хьэм Iэпеч.

Пщэдджыжь хьэщIэ гъэхьэщIэгъуафIэщ.

Сабийр мыгъмэ, быдз иратыркъым.

ТеIукI текIыжырIкъым.

Уэрэдым и щIопщыр ежьущ.

Уэрэдым псалъэ хадзыркъьм.

Уэсым хэсыр къанэри хьэжыгъэм хэсыр лIащ.

Уэщыщхьэм уэщыкIыр кIэлъадзыжащ.

Удын зэхэдзэ нэхърэ Iыхьэ зэхэдзэ.

УзэлъэIур щIагъуэ мэхъу.

Узэсэ сэгъейщ.

Узижагъуэм и нэм бжэгъуу ущIоуэ.

Узижагъуэм уи щхьэр фIэгъумщ.

Узыр уэщынэкIэ къокIуэ, мастэнэкIэ мэкIуэж.

УзыщIэнакIэ къыппокIуэкIыж.

Уи гъуэгур бзэпсрэ уи псыр чэнджэщым, уехъулIащ.

Уи лэгъу зыхэмыт дзэм уахозэшыхь.

Уи лъахъэр зыдыгъум уишри идыгъунщ.

Уи хьэ фIэпщ и цIэщ.

Унэм исыр хасэурэ, губгъуэм исыр къосыж.

Унэхъугъуэм дзыгъуэри мэятэ.

УщымытIыс ущыгушыIэркъым.

Фоч нэщI лIитI гъэшынэщ.

Хьэ бзаджэ тIысыпIэншэщ.

Хьэ зыдэщьмыIам бажэ щобанэ.

Хьэ вейм улъыхъуэмэ, лъапIэ мэхъу.

Хьэжьыр зэбуштми зумыуштми йобэн.

Хьэм и губжь кхъуэм щехьэ.

Хьэр гугъу ехьынумэ, чэруанакIуэм ядожьэ.

Шы зиIэр къанэри, уанэ зиIэр кIуащ.

Шы зыгъуэт нэху тещхьэркъым.

Щыхьым и бжьэр и бийщ.

ЩIакIуэ щIагъым лIы къыщIокI.

ЩIалэ гъакIуи, кIэлъыкIуэж.

IЦIопщыкъурэ пэт жьы еубыд.

Iэжьэгъур яукIри, зэрыукIитIыр зэбгъэдэкIыжащ.

Iэзэ къашэри вынэ ирищIащ.

Iэнэм ущысыху, гъащIэм щыщкъым.

Iyэxy зи куэд шыгъэджэгу ещI.

Iyэxy мыублэ блэ хэсщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Псалъэжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 777

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: