Псалъэжь: Адэр дэм хуэдэщи, анэр нэм хуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: КIуэ пэтми, бжьиз зымыкIу. (Гущэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Лэжьыгъэ, гуащIэдэкI

Абрэмывэ зыкъутэм татуугъуэ егъуэт.

Акъыл зиIэм и Iуэхур махуищщ,   акъылыншэм   и махуэ махуищщ.

Арму и унэ лъэбышэщ.

Бжьэ зэмыдзэкъам фом иуасэр ищIэркъым.

Бжьэ зезыхуэр хум елэжьыми Iыхьэгъущ.

Бжьэ зыдэсым фо дещIэ.

Бланэ лу игу къэкIамэ, къуэладжэ щыщакIуэ.

ВакIуэлIыр хуэмыхумэ, пашэ выр мэхъуакIуэ.

Вы зимыIэм шкIэщIещIэ.

Выжь и махуапщIэ выщIэ и уасэщ.

Вым еубзэ, шым езауэ.

Гъатхэ уафэ гъуанэщ.

Гъатхэм жеяр бжьыхьэм мэгъыж.

Гъатхэпэ уэгъурэ бадзэуэгъуэ уэлбанэрэ.

Гъэмахуэ тхьэмахуэр щIымахуэ гъуэмылэщ.

Гъэмахуэм гупкIэ жьауэри унэщ.

Гъэмахуэм умыгъэтIылъа щIымахуэм къэпщтэжыркъым.

Гъэмахуэм Iэжьэ щIы, щIымахуэм гу щIы.

Дэрбзэрым ущытхъумэ, бзыхьэхуэм джанэ къыпхухех.

Джэд пэтрэ мэулъэпхъащэ.

Дзейуэ зэгухьэмэ, хьэмыр ягъэнщI.

Дзыгъуибгъу зэдеIэмэ, кIадащхьэ трач.

Емыш мэшыбэ ещIэ.

Емыкъум еплъи, дэзышым еуэ.

Емыса лэгъупэжь хъуркъым.

Жэмым и гъэшыр и бзэгум телъщ.

Жылэр зыгъашхэр шхын щхьэкIэ малIэ.

ЗэбгъащIэр IэщIагъэщи, умыщIэр IэщIыбщ.

ЗэкъуэшитI зэдеIэмэ, абрэмывэ ирач.

Зэхэшэ шэбэщ.

Зэхьэзэхуэ мэунэри, зэижитI мэунэхъу.

ЗекIуэ и вакъэ лажьэркъым.

Зи жьэ куэд жиIэм и Iэ куэд ищIэркъым.

Зигу мызагъэм Iэмбатэ гъунэр къехь.

Зыбзым пабжьэм хедзэри зыдым къыхехыж.

ЗымыщIэм щIакIэ и Iусщ.

ЗыщI нэхърэ еплъ нэхъ Iэзэщ.

Илъэс Iуэху къэщтэжыгъуейщ.

Иримыкъу мэкъуауэ макIуэ.

Куэд жызыIэ нэхърэ куэд зылэжь.

КъэзыкIухь Iыхьэншэщ.

КъэкIуэгъуафIэ кIуэжыгъуафIэщ.

КъэкIуэгъу джадэ нэхърэ кIуэжыгъуэ джадэ.

КъутэгъуафIэ щхьэкIэ щIыжыгъуафIэкъым.

Лажьэм жьэ егъуэт.

ЛэжьакIуэжь и шэмэдж щIэщхъурэ?

ЛэжьэкIэмыщIэ и Iуэху хэщIыркъым.

ЛэжьэкIамыщIэ щIакIэ и Iусщ.

ЛIым я нэхъ мыгъуэм Iуэхугъуибгъу зэпеч.

Махуэр кIыхьмэ, Iыхьэр мащIэщ.

Мэкъу еуэм зегъазэри кхъуей зыхузыр тхьэмыщкIэщ.

Мэлым и цыр мэкъумылэм хэлъщ.

Мэлыхъуэ хъун и пщIыхьщ.

Мэлыхъуэр куэдмэ, мэлыр псэхэлIэ мэхъу.

Мыбзэф и лэныстэ мэбзакъуэ.

Мыдэф и Iуданэ кIыхьщ.

Мылэжьэф и гуахъуэкIбэлацэщ.

Насыпыр пщэдджыжьым ягуэш.

Нэм илъагъу Iэм ещI.

ПсэукIэ мыщIэ уэкъулэ щIрейщ.

Пхуэфащэ зыщIи, итIанэ щIэлъэIу.

ПхъащIэ Iэзэм мэзыр и благъэщ.

ПхъэIэщэжьыр къулеймэ, вагъэбдзумэ лей здехь.

Сэтэнейр къэщхьэлъэмэ, гъунэ иумылъыж.

Уэсэпс хэмыхьэ Iыхьэншэщ.

Уеплъу ущыс нэхърэ, уисми, еIуб.

Узэгугъур къогугъуж.

Уи Iэдакъэ щIэмыкIар хьэрэмщ.

Улажьэмэ, лыжь пшхынщ, умылажьэмэ, лажьэ бгъуэтынщ.

УлIэмэ, уи IитIыр къыпщытхъужынукъым.

УщыщIалэм умыугъуеяр уи жьыщхьэ бгъуэтыжынкъым.

ФащIэ щIопщыншэщи, пхъащIэ уэщыкIыншэщ.

ХэкIэ зымыщIэ и гъубжэ дзагуэщ.

Хуэмыху и Iуэху блэкIыркъым.

Хуэмыху унафэ щIынкIэ Iэзэщ.

Хуэмыхум зимыгъазэурэ мазэр къуохьэж.

Хьэ хыжыгъуэм аргъуейр мэятэ.

Щыхум и уасэр и лэжьыгъэрщ.

Щхьэхынэм и махуэ кIыхьщ.

Щхьэхынэр тэджмэ, псыбафэр куэд мэхъу.

ЩIым зы ептмэ, щэ къуетыж.

ЩIыр щагуэшкIэ зэхуолъри, гъунэ щралъкIэ зокIуж.

Iэщыр зезыхьэм ейщ.

IэщIагъэ зиIэм Iэужь иIэщ.

IэщIагъэншэм и шэрхъ лъэныкъуабэщ.

Iуэху мыублэ блэ хэсщ.

Iуэху цIыкIу щыIэкъым, щыIэр лIы цIыкIущ. Iуэхур жыIэгъуафIэ щхьэкIэ, щIэгъуафIэкъым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Псалъэжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 713

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: