Псалъэжь: Унэр зыгъэунэри благъэр зыгъэблагъэри фызщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: Шууищэм зы шу къахоуэ. (Гухъу)
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…

Дуней еплъыкIэ, гупсысэкIэ

Абрэмывэрэ пэт зы, пIэм илъкъьм.

Адакъэр мыIуэкIэ нэху щын къанэркъым.

Ажал зимыIэ щыIэкъым.

Ажал мыхъумэ, Iэзэгъуэ зимыIэ щыIэкъым.

Ажалыр бжэщхьэIум нэхърэ нэхъ благъэщ.

Ажалыр гуфIакIэм дэлъщ.

Акъыл былымщ.

Акъыл зимыIэр тхьэмыIщкIэщ..

Акъыл зиIэм имыIэ щыIэкъым.

Акъылым я анэр гупсысэщ.

Акъылыр жьакIэм ежьэркъым.

Акъылыр нэмысщ, былымыр насылщ.

Анэм и гъуапэр пхъум и джанэщ.

Анэм и хабзэр лхъум и бзыщхъэщ.

Афищэ зытар хьэ матищкIэ ящэжащ.

Аслъэныр жьы хъумэ, хьэIуцыдзыр мэятэ.

Ахъшэр пшахъуэщи, гъащIэр пцIащхъуэщ.

Бэр зэнэцI нэхърэ бэр зэхъуэхъу.

Бгым ущыхунумэ, шхийми уегъэлъэпэрапэ.

Бзум и лым хуэдэщ и лэпсри.

Былымыр уэсэпсым хуэдэщ.

Гуауэ зымылъэгъуам гуапэ зэхищIыкIыркъым.

Гуащэрэ пэт данэ кIапэ щощIэ.

Гугъэр адэ щIэиныфIщ.

Гугъу уехьынумэ, хьэгулывэми дзэр IуещIыкI..

Гугъуехь зымылъэгъуам тыншыгъуэ ищIэркъым.

Гукъеуэ зимыIэм пщIыхьэпIэфI елъагъу.

Гукъеуэ зиIэр псэлъалэщи, бэгу зиIэр тIэхъуалэщ.

Гум илъыр фэм къеIуатэ.

Гум имылъ жьэм къиIуатэркъым.

Гур зэщыплъмэ, нэр мэплъакъуэ.

Гурыщхъуэ шрыщхъуэ ухуешэ.

ГуфIэгъуэрэ гуIэгъуэрэ зэпылъщ.

Гъаблэм благъэр пщегъэгъупщэ.

ГъащIэ зиIэм уахъты иIэщ.

ГъащIэр гъуэрыгъуэ шэнтщ.

Гъуэгу благъэ жыжьэ нэхърэ гъуэгу жыжьэ благъэ.

ГъущI чо зиIэ гъущI мастэ щощIэ.

ДунейкIэ зызыгъэнщIа хьэдрыхэ кIуакъым.

Дунейр зыми здихьакъым.

Дунейр чэзущ.

Дунейр шэрхъщи, мэкIэрахъуэ.

Дунейр Iэрыхьэ-IэрыкI|щ.

Дыджым уемыдзэкъамэ, IэфIыр пщIэнукъым.

Джанэ мылажьэрэ лажьэ мыкIуэтэжрэ щыIэкъым.

Джэд нэхърэ джэдыкIэ нэхъ Iущщ.

Джэд щыкъун и пщIыхьэгъущ.

Джэду и къуэ дзыгъуащэщ.

Джэдым зэрыфIагъэжыну сэр къеулъэпхъэщ.

Е мыхъу фIы хъужыркъым.

Ебгъэлеймэ, лей къыпщощI.

Емынэрэ пэт зэрыхьэм зыгуэр къренэ.

Ер вы бжьакъуэм къокI.

Жэм пыджэрей къуагуэ мэхъу.

Жеймрэ гугъэмрэ адэ щIэиныфIщ.

Жыг зытеуэри мзгурым, пщIащэ зытехуэри мэгурым.

Жыгыжьыр итурэ жыгыщIэр йобэт.

Жылэ лажьэ лажьэ хъуркъым.

Жьэр щхьэм и лIыкIуэщ.

Жьым щытхъуи щIэр къащтэ.

ЖьыфI здэщымыIэм щIэфIи щыIэкъым.

ЗэмыщхьитI зэрихьэлIэркъым.

Зэхьэзэхуэ мэунэри, зэижитI мэунэхъу.

Зы акъыл нэхърэ акъылищэ.

Зы къэлэрри къэлэрищэри зэхуэдэщ.

Зы мафIэ хъуаскIэ жылэ псор къресэкI.

Зы хьэ зэбэным хьищэ йобэн.

Зым и хущхъуэ зым и щхъухьщ.

Зым хуэмыфI хьэдрыхэ кIуэркъым.

Зыхьри мэгугъэ, яхьри мэгугъэ.

Зыш и хьэтыркIэ шищэ псы йофэ.

ИкIута из хъужыркъым.

Куэд зыгъащIэ нэхърэ куэд зылъагъу.

Кхъуэр зыщышынэн щымыIэмэ, Iуащхьэм докIуей.

Къандзэгурэ пэт гу егъэуфэрэнкI.

КъашыргъитI зэрошхри бзум я шхын къыдокI.

Къэбублэр хабзэщ.

КъежьэкIей кIуэдыжыкIейщ.

КIапсэшхуэм ихьар арэфыпсым къехьыж.

Лажьэр къэкIуэгъуафIэ щхьэкIэ, кIуэжыгъуейщ.

Лей зезыхьэр и хьэкъ хуозэ.

Лыгъэ зыдзыр хесхьэж.

Лъакъуэ зышхыр щхьэ шхыгъуи йохуэ.

Лъэтгкъ и зыпкъ кIуэдыркъым.

Лъэпкъыншэ насыпыншэщ.

Мастэр зэрыкIуэм Iуданэри ирокIуэ.

МафIэм и гъунэгъу лыр мажьэ.

Мащэ зытI йохуэж.

Мэкъумылэр мащIэмэ, шкIащIэр шхэрей мэхъу.

Мыгъуащэрэ щымыуэрэ щыIэкъым.

МылIэр лIы мэхъу.

Нэдым и щхьэр умытIатэу ху илърэ хьэ илърэ пщIэркъым.

Нэм и пэ псэр ихуэ.

НитIрэ пэт зэхуэдэкъым.

Ныбгъуэр бгъасэми, хьэсэр и плъапIэщ.

Ныбгъуэр хьэм хэсми, и гур хумкIэ гъэзащ.

Ныбжьырей хъуэн нэхърэ зы махуэ гъащIэ.

ПащIэм къимыхьар жьакIэм къихьынкъым.

Псым и жапIэр езым къегъуэтыж.

Псым хэлъ мьвитIрэ пэт зонтIэIу.

Псыпэр зэрыжэм псыкIэри ирожэ.

Леыхъуэжь и псьгжапIэ егъуэтыж.

ПхъэIм щыщыр и хьэлащ.

Пщэдейрей ныбгъуэ нэхърэ нобэрей бзу.

ПщыIэ лэгъунэ сыкъыщалъхуи, дыщэ лэгъунэ сыщылIэж,

Сымаджэр къанэри, щIэупщIакIуэр лIащ.

Уэщыр пIэтыху, пхъэм зегъэпсэху.

Узэджэр къокIуэ.

УяпэкIэ мывэ хъурей бгъажэмэ, ухуэзэжынщ.

Уи насып зыхэлъыр хым хэлъми, къыхэкIынщ.

Унэр зэращIа уэщыжьыр щIыбым дадзэж.

Ухэныпэ нэхърэ лъэпхъуамбыщIэ.

Ухеймэ, улъэщщ.

Ущыджэлэнур пщIамэ, упщIэ бгъэтIылъынт.

ФIы зыщIэ и ищIэ кIуэдыркъым.

ФIым уеджэмэ, фIы къокIуэ, мыгъуэм уеджэмэ, мыгъуэ къокIуэ.

Хабзэр убзэнкъым, акъылыр къалэнкъым.

Хабзэр фIымэ, бзыпхъэфI трах.

Хейм гъуэгу егъуэт.

Хейм и лъыр хамэм ещIэж.

Хьэр яукIьну мурад ящIамэ, хьэщхьэрыIуэ хъуауэ ягъэIу.

ЦIыху зыпI цIыху уасэ хон.

ЦIыхугъэ зиIэ и хьэ сыкъишх.

Чэзу зимыIэ щыIэкъым.

Шэм исар шхум йопщэ.

ШкIахъуэ пэтрэ нэхъыжь яIэщ.

Шым и пащIэр пIуантIэмэ, и щIыб щогъупщэ.

Шынэ зыдэщымыIэм укIытэ щыIэкъым.

Щэрэ зэхэпх нэхърэ зэ плъагъумэ, нэхъыфIщ.

Щхьэж и зекIуапIэ и кIуэдыжыпIэщ.

Щхьэм имылъмэ, лъакъуэм и мыгъуагъэщ.

Щрабзэм щыпаупщIыркъым.

ЩIэр къокIуэ, жьыр мэкIуэж.

ЩIэщхъу зыщIэ къыщIэкIуэркъым.

IитIрэ пэт зэрымытхьэщIу зэрыщIэркъым.

Iуащхьэм япэ дэкIар япэ къохыж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Псалъэжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 1 015

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: