Псалъэжь: Куэдым ущыгугъыу мащIэм зыхыумыгъэн.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Джэд хужь цIыкIу щIокIацIэ. (Бжьыныху)

Къэплъыхъуэр

Псалъэ шэрыуэхэр

Адакъэ мэзынэ ещI.

Алмэстым и шхьэцыр къыIэрыхьащ.

Арэфым хуэдэу къуаншэщ.

Бацэ ипхъыжащ.

Баш лей дэпщтэнукъым.

Бжьымэ лей зэредзэ.

Бжьынэм иригъэкIащ.

Бжьыпэр иIыгъщ.

Бзэ дыкъуакъуэ.

Бзу бын щIэпщIа хуэдэ.

Вакъэ зэв иуващ.

ВыщIэ мыгъасэм гуэбэн иумыгъэщI.

Гуащэхужь и Iэлэхумэщ.

Дадэ, шкIэр къегъазэ.

Дэкум хуэдэу къигъэтщIащ.

Ди хьэдрыхэ псалъэщ.

Ди IутIыжыгъуэщ.

Домбей выщIэу мэгъуахъуэ.

Дыжьыныгъуэ уэнжакъ.

Дыщэ кхъуакIэ егъэж.

Джэд нэд дэуей хуэдэ.

Джэду дзажэ илъэф нэхъей.

Джэду фIыцIэ яку дэжащ.

Джэдыр дыхьэшхынщ.

Дзэ фIыцIэм хуэдэщ.

Дзэхупс Iурыгъэлъэда хуэдэ.

Дзыгъуэ гъуанэ дихьа къигъэнакъым.

Жэм уанэ телъ хуэдэ.

Жьыр къыздепщэр ищIэркъым.

Зэфэну псыр къэжакъым.

Зи хьэцIэ зыщыгъупщэжам нэхъей.

Зиш тесу лъыхъуэжам нэхъей.

Зы зимыIэм выжьитI иIэт.

Зым йохьэри зым йокIыж.

Зы щIыпIэ щокъакъэ, зы щIыпIэ щокIэцI.

ЗывыгъэIэзэ нэ закъуэ.

Зым и IупщIэ зым и щIыбщ.

ЗыхуэмышыIэ пщтырафэщ.

И бжьэ ибзащ.

И жьакIэ хьэдэщIэлъхьэ бел нэхъей.

И жьэ IэкIэ щIалъхьа хуэдэ.

И зыгъазэ зы мазэщ.

И кIэр пхузубыдынукъым.

И напэм къэнжал тебзащ.

И нэгу лы илъкъым.

И ныбэ и пщалъэщ.

И псалъэ тхьэрыкъуэф тхьэмпэм зыпхидзкъым.

И псалъэм бгым ущигъэжынщ.

И хьэм ижынур ещIэж.

И шу дыжьынщ, и жьэгу хьэ гъыпIэщ.

И щхьэм жьыуейр щызопщэ.

И щхьэр матэщ, и жьэр джатэщ.

И Iyэxy зыхэмылъым и бэлагъ xeIy.

И хьэсэпэ здынэс ишЛэжыркъым.

И бзэгу IэфI къытенэжакъым.

И вагъуэр ижащ.

И гуэн лъапэ дзыгъуэ егъужыркъым.

И гур дэапэкIэ иIыгъщ.

И кIапсэкIэ щIилъэфыжащ.

И кIэр бжыжьым дихуэжащ.

И нэбжьъщ хэхуауэ илъагъуркъым.

И нам бжэгъуу къыщIоуэ.

И псам оакъэжь щадэжыху лсэуащ.

И гтсэр дзапэкIэ иIыгъщ.

И лхъэ къикIащ.

И пыIэ матэ жьажьэ хуэдэ.

И тхьэкIумэ цIыв ирегъапшхьэ.

И тхьэкIумэ IуэнтIэн.

И хьэ бажэ къиубыда?

И хьэжыкIэ псым хэхуащ.

И хьэм сыкъишх.

И шыкIэ мафIэ егъэуауэ.

И щхьэ бжьэ еуащ.

И щхьэ мафIэм хэлъщ.

И щIыфэ машжэ.

Кхъуэн и кхъуэщц.

Къадзыгъуэ банэу къыпхоуэ.

Къалэ щхьэгуажьу щогугъ.

Мастэу ои гум къыхоуэ.

МэкъуIпIэр зейм хуэзащ.

Мывэри вагъуэри ишхынущ.

НэуфIыцIщхьэрыуэу.

ПсэзэпылъхьэпIэщ.

Псыдзэ ящIэуа хуэдэ.

ПцIащхъуэ унэти, лъэлъэжащ.

Пэцыр иреч.

Сабар уафэм дрепхъей.

Си пыIэ хуэгъэтIысащ.

Уанэ мыгъуэ трилъхьащ.

Уафэм къахуэха щыгъэ закъуэ хуэдэ.

Уафэм хъыринэ щощIэ.

Уэгъури чыхури гурыIуэркъым.

Уэсэпсыкм кхъухь трехуэ.

УкIытэр щагуэшым дурэшым дэсащ.

Уи ажэ си бжьпхь къомыпх.

Хэт и мэлыфэ, хэт и фэIуадзэ!

Хыв хьэ ебэнауэ илъагъуркъым.

ХамэIэкIэ шыпсыранэ епщIэ.

Хыр масгэпэкIэ дегъэуэх.

Хьэ гъуэгурыкIуэ блигъэкIыркъым.

Хьэдрыхэ гъуэгу тетщ.

ХьэкIэри кхъуэкIэри зэрепх.

Хьэр и напэщ, кхъуэр и пащIэщ.

Хьыгъуэм гуащэщ, къэхьыжькгъуэм псэжьщ.

Хьэбжьыдзэу гъэлъэн.

ХьэгъуэлIыгъуэ чейуэ зэрадзэ.

ХьэдэIуситIми хэнащ.

Хьэм драху, бжэр дыхуащI.

Хьэм къупщхьэ яхэбдза хуэдэщ.

Хьэм щичын щыгъкъым.

Хьэр псафэ ашэ.

Хьэтх утесу псафэ укIуэ!

ХьэIусыпэ зратым ящыщщ.

Шурэ лъэсрэ я зэхуакущ.

Шы лIа хьэ енэцI хуэдэ.

Шыгъушыпс зэраутхыжащ.

ШьщIэ къамылъхум уанэ хузэщIалъхьэ.

Щам и бжыхьу ирегъакIуэкI.

Щхьэж и унэ бжэн лъакъуэ.

ЩIымахуэ вабдзэжьу хыфIадзэжащ.

Iэжьэкъур иреч.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Псалъэ шэрыуэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!

Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 901

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: