Псалъэжь: Гъусэ дей нэхърэ Iэщэ дэгъуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Быныр зыгъэгуфIэ, мафIэр зыгъэункIыфI. (Тебэ)

Къэплъыхъуэр

Къурш псынэхэр

Кавказ къуршхэ!
Фэ фи теплъэр
Тет зымыщIэ мы дунейм?
Фи инагъым,
Фи дахагъым
КъыIуплъэну псори хуейщ.

Ауэ ящIэркъым цIыху куэдым
Къызэрищыр фэ фи нэгу-
Мо фи куэщIым ису, хахуэу
Зэрыпсэур Адыгэ лъэпкъ.

БлэкIа гъэхэм а лъэпкъ дахэм
Бий шынагъуэу къытеуам
Лъапсэрыхэ цIыхухэр ищIри
ЩIыр нэпс шыгъукIэ ишыуат!..

Абы щыгъуэ а цIыху хейхэм
Гузэвэгъуэу ятелъар
Хуэмышэчу и псэр гуIэу-
ЩIыбгъэр къуршу къэбэгащ!..

Мывэ хъуауэ яукIам ягухэр
А бгъэ кIуэцIым щызэтелъщ!
Къуршхэм уэру къежэх псыхэм
Ди лъэпкъ нэпси куэду хэлъщ…

Къуршхэм арщ щIапэмылъэщыр
Дапщэ бийуэ къахуэкIуам,-
Адыгэлъ зыщIэт пелуанхэу
Зэбгъурытщи зэгъэкIуау!..

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Тау Нинэ, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 30

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: