Псалъэжь: Анэ зимыIэм гуIэр и махуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Ди гуэнэщ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Адэжь хэкум фыкъэкIуэж

Ди адыгэу дуней иным тырапхъа!
Фхуэгузавэу Iуащхьэмахуэ уэсу тхъуащ.
Хамэ щIыпIэ фыздэщыIэм фыкъикIыж,
АдыгэщIу фыздикIахэм фыкъэкIуэж.

ФыкъэкIуэжмэ, зихъуэжынкъэ мы дунейм:
ГуфIэщауэ къэтэджынкъэ къурш домбейр.
Я дэхагъхэми хэхъуэнкъэ Iыхьэлейу…
ФыкъэкIуэжхэ КавказыщIу фэ фызейм.

ФыкъэкIуэжмэ, къэгъэгъэнущ щIы хъурейр,
Я гуфIэгъуэр псом къахьынущ фэ фи дей.
Къалэбзухэр бзэрэбзэнущ ягу хыхьау,
ЩIылъи уафи тхуэбэгъуэнущ къещхьэлъау.

ФыкъэкIуэжмэ, къыфпежьэнущ цIыхухэр бжьэу,
Къафэ дахэ къыщыфэнущ мазэр пшэм.
Уафэ щхъуантIэр къеплъыхынущ нэпс къекIуау,
Дыгъэ бзийхэр къеблэгъэнущ зегъэкIуау.

ФыкъэкIуэжмэ, къурш щхьэ уэсхэр щIэ хъужынщ,
Псы ежэххэр къэпIэщIэнхэщи къиунщ.
Гъуэгу фызтету фызышэжым унэм нэс
Розэм тхьэмпэр тырипхъэнущ- фэ фыкъэс!

Ди адыгэу щIыгу иным тырапхъа!
Хэкуншагъэр гузэвэгъуэр зылъыса!
Хамэ щIыгуу фыздэщыIэм фыкъикIыж!
Къэбэрдейм – фи Адэжь хэкум фыкъэкIуэж!..

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Тау Нинэ, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 30

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: