Псалъэжь: Нэмысыншэр насыпыншэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Пхъэ лъапэ кIыхь, мэз щIыхьэрей. (Iэжьэ)

Къэплъыхъуэр

Сыт пхуэсщIэн иджыри?..

Фэ фIыцIэ зытебза жыгей бжэ хьэлъэр сышынапэурэ Iусхри, кабинет абрагъуэм сыщIыхьащ. Япэ щIыкIэ сэ къысфIэщIащ сыкъызыщIыхьам зыри щIэмысу. Ижьырабгъу блыным метр пщыкIутху и кIыхьагъыну кIэрыт стIолми, абы егъэувэлIа шэнтхэми шухьэ удзыфэ тебзащи, уи нэхэм къогуапэ. СэмэгумкIэ кIэрыт унэлъащIэхэм тхылъ куэд дэлъщ, телевизор, удз гъэгъа тетщ, апхуэдизкIэ къабзэу лъэщIащи, ухуеймэ кIэрыуви уи жьакIэр упс. Адэ жыжьэу къыдэт стIолышхуэм бгъэдэс лIы бжьыфIэр гуфIэжу къэтэджащи, и IитIыр шияуэ къысхуокIуэ.
– Берычэт бесын, – жысIэурэ сокIуэ сэри, лIыр си гъащIэм япэ дыдэ слъагъу пэтми, сэри сыхуогуфIэ. УхуэмыгуфIи еплъ, лъэIуакIуэ кIуар сэращ.
Шэнтиуэм срегъэтIысхьэри, езыр си пащхьэ къотIысхьэж. Тутын лъапIэр кърехри къысхуеший. ГуфIэгъуэр и нэгум икIыркъым.
– Зэхэсхащ, зэхэсхащ, къалэм дэнэ къэна, республикэ псом щызэлъащIысащ уи Iуэхур. СогуфIэ, хэбгъэхъуэну сынохъуэхъу.
– Упсэу, – изохьэх си щхьэр. – Зы лъэIу пхузиIэу сыкъэкIуат.
– Дэгъуэкъэ-тIэ! – холъэт абы и напщIэр. – Аращ сэ мыбдеж сыщIыщысыр, дзыхь къысхуащIу сыщIагъэтIысар, лъэIу зиIэм хуэсщIэну.
ЩIалэжь гуэр ягъэуват, жи, унафэщIу. УнафэщI ущыхъукIэ, лъэIуакIуи къыпхуэкIуэнщ, зимыIи къуихьэлIэнщ. Пэжкъэ а сэ жысIэр?.. НтIэ, а щIалэжьыр мопхуэдэ стIолым зэрыбгъэдэтIысхьэу щыгъупщэжат, жи, япэм езыр лъэIуакIуэу зэрыщытар. ЦIыхугъэ гуэр уиIэн хуейщ, нобэ уэ мыбдеж ущыс щхьэкIэ, пщэдей нэгъуэщI зыгуэр щысынкIэ зэрыхъунур зэи зыщыбгъэгъупщэ хъунукъым. Тыншкъым кэнешнэ, сыт ар убзыщIкIэ…
– Уэлэхьэ, сэ гугъущи уезмыгъэхьыну, – жызоIэ, – сыкъыщIэкIуари зы мыхьэнэншэ тIэкIум…
– Сэ сщIэркъэ ар, зиунагъуэрэ, – гуфIэжу къызоплъ сыздэкIуар. – Уэ кхъухьлъатэ щхьэкIэ укъызэлъэIуну си деж укъызэрымыкIуар бжэр къыIуумых щIыкIэ къызгурыIуат сэ. Уэ пхуэзмыщIэн тхьэм къызимыткIэ, нетIи зэрыжысIащи, аращ сэ мыбдеж сыщIыщысыр. Тем более, уэ си деж укъэкIуауэ мыбы ущIэзгъэкIыжуи, узыхуей псори пхуэзмыщIауэ? Ди шефым жиIэрейш: Самсудин Батокович, зыщумыгъэгъупщэ, мылIэжын щыIэкъым, улIа нэужь, щIэкIуэтащэрэт а цIапIэр къыпхужаIэжын хуэдэу ущымыт, цIыхум хуэсакъ, аращ узыIэтыфынури, аращ укъридзыхыжу щыкъуейуэ узэгуэзыудыфынури. Акъыл хэлъкъэ?..
– Тэмэму жиIащ, – дызоIыгъ сэ абы и псалъэр, ауэ ди псалъэмакъыр кIыхь зэрыхъур къезгъэщIэну пызощэ:
– Уи зэманри пфIызогъакIуэ, сэ сыкъыщIэкIуар…
– СощIэ, – къытоIэбэ ар си дамащхьэм. – СощIэкIэ, тхьэ соIуэ. Ар уиIэу бжы. Апхуэдэу сиIащэрэт сызыгъэгузавэ псори. Сэ зэ бжесIамэ, абы къэгъазэ иIэжкъым. Сыт хуэдэ Iуэху къуамыхьэлIэми, сыт хуэдэ лъэIукIэ къомыкIуалIэми дгъэзэщIэн хуейуэ аращ дэ мыбдеж дыщIыщывгъэсыр. Ар хэти ирехъу, хэтуи щрет. Мор министрти, мыр рабочэти жыпIэу, зэхэгъэж пщIыуэ щIэбдзакъэ, извини, уи къулыкъум ухуэмыфащэу аращ. Апхуэдэр сходу техун хуейщ, напафэкIэ ебгъэлъагъу хъунукъым портфель.
Секретарь цIыхубзыр къыщIыхьэри, сэ зэхэзмых и гугъэу, щэхуу къыжриIащ цIыху куэд къызэрыпэплъэр.
– Плъагъуркъэ, сэ Iуэхуншэу сызэрыщымысыр, – зэхиукIащ и нэщхъыр си пащхьэм къисым. – Мыри абыхэм хуэдэщ, къэрал IуэхукIэ къэкIуащ, и щхьэ Iуэхукъым зэрихуэр. ЯжеIэ сызэрыхущIэмыхьэр, цIыху зэрыщIэсыр. Къыспреплъэ, я щыкъу анэ и дежкъым здэкIуар.
ЦIыхубзыр щIэкIыжа нэужь, сыздэкIуар къэтэджри холодильникым псы къыдихащ, ар стэчанитIым къригъахъуэри, зыр си пащхьэ къригъэуващ.
– Апхуэдэщ махуэ къэс, – жиIащ абы, псым мащIэ дыдэурэ еIубурэ. –Уи фIэщ хъумэ, шхапIэ дымыгъуэткIэ. Уи нэмыс нэхъ лъагэ ухъуи, дыгъуасэ си щхьэгъусэр къысфIэнэпащ. «Уэ, жи, зыбукIыжыну мурад пщIа?
Адрейхэм хуэдэу укъэкIуэжу щхьэ шэджагъуашхэ пщIы мыхъурэ?» СыткIэ ищIэрэ абы сэ сызыхэтыр? Мобы мор хуейщ, мыдрейм мыр хуейщ. Уэ, тхьэр умыгъэпцIамэ, зэхуэгъэхъу а къомыр. Мы гъэм зы жэщ къыхэхуакъым сыхьэтищ ирикъу сыжеяуэ. Уи фIэщ хъуркъэ?
– Сыт щIэмыхъур, – сыкъотэджыж сэ. – Къысхуэгъэгъу, сэри зэман куэд пфIэзгъэкIуэдащ, кхъыIэ…
– Хъунщ иджы, – къэтэджащ ари, – уэ пхуэдэу сиIащэрэт псори. Уэ щхьэкIэ мы си бжэр зэпымыууэ зэIухащ. Дыгъуасэ мо мыст къакIуэри си фэр ирихащ, слуши. ЦIыхум къыбжиIэр уи фIэщ хъун хуейщ. Мыхъунумэ, умыкIуэ. УкIуакъэ, едаIуэ. УедэIуакъэ, уи фIэщ щIы. Зыр адрейм и фIэщ дымыхъужу дыкъызэхэнамэ, дыкIуэдауэ аращ, дыщIэлэжьэни дыщIэпсэуни щыIэжкъым. Ну, хъэрэшо, уздэкIуамрэ ущIэкIуамрэ пщIэжын хуейкъэ, алыхьыр арэзы зыхуэхъун! Уэ улъэIуакIуэщ, Iэпщацагъым ущIыхуэкIуэн хуейр сыт? Псоми акъыл зырыз яIэщ, узыпэщIэхуэнур пщIэнукъым. Нет, жи, къытелъхьэ мыбдеж иджыпсту.
– Уэлэхьэ, сэ апхуэдэуи жызмыIэ, – къызох сэ си лъэIур зэрыт тхылъымпIэ тIэкIур.
– Уэ сыт! – кърешэкI аргуэру и Iэр си плIэм. – Уэ пхуэдэу сиIащэрэт псори. Уэ уи лъэIур згъэзэщIауэ бжы. Ауэ а мыстщ къыщIезгъэжьар…
ЦIыхум зишыIэфу щытын хуейщ. Къуэшрокъуэр пIащIэри унакъым, жи. Сыт сэри хэутэн сыщIэпщIыр, уэри адрейхэм ягу щIызэбгъабгъэр?
ПщIэнукъым абы узэрыхуэзэжынур, дунейр шэрхъщи мэкIэрахъуэ. Пэжкъэ, тхьэ?
– Тэмэм, – жызоIэ сэ. – Мы письмо тIэкIур…
– Къащтэ мыдэ.
СIех. СтIолым бгъэдохьэри зы щIыпIэ деж хекъузэ. Секретарь цIыхубзыр къыщIохьэри и пащхьэ къоувэ.
– Мэ, – ирет абы си тхылъымпIэ тIэкIур, – адрейхэм гъусэ яхуэщI мыри.
ЦIыхубзыр щIэкIыжа нэужь, сэ абы зыхузогъазэ:
– Си гуапэ хъунт а тIэкIур нобэ-пщэдей…
– Уигу умыгъэныкъуэ тхьэм щхьэкIэ, – къеIэт абы и IитIыр. – Ныпхуезгъэшэн хьэмэрэ зыгуэр къэбгъэкIуэн?
– Сэ сыкъэкIуэнщ.
– Сыт щхьэкIэ? – идэркъым абы. – КхъыIэ, щыгъэт иджы. Дэ зылIлIитI къытхэжэпхъыкIамэ, апхуэдэ мыхьэнэншэ щхьэкIэ бжэщхьэIум
фыщIытетын щыIэкъым…
ЕтIуанэ махуэм секретарым деж телефонкIэ сыпсалъэри, си письмом и Iуэхур игу къэзгъэкIыжащ.
– Шефым и стIолым телъщ, – жиIащ цIыхубзым.
Ещанэ махуэм аргуэру а псалъищыр къызжиIащ. Шефым игу къигъэкIыжу си Iуэхур тIэкIу щIигъэпсынщIэну сыщелъэIум, «Уэ пхуэдэ мин къопсалъэ мыбы», – жиIэри трубкэр тридзэжащ.
Апхуэдэурэ тхьэмахуэ дэкIащ. Тхьэмахуэ етIуанэр щиухым, схуэмышэчыжу сыкIуащ. Бжэ абрагъуэм сыIухьэри, теуIуэ хэмыту, сыщIыхьащ. Кабинетышхуэм лIы гъур цIыкIу гуэр щIэст и щхьэ фэкъу цIыкIум Iэ дилъэу. Ар и нэ жан цIыкIуитIымкIэ къызэплъри, шэнтым къытелъэтащ:
– Къеблагъэ, къеблагъэ! Мыр дауэ, зи унэр бэгъуэжын…
Сэ зыри жызмыIэу къэзгъанэри сыкъыщIэкIыжащ. Секретарь цIыхубзым сыкъигъэувыIэри, тхьэмахуитI и пэкIэ еста письмор къызитыжащ, зы хьэрф къытрамытхауэ.
– Дэнэ здэкIуар мыбы щIэсар? Трахуа?
– Сыт жыпIэр? – и Iэпэр и Iупэм хуихьащ цIыхубзым. – Самсудин Батокович драгъэкIуэтеящ. Ар иджы трестым щыунафэщIышхуэщ.
– А-а, – жызоIэ сэри щэху дыдэу, – хуэфащэ дыдэщ.
Ар фIыкъэ-тIэ? Зым хуэмыфI хьэдрыхэ ягъакIуэркъым, жиIащ пасэрейм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 14

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: