ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Дунейр бгъэкIэ пхуэхьынкъым.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)

Хэт нэхъ бзаджэ?

Хъуэжэ ныбжьэгъу гуэр иIэт ХуэмгъуэткIэ еджэу. Ар хьэкIэпычт, пцIыупсышхуэт, хэт сыт къыпысхын жиIэу, псоми зыгуэр захуригъэщIэну хэту и дунейр ирихьэкIырт.
Зы махуэ гуэрым, шэджагъуашхэм ирихьэлIэу, ар Хъуэжэ и деж макIуэ, зригъэгъэхьэщIэн и мураду.
— Уэлэхьи, Хъуэжэ, куэд щIауэ услъэгъуатэкъым, уи хъыбари зэхэсхатэкъыми, и Iуэху зыIут зэзгъэщIэнщ жысIэри, сыкъэкIуамэ, – жеIэ абы.
Хъуэжэ и ныбжьэгъур ицIыхужыртэкъэ:
— Хъарзынэщ, икъукIэ си гуапэ къэпщIащ, ауэ Iуэхуракъэ, иджыпсту ди гъунэгъу Хьэжмырзэ и деж щIэупщIакIуэ сыкIуэну зызгъэхьэзырауэ аращ, – щыжиIэм, Хуэмгъуэт, сыт ищIэнт, и унэ игъэзэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Рассказхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 79

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: