Псалъэжь: Къуэр унэм и пкъощ, пхъур унэм и щIэращIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Пхъэ лъапэ кIыхь, мэз щIыхьэрей. (Iэжьэ)

Къэплъыхъуэр

Хэт нэхъ бзаджэ?

Хъуэжэ ныбжьэгъу гуэр иIэт ХуэмгъуэткIэ еджэу. Ар хьэкIэпычт, пцIыупсышхуэт, хэт сыт къыпысхын жиIэу, псоми зыгуэр захуригъэщIэну хэту и дунейр ирихьэкIырт.
Зы махуэ гуэрым, шэджагъуашхэм ирихьэлIэу, ар Хъуэжэ и деж макIуэ, зригъэгъэхьэщIэн и мураду.
— Уэлэхьи, Хъуэжэ, куэд щIауэ услъэгъуатэкъым, уи хъыбари зэхэсхатэкъыми, и Iуэху зыIут зэзгъэщIэнщ жысIэри, сыкъэкIуамэ, – жеIэ абы.
Хъуэжэ и ныбжьэгъур ицIыхужыртэкъэ:
— Хъарзынэщ, икъукIэ си гуапэ къэпщIащ, ауэ Iуэхуракъэ, иджыпсту ди гъунэгъу Хьэжмырзэ и деж щIэупщIакIуэ сыкIуэну зызгъэхьэзырауэ аращ, – щыжиIэм, Хуэмгъуэт, сыт ищIэнт, и унэ игъэзэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Рассказхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 97

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: