Псалъэжь: Зымылъэгъуа хашэ хъуркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Ди вы хужь цIыкIу шыгъу бэшхщ. (ДжэдыкIэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Пщэдджыжьым насыпыр ягуэшыр

Пщэдджыжьым насыпыр ягуэшыр,
Пщэдджыжьым нэхъ жьыуэ къэуш.
Пщэдджыжьым нэхъ жьыуэ къэуши
Шыджагъуэм нэхъыбэ плъагъунщ.

Шыджагъуэм нэхъыбэ къэплъагъумэ
Пщыхьэщхьэм нэхъыбэ къэпщIэнщ.
Пщэдджыжьым насыпыр ягуэшыр –
Нэр пасэу къэплъэныр насыпщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къэжэр Хьэмид

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Мыбы ещхьхэр:

 • Къэжэр Хьэмид

 • Зыгуэр къэптхыным:

  Къытхыхьэ

  Сайтым къихьар

  Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
  ЦIыхуу еплъар: 30

  Сообщить об опечатке

  Текст, который будет отправлен нашим редакторам: