Псалъэжь: Мащэм зэ ихуэр набгъэщи, тIэу ихуэр нэфщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: ЦIыкIунитIэ, ятIэ хэпщ. (Ху)
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.

Гупсысэ щэхухэр

ИжьыщIыкIауэ пIэ къабзэ хужьым фызыжь сымаджэ хэлъщ. ЛIырэ фызрэ щхьэщытщ. Зы цIыхубз щхьэщысщ. Щхьэщыт лIыр фызыжьым и къуэщ. Бгъурыт фызыр лIым и щхьэгъусэщ. Щхьэщысыр пщIэ хуащIу сымаджэм кIэлъыплъ цIыхубзщ.

Щхьэщытхэми, щхьэщысми, пIэм хэлъ езы сымаджэми щхьэж гупсысэ гъэпщкIуа яIэжщ. Абы щыгъуазэри псори зыщIэу къытщхьэщыт закъуэмрэ ищIэри имыщIэри зытх тхакIуэмрэщ. Алыхьым псори ищIэми, зыри къыджиIэркъым.

ПIащIэркъым: шы щIакъуэ тес хуэдэщ. КъыджимыIэми, зыри игъэгъуркъым: къыдегъэфыкIыж. ДызылъэмыIэсыжым дрегъэдзэкъэж. Мы фызыжьым и пIэм дыпегъаплъэ… Лейр зымыгъэгъум Iэмал и мащIэ? ИтIани пIащIэркъым. ПIащIэр сымаджэм щхьэщытитIырщ – къуэмрэ нысэмрэ. Я «Мерседесыр» лыдыжу куэбжэпэм Iутщ, дыгувэнущ, жари, пщIантIэжь тIэкIуми къыдамыгъэхьауэ. Нобэ къапэщылъри гъуэгу кIэщIкъым. Нэрцанэ укIуэу укъэкIуэжыныр махуэ гъуэгущ. Зык I элъык I уэри мыбдеж щыткъым: лIым и щыкъу адэщи, иригъэфэн- иригъэшхэн, тригъэун-дэгушыIэн хуейщ. Фызым и адэ дыдэщи, игъэфIэн-игъэдэхэн, «къыпкIэлъыкIуэн къуэ уимыIэми, сэ къуэи пхъуи сыпхуэхъункъэ, си папэ», — жиIэурэ игъэгушхуэн хуейщ.

Гуащэ сымаджэм хуеплъых нысэм и гупсысэ гъэпщкIуар и гум къыполъадэ: «Сыт абы къипсэужым и мыхьэнэр, гугъу ехь мыхъум? Тхьэм къыхуищIэжынур къыхуищIэжат…»

Къуэми гупсысэр апхуэдизкIэ зэмыфэгъущ, техьэ-текIщ, къыбгъурыт и щхьэгъусэм тещIыхьащи, езы Тхьэ дыдэм щибзыщIыф и гугъэжщ. Ауэ мыр зытхыж тхакIуэм зэригугъэмкIэ, къуэри нысэм и гупсысэм нэхъ тохуэ.

Нанэм щхьэщыс цIыхубзым гупсысэ гъэпщкIуа иIэщ, жысIакъэ. Ар илъэситI лъандэрэ щхьэщысщ сымаджэм. Абы и пэкIэ мазэ зырыз-тIурытI нэхъ дэмыкIыурэ зэрахъуэкIа цIыхубзищым нэхъ ефIэкI хуэдэщ мыр. Япэрейхэр нэхъ гъынэгъыдзэт. Абыхэм мазэ «гугъуехьыпщIэ» зыфIаща улахуэу мазэм иратыр цIыху ирипсэун папщIэ нэхъ мащIэ дыдэу къэралым щагъэувам хуэдэу зырэ ныкъуэрэ хъурт. Сымаджэм ишхынуи апхуэдиз, хущхъуэр хэмыту. Мыдуней къузам ар Iей хуэдэтэкъым.

Ауэ и лъэр къыщIэмыувэ мыхъум нэгъуэщI узышхуэ къызэмыIэ фызыжьыр бампIэм зэгуиуду зэшырт, и закъуэу къагъанэу Iуэху щытращIыкIи щыIэт. Ахэр щымыхъум, мы иужьрейм и гугъуехьыпщIэ-улахуэ зырэ ныкъуэри, шхын уасэри тIу хуащIри, укъыщхьэщымыкI, жари бгъэдагъэтIысхьат. АтIэ аратэкъэ иджы зи гупсысэ гъэпщкIуар сэтей къэтщIыр?

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!

Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 567

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: