Псалъэжь: Шыр тесым егъэдахэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Быныр зыгъэгуфIэ, мафIэр зыгъэункIыфI. (Тебэ)
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.

Къамбий Зуфар

(1935 — 2008)

Къамбий ЗуфарКъамбий Зуфар Ахьмэд и кьуэр Къэбэрдей-Балъкъэр автономно округым хыхьэ Нагорнэ (Зольскэ) районым щыщ Каменномост къуажэм майм и 15-м 1935 гъэм къыщалъхуащ. 1953 гъэм Къэбэрдей къэрал пединститутым щIэтIысхьэри, 1958 гъэм (а институтыр 1957 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университет хъуащ) къиухащ.

1958 гъэм «Ленин гъуэгу» газетым лэжьэн щыщIидзащ литературнэ сотрудникыу, а газет дыдэм и къудамэхэм заведущэу щыщытащ, жэуап зыхь ответсекретарым и къуэдзэ нэхъыжьуи лэжьащ. 1977 гъэм Бахъсэн куейм лэжьакIуэ ягъэкIуащ икIи «Коммунист» газетым и редактор нэхъыщхьэ ящIащ. Апхуэдэу 1988 гъэм нэсыху лэжьащ. 1989 гъэм «Ленин гъуэгу» газетым, иужькIэ «Адыгэ псалъэ» газет хъужам къигъэзэжри, дунейм ехыжыху абы щылэжьащ. Къамбий Зуфар дунейм ехыжащ 2008 гъэм январым и 23-м. Ар щыщIалъхьэжащ Налшык кьалэ. Къамбий Зуфар УФ-м и ТхакIуэхэм я Союзым хэтащ.

Тхылъ щхьэхуэхэмрэ тхыгъэхэмрэ

Дзадзурэ. Повесть. — Налшык: Эльбрус , 1972. «Дзадзура» — (Для детей среднего и старшего школьного возраста). Рец.: Мэржэхъу М. «Дзадзурэ» // «Ленин гъуэгу» газет, 1973 гъэ, сентябрым и 21-м.
Лъагъуныгъэр Iыхьэ мыгуэшщ. Повесть, рассказхэр. — Налшык: Эльбрус, 1976.
Щолэхъу. Повестхэмрэ рассказхэмрэ. — Налшык: Эльбрус, 2002.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Биографиехэр, Къамбий Зуфар

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 85

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: