Псалъэжь: Джэд нэхърэ джэдыкIэ нэхъ Iущщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: ЗэкъуэшитI гъуэгунапщIитIым щопсэу. (Нэ)

Къэплъыхъуэр

Нолым хузэфIэкIыр

ТIур Щым хуэзащи хуотхьэусыхэ?
— Сыту хьэтырыншэ мы Нолыр! Зы къызэт жысIэри селъэIуати, тхьэ иIуащ имыIэу.
— НтIэ сэри къызимытыну пIэрэ, згъэунэхунти, – жиIэри Щыр Нолым деж кIуащи, йолъэIу:
— Ей, Ноль, хуабжьу сыхуэныкъуэ хъуащи, кхъыIэ, Зы е ТIу къызэт хьэхуу.
Нолыр абы гуапэ дыдэу къыIущIащ.
— Айэ, уэстынт, Щы! Хьэху зрамытыр уэ пхуэдэ! Ауэ, уэлэхьи, сэ Зыи ТIуи симыIэ. Дэнэ къисхын? Сыхъурей закъуэу дунейм сытетщ. Сэ слъэкIращи, зи ужь сиувэ бжыгъэр куэдкIэ согъэбэгъуэф. Уи фIэщ мыхъумэ, уи ужь сигъэувэ – занщIэу ЩэщI ухъунущ.
— А жыхуэпIэр сыту хъарзынэ! Къиувэ си ужьым!
Арати, Щыр ЩэщI хъуауэ къыздэкIуэжым, аргуэру ТIум хуэзэжащ, арщхьэкIэ мобы Щыр къицIыхужыркъым, ЩэщI хъуащи.
— Уэ, ТIу, ущыуащ, Нолым зыри зэримыIэр умыщIэу уелъэIуащ, армыхъумэ, ар хьэтырыфIэ гуэру къыщIэкIащ, — жиIащ Щыуэ щытам. – Мис, сэ си ужь къиувэри си зэфIэкIыр куэдкIэ нэхъ ин ищIащ – сэ иджы ЩэщI сыхъуащ. Уэри уи ужь Ноль игъэуви, ТIощI ухъунущ. ИтIанэ абы гукъанэ хуэпщIыжынкъым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!

Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 13

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: