Псалъэжь: Нэгум щIэлъыр лъэгум макIуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: Дарий мэз шыбзыбэ щIаху. (Ужьгъэ)
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.

Iэщыж Борис

Iэщыж БорисIэщыж Борис Уэзыр и къуэр 1939 гъэм КъБАССР-м и Тэрч районым хыхьэ Дейскэ къуажэм щыщ мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ. 1963 гъэм абы къуажэ курыт еджапIэр къиухащ, 1964 гъэм щIэтIысхъащ Дербент дэт мэкъумэш техникумым, IэщIагъэуи къыхихар «агроном -плодоощеводщ». Борис ар къиухащ 1967 гъэм. ИужькIэ, а къыхиха IэщIагъэмкIэ Борис илъэсийкIэ ирилэжьащ.
XX — нэ лIэщIыгъуэм и 60-гъэхэм и пэм ирохьэлIэ Iэщыжьым усэ тхыным зыщрита лъэхъэнэр. Абы и япэ усэхэр къытрадзэу щIадзащ 1963 гъэм.
1971 гъэм Борис заочнэу щIэтIысхьащ М.Горькэм и цIэкIэ щыIэ Москва дэт литературнэ институтым икIи ар 1977 гъэм къиухащ.
1975 гъэм къыщыщIэдзауэ Iэщыж Борис щылэжьащ Тэрч къалэ дэт Къэбэрдей-Балъкъэр алмаз Iэмэпсымэ къыщыщIагъэкI заводым. Iэщыж Борис УФ-м и ТхакIуэхэм я Союзым хэтщ.

Тхылъ щхьэхуэхэмрэ тхыгъэхэмрэ

Сызыпэплъа гъатхэ. Усэхэр. — Налшык: Эльбрус, 1977. Рец.: Бицу А. «Зэманым хуэфащэу» // «Iуащхьэмахуэ» ж 1977, № 1, нап.64.
Мыщэ цIыкIу. Сабий усэхэр. — Налшык: Эльбрус, 1981. Рец. ХьэIупщы М. «Тыгъэ». — «Ленин гъуэгу» газет, 1981, июлым и 7-м.
МафIэ хъумэ. Усэхэр. — Налшык: Эльбрус, 1989.
Усэхэр. — Къэбэрдей усэм и антологие. XX — нэ лIэщIыгъуэ. -Налшык: Эль-Фа, 2008.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Iэщыж Борис, Биографиехэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 42

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: