Псалъэжь: Бажэр ныбажэ хъумэ, дыгъэмыхъуэ мэлъыхъуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: АдакъэкIэ, пшагъуэхэплъ. (Мазэ ныкъуэ)

Къэплъыхъуэр

ЖыIэгъуэхэр

ТхьэкIумэм делагъэу къиIуэрэ жьэм губзыгъагъэу къыжьэдэкIыжмэ, – щхьэр мэлажьэ.

ПцIы дахэ щыхуэбупскIэ къэгубжьым пэж жеIи еплъыжыт!

ФIы пщIэну уигу къэкIамэ, ущIемыгъуэж щIыкIэ, еужьэрэкI.

Хъуэхъур къохъулIэну ящIамэ, зэрагъэкIэщI плъагъунт!

ДызыщIагъэхъуэпса пщэдейр къэсри, дыгъуасэ зэдмыпэсарауэ къыщIидзыжащ.

Напэр птхьэщIыху, фIейр щIокI.

Хуэмызар хуэзам хуэзамэ, зыхуэзапхъэм хуэзащ.

Къэблэжьа щIыхьыр къыплъагъэсыжмэ, дармэу къуата хуэдэщ.

Пасэрейм и жыIауэ, насыпыр Iыхьэ мыгуэшщ, ауэ насыпыншагъэри япэ къэсым иратурэ кърагуэшэкIкъым.

«Гъунэгъурэ гъуэншэджрэ» жыхуаIэ псалъэжьым и мыхьэнэр, мы тщыгъ тIэкIухэр тщылэжьыкIмэ, гурыIуэгъуэ дыдэ хъунущ.

ХъумпIэлейм уихьыж нэхърэ, фэ птету емынэм уихьми нэхъыфIщ.

Хьэл дахэр зехьэгъуейщ, – аращ щIэдахэжри.

КъулыкъукIэ ирикъуа къытехъуэмэ, дунейр къутэжыну жаIэ.

Нолым ноль хэплъхьэмэ, зэрынолкъым – нолитIщ. Ноль зыбжанэ зэхэувэмэ, мелуаныр хьэгъунэ къыдамыгъэплъыжынкIэ зэрыхъунури зыщывмыгъэгъупщэ.

Делэр зэрагъэунэхур къыIахIауэрэкъым, – хуашийIауэрэщ.

Къэбыр къуэпсым пытмэ – уэсысысщ, пщэм фIэтмэ – уэдыдыдщ.

Убэлэрыгъауэ Алыхьым и нэфI къыпщыхуэ нэхърэ, ухуэхьэзыру и ней къыпщыхуэми нэхъ шынагъуэншэщ.

ЕкIуу упса пцIыр пэж къыгуэудам йофIэкI.

Сэ сэщхь ныбжьэгъум сыхулIэ ныбжьэгъуу.

Делэм сыфIокI… сэрмырамэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бейтыгъуэн Сэфарбий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Мыбы ещхьхэр:

 • Бейтыгъуэн Сэфарбий

 • Зыгуэр къэптхыным:

  Къытхыхьэ

  Сайтым къихьар

  Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
  ЦIыхуу еплъар: 6

  Сообщить об опечатке

  Текст, который будет отправлен нашим редакторам: