Псалъэжь: Iыхьлы зимыIэм и жыгым IэплIэ ирешэкI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: Хьэлъэ темылъу бом щIэмыхьэ. (Бжэмышх)
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.

Зыр лажьэрт, цIутI жимыIэу…

ЛэжьакIуитI. Зыр лажьэрт, цIутI жимыIэу. Адрейр мыувыIэу тепсэлъыхьырт ищIам, яригъэгугъэрт куэд илэжьу. Гъэр иухри, зэрыгурыIуэгъуэти, лэжьам и гуэныр изт, Iэзэу псалъэм ейр нэщIт… Ар сигу къыщIэкIыжаращи, хьэм нэщI щхьэIуо щеуэ жьэрыIэзэ-Iэпэзадэхэм я зэманыр имыкIауэ (зэгуэр икIынкIэ хъунумэ), гъащIэми дунейми зыужь яIэнукъым!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 179

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: