Псалъэжь: МащIэр гуапэщ, гуапэр псапэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: ВагъуитIым яку Iуащхьэ дэтщ. (Пэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Зыр лажьэрт, цIутI жимыIэу…

ЛэжьакIуитI. Зыр лажьэрт, цIутI жимыIэу. Адрейр мыувыIэу тепсэлъыхьырт ищIам, яригъэгугъэрт куэд илэжьу. Гъэр иухри, зэрыгурыIуэгъуэти, лэжьам и гуэныр изт, Iэзэу псалъэм ейр нэщIт… Ар сигу къыщIэкIыжаращи, хьэм нэщI щхьэIуо щеуэ жьэрыIэзэ-Iэпэзадэхэм я зэманыр имыкIауэ (зэгуэр икIынкIэ хъунумэ), гъащIэми дунейми зыужь яIэнукъым!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 178

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: