Псалъэжь: Фоч нэщI лIитI гъэшынэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Бзэрабзэ-бзэмыIу. (Выгу)

УздэщыIэр

ЗэлI-зэфыз хьэгъуэлIыгъуэ кIуат…

36_1_63ЗэлI-зэфыз хьэгъуэлIыгъуэ кIуат. ЩIалэм и ныбжьэгъу къыбгъэдохьэ.

— Уи щхьэгъусэм и бэстейр усэщ!

— Хьэуэ, си ныбжьэгъужь, ар усипщIрэ, рассказитхурэщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 189

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: