ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Адэм и Iэщэр къуэм и щэнщ.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: ГъуэгунапщIэм джатэ телъщ. (Блэ)

УздэщыIэр

ЗэлI-зэфыз хьэгъуэлIыгъуэ кIуат…

36_1_63ЗэлI-зэфыз хьэгъуэлIыгъуэ кIуат. ЩIалэм и ныбжьэгъу къыбгъэдохьэ.

— Уи щхьэгъусэм и бэстейр усэщ!

— Хьэуэ, си ныбжьэгъужь, ар усипщIрэ, рассказитхурэщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 189

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: