Псалъэжь: НэгъуэщIхэм едаIуи, уэ къыпфIэщIыр щIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: ЗэкIэрыблаблэу блыным еубгъуа. (Уанэ)
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.

Хьэрфхэр зэгъащIэ…

1— Сэ дыгъуасэ си нэм дохутырыр езгъэплъащ.
— Сыт-тIэ къыбжиIар?
— Хьэрфхэр зэзгъэщIэну…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 203

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: