Псалъэжь: Лъабэ Iубэ ухуехь.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Ди унэ щIыбагъ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Урокым икIэм деж уэрэд дедэIуэнщ, дыкъэфэнщ…

1— Нобэ дызыхыхьэр — хьэрфышхуэхэр зэрызэхалъхьэщIыкIэрщ.
— Ууууууу…Дыхуейкъым…
— Хъунщ, хъунщ. Урокым икIэм деж тIэкIу уэрэд дедэIуэнщ, дыкъэфэнщ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 267

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: