Псалъэжь: Псым итхьэлэм блэм зрешэкI.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: НэкIущхьэплъ-плъыжьыбзэ. (Шыбжий)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Унэм укъокIуэж. Хуиту утIысауэ зогъэпсэху…

1Унэм укъокIуэж. Хуиту утIысауэ зогъэпсэху, зэран къыпхуэмыхъуIауэ. Зым ар къелъытэ закъуэныгъэу, адрейм хуитыныгъэу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 174

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: