Псалъэжь: Зил мыузым игу узкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Зи щхьэ гъуаплъэ, зи лъэ цIу. (Шэрхъ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Унэ лэжьыгъэхэр хьэзырщ…

b94332a6e866962e35e9369300c14f3dУнэ лэжьыгъэхэр хьэзырщ… адэ-анэм я тэмакъ икIащ, сабийм и тхьэкIумэр мэуз.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 133

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: