Псалъэжь: Мэкъу хьэвэм мастэ хэзыIуам нэхъей.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: АдакъэкIэ, пшагъуэхэплъ. (Мазэ ныкъуэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Укъыщалъхуа махуэхэр сэбэпщ…

1Укъыщалъхуа махуэхэр сэбэпщ. Куэд щIакъым ар къызэрахутэрэ. Хэт ахуэдэ махуэу нэхъыбэ иIами – и гъащIэр нэхъ кIыхьщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 192

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: