ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: Бгъуэ егъапщи зэ пыупщI.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Ди гуэнэщ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

УздэщыIэр

— Уи сурэтыр сыухащ…

36_5_9— Уи сурэтыр сыухащ. Иджы уэ мыбы узэрещхьын хэт…

 

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 239

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: