Псалъэжь: Гъуэгуанэ тетым и ади и ныбжьэгъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: ЗэкъуэшипщIым джэдыгуипщI ящыгъщ. (Iэлъэ)
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…

— Уи щхьэгъусэм и жьэр зеи игъэувыIэхэ хуэдэкъыми…

1— Уи щхьэгъусэм и жьэр зеи игъэувыIэхэ хуэдэкъыми…

— Уеи тхьэмахуэкIэ тенджыз Iуфэм дыIулъу зыдгъэпсэхуати, и бзэгур дыгъэм исам!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 210

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: