Псалъэжь: Iэхъуэ и баш и чэнджэщэгъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: Бжьыхьэ нэщэнэ, мамыжь Iус. (Мэкъу Iэтэ)
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.

Уи нэкIур щхьэ махуэ къэс блэрэ…

1— Уи нэкIур щхьэ махуэ къэс блэрэ?
— Нэхъ дахэу сыщытын папщIэ.
— АтIэ ар сэбэп къыщыпхуэхъуныр сыт щыгъуэ?

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 223

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: