Псалъэжь: ЩымыIэм жэр щIыхьэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Уэра пианинэ зыщэр…

36_2_40— Уэра пианинэ зыщэр?
— Сэращ, ауэ зы ауэ хэлъщ…
— Сыт хуэдэ?
— Си щхьэгъусэм зыхих хъунукъым щыщIэфхкIэ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!




Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 166

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: