ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Псыжь укIуэмэ, пщыз пхощI.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Ди джэд хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

-Уэ усурэтыщI…

36_13_13-Уэ усурэтыщI?

— НтIэ.

— Дапщэ жыпIэр уи сурэтым?

— Соминищэ…

— Къэгъанэ кхъа, жыпIынщ иджы илъэс щитI япэ улIауэ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 188

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: