ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Дыгъужьым зэ пхъуэгъуэкIэ зигъэнщIрэ?
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Хьэщхьэжьей кIэлъэфщ. (Iуданэ зыфIэлъ мастэ)

УздэщыIэр

Тхылъ иIыгъыу автобусым щIалэ исщ…

36_2_44Тхылъ иIыгъыу автобусым щIалэ исщ. ИгъэщIагъуэурэ щIэх-щIэхыурэ къопсалъэ:

— УэI зо! Зеи сигугъэнтэкъым! Си фIэщ хъукъым!

— Сыт ахуэдизу узэджэр? – ягъэщIагъуэ къыбгъэдэсхэм.

— Псалъэхэр пэжу зратхым…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 222

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: