Псалъэжь: Унэ фIейм лIыр егъэжь.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: ГъуэгунапщIэм джатэ телъщ. (Блэ)
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.

Тхьэмадэм абы зыри жриIакъым…

Зи щхьэгъусэр пщэдджыжьым жьыуэ лэжьакIуэ дэкIа Хуцинэ пщэдджыжьышхэр зэфIэкIыу цIыкIухэр лэжьапIэ иутIыпща нэужь, унэр тIэкIу зэлъыIуихщ, зи ныбжьыр илъэс иримыкъуа и щIалэ нэхъыщIэ цIыкIури Iэблэм тригъэтIысхьэри, уэршэракIуэ ежьащ. Гуэщым белыкI зыупсу щIэт и тхьэмадэм абы зыри жриIакъым, сабийм тIэкIу къыдэджэгуа мыхъумэ.

Хуцинэм къимыгъэзэжурэ, махуэр фIыуэ хэкIуэтащ. Ауэрэ, шэджагъуэ нэужьи мыхъуаи. Бжьэпэм тет дзэл жыг баринэшхуэм и щIагъ жьауэм фыз уэршэрым хэсу щIэс Хуцинэр къыщызэплъэкIым, гу лъитащ тхьэмадэ къыIухьэм. ЛIыжьым и Iэблэм фIэдзат хъуржын цIыкIу, зы тебэ щIакхъуэ ныкъуэ, кхъуей цIынэ IыхьэшхуэфI, игъэвыкIауэ джэдыкIэ зытIущ, псыIэфI птулъкIэ илъу.

— Мэ, тIу, нышэдибэ лъандэрэ уныдыхьэжакъым, умэжэлIауэ къыщIэкIынщ, — хуишиящ абы гъуэмылэр нысэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 160

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: