Псалъэжь: Шыгъу пут зэдумышхыу узэрыщIэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Зи щхьэр матэ, зи кIэр топ. (Аслъэн)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Троллейбусым къызэрогуэ щIалэгъуалэ гуп…

Троллейбусым къызэрогуэ щIалэгъуалэ гуп. Нэжэгужэт, егъэлеяуэ, я жьэр увыIэртэкъым. Iэтауэт зэрыпсалъэри. Сэ ар си гуапэ хъуакъым: моддэ, Арысей пхащIэм щыIэ къалэм сыткIэ къыщхьэщыкIрэ ди адыгэ тIэкIум мы ди жьантIэр? МащIэущ ди бзэр зэрыщыIур. Нэхъри си жагъуэ хъур ахэр езыхэр адыгэти арат. Адыгэт, ауэ псалъэртэкъым адыгэбзэкIэ, ящIэртэкъым икIи. ИужькIэ жьыми щIэми ягу зрагъабгъэу щIадзэ: жамыIэн жаIэ, ямыщIэн ящIэ, IукIейщIыкIейщ. ИтIанэ сэ си гуапэ мэхъуж ахэр адыгэбзэкIэ зэрымыпсалъэр. Ди лъэпкъым къыхэкIами, Алыхьым абыхэм яIурилъхьатэкъым ди бзэр… яхуэфащэтэкъым!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, ГушыIэхэр, Си хъуреягъкIэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 213

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: