Псалъэжь: Шэм зэхэгъэж ищIыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.

Трамвайкъым, къызэжэкIынщ…

1Гъуэгум щIалэ тетым машинэ къакIуэр къелъагъу:
— Трамвайкъым, къызэжэкIынщ.
— Пкъуокъым, гъуэгум текIынщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 160

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: