Псалъэжь: Зы жьэм жьэдыхьэр жьищэм жьэдахьэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Iуащхьэ щIыб бгъитI щызэрошх. (Лэныстэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Топ джэгухэр зыгъасэм сабийхэм захуегъазэ…

1Топ джэгухэр зыгъасэм сабийхэм захуегъазэ:

— Нобэ сыкъыщалъхуа махуэщ. ФытекIуэу тыгъэ схуэфщIыну сыщогугъ.

— УкъыкIэрыхуащ… дэ пыIэ къыпхуэтщэхуакIэщ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 204

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: