Псалъэжь: ХьэщIэ жагъуэ псы кIэщIакIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Зи щхьэр матэ, зи кIэр топ. (Аслъэн)

УздэщыIэр

— Сыту Iеищэу зрадзэкIа мы тхыгъэр…

36_2_1— Сыту Iеищэу зрадзэкIа мы тхыгъэр. Хэт зэзыдзэкIар?

— Зыми, адыгэбзэкIэщ зратхар…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 195

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: