Псалъэжь: ПцIыр Iуданэ хужькIэ дытащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: ХьэщIэм ядэшхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

СыткIэ сыпхуэхъуэхъуэн…

1— СыткIэ сыпхуэхъуэхъуэн, си пхъурылъху цIыкIу?

— Схуэхъуауэ, нанэ, щIалэ сыхуэзэну, сримыгъусэм, сымыпсэуфыну…

— Сыпхуохъуахъуэ ухуэзэну щIалэ, и гъусэу упсэуфыну.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 176

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: