Псалъэжь: Хеирыбгэм и къэрэш езым хуегъэзэжыр.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ нэ хъурей. (МыIэрысэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Сыт Хьэбас къыщалъхуа махуэм еттыныр?

— Сыт Хьэбас къыщалъхуа махуэм еттынырa6a26114d0b0c9f9b034b590ab08cca8

— Неуэ е телефон, е компьютер.

— Хьэбас, уэ уIукIыу дэ дебгъэгупсысами хъунут.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 218

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: