Псалъэжь: Сэ нэхъыфI умыгъуэтмэ, сыкъэшэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Ди гуэнэщ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Сыт тыгъэ пхуэсщIын укъыщалъхуа махуэм?

1— Сыт тыгъэ пхуэсщIын укъыщалъхуа махуэм?

— Уий мыр! СщIэкъым…

— Хъунщ-тIэ, иджыри зы илъэскIэ егупсыс…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 182

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: