Псалъэжь: Гум илъыр жьэм жеIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: НэкIущхьэплъ-плъыжьыбзэ. (Шыбжий)
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.

Сыт си хадэм укъыщIихьар?

– Мацэ, сыт си хадэм укъыщIихьар?fa0c7563e4c33aadaaa1f10e0ab43cb1
– Дауэ къыбгурызгъэIуэн ар… Сытми, уи жыгхэм язым мыIэрысэ къыпыхуати ар пызгъэувэжыну сыхуейурат.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 242

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: