Псалъэжь: Гур кIуэдмэ, шыр жэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Хьэщхьэжьей кIэлъэфщ. (Iуданэ зыфIэлъ мастэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Сыт си хадэм укъыщIихьар?

– Мацэ, сыт си хадэм укъыщIихьар?fa0c7563e4c33aadaaa1f10e0ab43cb1
– Дауэ къыбгурызгъэIуэн ар… Сытми, уи жыгхэм язым мыIэрысэ къыпыхуати ар пызгъэувэжыну сыхуейурат.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 242

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: